Тектоніка як засіб поетизації архітектурних об’єктів

Автор(и)

  • Юрій Олександрович Дорошенко Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0001-6050-4401
  • Владислав Геннадійович Келюх Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.24.16333

Ключові слова:

тектоніка, архітектоніка, стереономіка, тектонізм, поетика архітектурного об'єкту, постмодернізм, метафізика, архітектурна естетика

Анотація

Мета: висвітлення ролі і значення тектоніки як засобу поетизації архітектурних об’єктів та обґрунтування взаємозв’язку фізичної і метафізичної складових архітектури у цьому контексті. А також здійснення ретроспективного аналізу трансформації розуміння поняття «тектоніка» та з’ясування відповідності його класичного трактування реаліям сучасної архітектурної практики у контексті виявлення сучасного стану академічного дискурсу щодо поняття тектоніки та її поетичної складової.
Методологія: узагальнення за результатами аналізу існуючих підходів щодо опису та осмислення поняття архітектоніки; аналіз прикладів використання тектонічних властивостей форм в архітектурній практиці; порівняння різних методів прояву тектонічних властивостей конструкцій; аналіз існуючих тенденцій в архітектурній справі з метою окреслення подальшого розвитку теми дослідження.
Результати: проаналізовано сутність поняття тектоніки та з’ясовано її роль у формуванні поетики архітектурного твору; проаналізовано низку зразків архітектурних творів на предмет тектонічної виразності; виявлено закономірності в розвитку наукового дискурсу щодо сутнісного наповнення поняття тектоніки; охарактеризовано тенденції та особливості розвитку тектонічної семіотики; обґрунтовано необхідність врахування тектонічного аспекту у архітектурному дизайні.
Наукова новизна: виявлено історичну трансформацію сутності архітектоніки; виявлено і схарактеризовано значення архітектоніки в архітектурному дизайні; обґрунтовано необхідність врахування тектонічого аспекту в проєктуванні архітектурних об’єктів; підсумовано нинішній стан професійного дискурсу теми дослідження; проведено аналіз тенденцій та перспектив подальшого розвитку науки архітектоніки;
Практична значущість: результати дослідження можуть бути використані у теоретизації поняття тектоніки, подальшій розробці і систематизації досліджень з архітектоніки.

Purpose: to highlight the role and significance of tectonics as a means of poeticization of architectural objects and to substantiate the relationship between physical and metaphysical components of architecture in this context. As well as a retrospective analysis of the transformation of understanding the concept of “tectonics” and clarifying the relevance of its classical interpretation to the realities of modern architectural practice in the context of identifying the current state of academic discourse on the concept of tectonics and its poetic component.
Methodology: generalization based on the results of the analysis of existing approaches to the description and understanding of the concept of architecture; analysis of examples of the use of tectonic qualities of forms in architectural practice; comparison of different methods of manifestation of tectonic qualities of structures; analysis of existing trends in architecture in order to outline the further development of the research topic.
Results: the essence of the concept of tectonics was analyzed and its role in the formation of the poetics of an architectural work was clarified; a number of samples of architectural works for tectonic expressiveness were analyzed; regularities in the development of scientific discourse on the essential content of the concept of tectonics were revealed; tendencies and features of development of tectonic semiotics were characterized; the necessity of taking into account the tectonic aspect in architectural design was substantiated.
Scientific novelty: the historical transformation of the essence of architecture was revealed; the significance of architectonics in architectural design were revealed and characterized; the necessity of taking into account the tectonic aspect in the design of architectural objects was substantiated; summary of the current state of professional discourse of the research topic was provided; an analysis of trends and prospects for further development of the science of architecture was accomplished;
Practical significance: the results of the research can be used in theorizing of tectonical concept. Also, it can be used in further development and systematization of research in architecture.

Посилання

Вітрувій М. Десять книг про архітектуру / Марк Вітрувій. – Санкт-Петербург: Азбука, 2017. – 315 с.

Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма: Москва: Институт Гайдара, 2019. – 816 с.

Келюх В. Г. Метамодернізм як компроміс між вічністю і тимчасовістю. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2018. – №51. – С. 45–48.

Baliński G., Januszkiewicz K. Digital Tectonic Design as a New Approach to Architectural Design Methodology / Procedia Engineering. – 2016. – №161. – С. 1504–1508.

Basim Y., Al-Alwan H. The Connotation of Tectonics in Architectural Theory / IOP Conference Series Materials Science and Engineering. – 2020. – №745. – С. 1–13.

Beim A. Tectonic thinking in contemporary industrialized architecture / CINARK. – 2013. – №1. – С. 85–95.

Bötticher C. Fünfundvierzig Kupfertafeln zur Tektonik der Hellenen / Carl Bötticher. – Berlin: UNKNO, 1873. – 556 с.

Frampton K. Modern Architecture: A Critical History / Kenneth Frampton. – Oxford: Oxford University Press, 1980. – 324 с.

Schumacher P. Tectonics - The Differentiation and Collaboration of Architecture and Engineering [Електронний ресурс] / MAI - Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://www.patrikschumacher.com/Texts/Tectonics%20-%20The%20Differentiation%20and%20Collaboration%20of%20Architecture%20and%20Engineering.htm.

Semper G. The Four Elements of Architecture and Other Writings / Cambridge: Cambridge University Press, 1989. – 338 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-22

Номер

Розділ

19 Архітектура та будівництво