Принципи ергодизайнерського забезпечення проектування авіаційних систем та заходи з їх реалізації

Автор(и)

  • Анатолій Львович Рубцов Український НДІ дизайну та ергономіки Національного авіаційного університету https://orcid.org/0000-0002-7992-8236
  • Володимир Олександрович Свірко Український НДІ дизайну та ергономіки Національного авіаційного університету https://orcid.org/0000-0002-6482-6827
  • Іван Вікторович Остроумов Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0003-2510-9312

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.24.16297

Ключові слова:

авіаційні системи, ергодизайн, принципи ергодизайнерського проектування, ергодизайнерські показники, вимоги, оператори, ергодизайнерське проектування

Анотація

У статті розглянуто ергодизайнерські аспекти економічних, соціальних та екологічних складників створення та експлуатації авіаційних систем. Кожен з них має своє ергодизайнерське наповнення і потребує переосмислення в плані врахування «людського чинника» — від підвищення безпечності і ефективності авіаційних систем до забезпечення необхідного рівня функційного комфорту обслуговуючого персоналу. Це визначило мету статті: формування принципів ергодизайнерського проектування і експлуатації авіаційних систем та заходів з їх реалізації.
За допомогою методів порівняльного аналізу, організаційно-структурного ергодизайнерського оцінювання та комп’ютерного моделювання проектних вирішень складових насамперед безпілотних авіаційних систем (БАС), як напрямку, що найбільш стрімко розвивається, доведено, що без урахування в процесі їх створення ергодизайнерських вимог та показників, контролю за додержанням таких вимог на всіх етапах життєвого циклу цих виробів, без побудови проектного процесу на людиноцентричних засадах, при додержанні яких оператор розглядається як основний чинник і невід’ємна частина авіаційної системи, створення конкурентоспроможного ефективного, екологічного та комфортного в експлуатації авіаційного комплексу неможливе.
На основі аналізу розвитку безпілотних авіаційних систем та проведених авторами досліджень визначені, сформульовані та обґрунтовані основні принципи ергодизайнерського забезпечення проектування сучасних авіаційних комплексів. Зокрема, обґрунтована доцільність застосування при проектуванні БАС таких системних принципів формування їх інформаційних моделей як принципи інформативності, універсальності, змістоутворення, образної виразності, адресності.
Визначені також наступні чинники, які необхідно враховувати при проектуванні систем інформаційного забезпечення операторів авіаційних комплексів: чинник виявлення; чинник захисту від переключення уваги; чинник розрізняння; чинник чіткості та стислості інформаційних повідомлень.
Сформовано підходи до ергодизайнерського проектування однієї з важливіших складових БАС — робочих місць операторів.
У цілому визначено, що сучасний формат створення в Україні авіаційних систем, насамперед безпілотних, потребує суттєвого переосмислення і оновлення базових ергодизайнерських принципів, підходів їх проектування і експлуатації.

Ergodesign aspects of economic, social, and ecological components of design and operation of aviation systems have been considered in the article. Each of them has its own ergo design content and needs to be relieved to take into account the «human factor» component — from improving the safety and efficiency of aviation systems to ensuring the required level of functional comfort of service personnel. It specifies the aim of the article: identification of the basic principles of the ergdesign and operation of aircraft systems and ways of their implementation.
Methods of comparative analysis, organi-zational and structural ergodesign assessment, and computer modeling of unmanned aerial systems (UAS) components design are used to specify the importance of ergodesign requirements and parameters during an aviation system designing, importance of their control at different stages of these products life cycle, performing a design process on a human-centric basis, in which the operator is considered as a main integrated component of aviation system during creation efficient, environmentally friendly, and comfortable aviation system.
Basic principles of ergodesign support of modern aviation systems and steps for their realization are defined and proved in paper based on analysis of unmanned aviation systems development.
In particular, has been proven an importance of usage systemic principles of their information models formation as the principles of informativeness, universality, content formation, figurative expressiveness, and targeting in UAS design process.
The following factors that should be taken into account during designing information support systems for UAS operators are identified: detection factor; factor of protection against switching of attention; distinction factor; factor of clarity and brevity of information messages.
Ergodesign principles of the operator workplace as one of the most important components of UAS are developed.
In common, it is determined that the modern format of aviation systems design in Ukraine, mainly unmanned aerial systems, requires a significant refreshment and updating of basic ergo design principles, approaches to their design, and operation.

Посилання

Матійчик М.П., Рубцов А.Л., Свірко В.О., Харченко В.П. Ергодизайн безпілотних повітряних суден — Київ:УкрНДІ ДЕ, 2019. — 192с.

Рубцов А., Свірко В. Мітійчик М., Харченко В., Шмельова Т. Методологія ергодизайнерського оцінювання комплексів безпілотних повітряних суден — Київ, УкрНДІ ДЕ, 2021. — 219с.

ДСТУ 7247:2011 Дизайн і ергономіка. Експертиза якості промислової продукції. — Київ, Держспоживстандарт України, 2012. — 28с.

ДСТУ 8957:2019 Дизайн і ергономіка. Комплекси безпілотних повітряних суден. Номенклатура показників якості – Київ, ДП «»УкрНДНЦ», 2021. - 22 с.

ДСТУ 8958:2019 Дизайн і ергономіка. Робочі місця дистанційних пілотів безпілотних повітряних суден. Номенклатура показників якості — Київ, ДП «»УкрНДНЦ», 2021. — 8 с.

. DSTU 9067: 2021 Design and ergonomics. Complexes unmanned aircraft. Rules for assessing the level of quality. K., DP «UkrNDNC», 2021.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-22

Номер

Розділ

02 Культура і мистецтво