Особливості інтеграції рослин в архітектуру у світових прикладах проектування житла

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.24.16299

Ключові слова:

житлові будівлі, зелена архітектура, багаторічні рослини, екологічні умови, органічна архітектура, еко-квартал, озеленення балконів, вертикальне озеленення, горизонтальне озеленення, оранжереї, зелена покрівля, озеленення будинку, зелена інфраструктура, біофільний дизайн

Анотація

у даній статті йдеться про вплив на екосистему забудови споруд. Досліджено шляхи вирішення проблеми значного зменшення озеленення при побудові житла. Розглянуто особливості та види влаштуванн озеленення на житлових будинках і вбудованих (прибудованих) конструкцій для вирощування рослин. Встановлено, що “зелена” архітектура житла позитивно впливає на стан здоров’я людини. Розглянуто світові тенденції та особливості проектування екологічних кварталів та житлових споруд інтегрованих з озелененням.
Мета: визначення прийомів поєднання озеленення та архітектури житла, виявлення характеристичних вимог такої інтеграції. Реалізація цієї мети вимагає вирішення низки завдань, зокрема: проаналізувати на світових прикладах житлових будинків, що формують еко-квартали архітектурно-містобудівного середовища. Підтвердження доцільності поєднання житлових споруд з системами озеленення.
Методологія. Використано порівняльний аналіз, систематизацію результатів наукових досліджень, виявлення основних умов та видів влаштування озеленення в житлових спорудах, систематизацію результатів наукових досліджень.
Результати. Аргументовано, що в сучасних умовах будівництва страждає зелена інфраструктура, наявність якої гарантує комфортне проживання жителів. Можна помітити зростаючу тенденцію стосовно винесення в окремі приміщення і споруди систем озеленення. Перенесення озеленення всередину будинка, на стіни та покрівлю, прибудовані конструкції мають безліч позитивних впливів як на оточуюче середовище так і жителів. Проаналізовано світові тенденції поєднання житла та озеленення та вплив на оточення. Сьогодні можливі різні варіанти “зеленої” архітектури найбільш поширеними з яких є озеленені дахи та вирощування на балконах, терасах, стінах. Виявлено зв’язок людини з оточенням з будівлею та відчуття внутрішнього комфорту.
Наукова новизна. Систематизовано прийоми озеленення саме житлових будинків. Визначено способи використання рослин та вплив на емоційний стан людини.
Практична значущість. Дослідження поглиблює знання в обізнаності зеленої архітектури, а саме житлового призначення враховуючи нові тенденції сталого розвитку. Систематизація озеленення житлових споруд надає можливість більш детально розглянути види рослин та способи кріплення, для більш якісного проектування будинків з системами озеленення. Результати можуть застосовуватися зокрема для обґрунтування концепцій та принципів влаштування власних “ділянок” для вирощування продуктів особистого вживання.

The article deals with the impact on the ecosystem of buildings. Ways to solve a significant reduction in landscaping in housing construction have been studied. Peculiarities and types of landscaping arrangements on residential buildings are considered. It has been established that the «green» architecture of housing has a positive effect on the state of human health during rehabilitation and the state of rest. The world tendencies and peculiarities of designing ecological quarters and residential buildings integrated with landscaping are considered.
Purpose. To determine ways to combine landscaping and architecture in housing design, their characteristics, to analyze the world examples of construction and design of residential buildings that form the eco-quarters of the architectural and urban environment. An important task is to confirm the feasibility of combining residential buildings with landscaping systems.
Methodology. The article uses comparative analysis, systematization of research results, identification of basic conditions, and types of landscaping in residential buildings.
Results. The article argues that modern construction conditions suffer from green infrastructure, the presence of which guarantees comfortable living for residents. If you analyze the ways to solve this problem, you can see a growing trend to make landscaping on buildings. The transfer of landscaping inside the house, on the walls and roof, attached structures has many positive factors for both the environment and residents. The world tendencies of the combination of housing function and cultivation of gardening, care for it and influence on the environment are analyzed. Today there are various variants of «green» architecture, the most common of which are green roofs and growing on balconies, terraces, walls. The connection of a person with the environment with the building and the feeling of inner comfort are revealed.
Scientific novelty. The methods of the landscaping of residential buildings are systematized. The ways of using plants and the influence on the emotional state of a person are determined.
Practical significance. The study deepens knowledge in the awareness of green architecture, namely housing, taking into account new trends in sustainable development. Systematization of the landscaping of residential buildings provides an opportunity to consider in more detail the types of plants and methods of attachment for a better design solution with landscaping systems. The results can be used to substantiate the concepts and principles of arranging their own «plots» for growing personal products. This study makes a significant contribution to awareness of current global trends in home design in eco-neighborhoods.

Посилання

Ковальов Ю. В. Аналіз досвіду організації та обґрунтування концепції розвитку розумних міст. Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. Київ. 2021. НАУ. Вип.22. С.41-54

Олійник О. П., Чопик Ю.М. Розвиток органічної архітектури на сучасному етапі. Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. Київ. 2019. НАУ. Вип.18. С.82-89

Токарев Г.С., Вититський А.І., Пилипенко М.П., Федченко Б.О., Лавринович М.В.; Грищенко І.А.; Малишко В.Є; Петренко Р.М. Інтеграція природного і штучного середовища в еко-архітектурі. Київ. 2020. С.1-27

А. В. Бондар, Л. В. Кучеренко, В. С. Редченко. “Зелена архітектура” сучасних міст. Вінниця. НТУ. С.1-5

Захаров Ю.О., Авдєєва Н.Ю. Проблеми класифікації та використання «зелених конструкцій» у архітектурному проектуванні. International Scientific Journal “Internauka” https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-5.

Король Е.А., Шушунова Н.С. Организационно-технологическое моделирование процессов устройства кровельных покрытий с модульной системой озеленения // Вестник МГСУ. Москва, 2019. Т. 14. Вып. 2. С. 250–261

Жданова И.В., Кузнецова А.А., Дорофеева Е.Д. Экологические и эстетические аспекты применения вертикального озеленения и зеленых крыш в жилых зданиях. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико биологические науки. Самара, 2019. №64. С. 53-59.

Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés — PNRQAD 2009. 91с.

Casimir A. Slui. Looking green. Delf University of technology, 2012 - 127 c

Лысиков А.Б. Вертикальное озеленение. Дизайнерские решения. Выбор растений. Москва: Фитон +, 2011. – 80 с.

Ulrich R. View through a window may influence recovery from surgery. 2012. URL: http://mdc.mo.gov/sites/default/files/resources/2012/10/ul rich.pdf

Кильдишева С.В. Современные методы городского озеленения. Вертикальное и крышное озеленение. Экология урбанизированных территорий. Москва: Изд-во Прима-Пресс-М, 2006. – С. 37-38.

City Rules. Интересные и необычные законы стран мира./ Закон о «зеленых крышах» во Франции [Электронный ресурс]. http://www.cityrules.ru/zakon/81-zakon-ozelenyh-kryshah-vo-francii.html. – Дата доступа: 10.09.2022.

Ulrich, RS and Parsons, R .; «The Impact of Passive Experiences with Plants on Individual Well-being and Health», in The Role of Fruit Growing for Human Well-being and Social Development, Chapter 15, Timber Press Inc., 1992.

Гуляева Е.А. Обустройство зелёных крыш при строительстве и конструкции зданий. – Магистерская диссертация по направлению подготовки 280100 Природообустройство и водопользование. Санкт-Петербург: С.-П.ГПУ, 2014. – 94 с

Сосков И. Микроклимат и эксплуатация сада на крыше высотного жилого дома / И. Сосков // Известия вузов, 1983. – № 5. – С. 57-61.

Irina Susorova, Melissa Angulo, Payam Bahrami, Brent Stephens. A model of vegetated exterior facades for evaluation of wall thermal performance. Building and Environment 67 (2013) 1-13

Bosco Verticale. Растения наше всё. Stanislav Sumariuk. URL:https://medium.com/- @stanislav.sumariuk/bosco-verticale

Hotel Golden Holiday in Nha Trang / Trinhvieta-Architects

URL: https://www.archdaily.com/-551447/hotel- golden-holiday-in-nha-trang-trinh-viet-a-architects?ad_medium=gallery

Made by BIG. Жилой комплекс в Стокгольме. Светлана Забуранная. URL: https://thearchitect.pro/ru/news/6984-Made_by_BIG_Zhiloy_kompleks_- 79Park_v_

60 Richmond Housing Cooperative / Teeple Architects URL:https://www.archdaily.- com/85762/60-richmond-housing-cooperative-teeple-architects?ad_medium=gallery

URL: https://hvoya.wordpress.com- /2018/12/12/kampung/

Vidailhan — Balma L’écoquartier modèle et concerté en cœur de ville. URL: https://www.oppidea.fr/nos-operations/ vidailhan

Мочалова О., Дешамбр Ж. Реновация жилых кварталов Пример Франции. Sustainable building technologies. zvt.abok.ru. p 28-34

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-22

Номер

Розділ

20 Садово-паркове мистецтво