Сучасна ілюстрація. Видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га»

Автор(и)

  • Ганна Володимирівна Новік Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0003-4027-5079
  • Поліна Олексіївна Зємцова Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.24.16296

Ключові слова:

книжкова графіка, стиль, мистецтво, ілюстрація, оформлення книги, Україна, аванґард, реалізм, художній образ, видавництво

Анотація

В статті досліджено особливості сучасної української книжкової графіки на прикладі видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Окреслюються відмінності у оформленні книжкової продукції для дитячої аудиторії. Наукова новизна полягає у спробі структурувати пошуки українських художників у оформленні казок та дитячих історій, визначити особливості роботи з ілюстрацією видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» — флагмана української видавничої справи.
Виявлено що українська книжкова графіка почала швидко розвиватися, що пов’язано з затребуваністю на ринку саме українських видань, зниженням попиту на книжки російських видавництв. Одним з яскравих прикладів являється вплив масштабних літературних ярмарків таких як Книжковий Арсенал. Незважаючи на присутність різної якості видань, адже на книжкових полицях в магазинах можна зустріти різні книжки і не завжди продукція має високий професійний рівень, на сьогоднішній день з’являються видання ілюстровані високопрофесійними, сучасними українськими художниками, які слідкують за світовими тенденціями та експериментують з ілюстрацією та оформленням книги. Традиційно сильною в Україні залишається класична книжкова ілюстрація, але митці відкриті і до експерименту, тим самим разповсюдженою стає віртуальна графіка, що привертає до книжки багато читачів різного віку. Часто ілюструючи віршовані видання, художники прагнуть до новаторських рішень, що допомагають розкрити зміст сучасних оригінальних творів та доповнити картину детальними образами.
Проаналізовано процес розвитку графіки видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» загалом і в конкретних художніх явищах, мистецьких творах простежується постійна взаємодія інтернаціонального і національного, новітнього і традиційного, загального й особливого. На своєрідність художньої мови ілюстрацій вплинуло співробітництво видавництва з високопрофесійними сучасними українськими художниками, які поєднують у своїх творах традиційні мотиви з глибоко індивідуальними засобами творення образу.

The article examines the specifics of modern Ukrainian book graphics. Differences in the design of books for children are outlined. The scientific novelty is an attempt to structure the search for Ukrainian artists in the design of fairy tales and children’s stories, to determine the features of working with the illustration of the publishing house «A-ba-ba-ha-la-ma-ga» — the flagship of Ukrainian publishing.
It was found that Ukrainian book graphics began to develop rapidly, which is due to the demand in the market of Ukrainian publications, declining demand for books by Russian publishers. One striking example is the influence of large-scale literary fairs such as the Book Arsenal. Despite the presence of different quality publications, because on the bookshelves in stores you can find different books and products are not always high professional level, today there are publications illustrated by highly professional, contemporary Ukrainian artists who follow world trends and experiment with illustration and book design. Classical book illustration remains traditionally strong in Ukraine, but artists are also open to experimentation, thus virtual graphics are becoming widespread, attracting many readers of all ages to the book. Often illustrating poetic editions, artists strive for innovative solutions that help reveal the meaning of modern original works and complement the picture with detailed images.
The process of development of graphics of the publishing house «A-ba-ba-ha-la-ma-ga» in general and in specific artistic phenomena, works of art is traced to the constant interaction of international and national, new and traditional, general and special. The originality of the artistic language of illustrations was influenced by the publishing house’s cooperation with highly professional contemporary Ukrainian artists, who combine traditional motifs in their works with deeply individual means of image creation.

Посилання

Балуцька Л. Українська дитяча книжка: проблеми кількості та якості. Майбутнє твориться в дитинстві. Електронний ресурс. URL: Дата звернення: 21.11.1021

http://postup.brama.com/usual.php?what =64152.

Белічко Н. Ю. Українська книжкова графіка 50–70-х років ХХ ст. – С. 126-141

В українських книгарнях з’явиться нова «поттеріана» Джоан Роулінг. URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2018/06/27/231831/

Ганкина Э.З. Художественная иллюстрация в детской книге // Детская литература / Под ред. Е.Е.Зубаревой. М.: Просвещение, 1989.- 456 с.

Гончарова Н. Через цветной мосток к познанию: роль иллюстрации в детской научно-познавательной книге // Детская литература. - 1992. - № 1. - С.64-68.

Громова Е.А. Эмоциональная память и ее механизмы. М., 1980.- 103 с.

Давиденко Л. Засоби художньої виразності у книжковій графіці: традиції та інновації / Л.Ф. Давиденко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. – 2014. – С. 115-118.

Кабачек O. Пожелание художникам, или что ценят дети в книжной графике: (Итоги анкетирования «лидером у детей оказался старейший художник детской книги Л.Владимирский) // Детская литература. - 1992. № 11 - 12. - С.48-50.

Литвиненко О. Дитяча книга в мультимедійному середовищі: сучасний стан та перспективи розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук зі соц. комунікацій: 27.00.03 / О. О. Литвиненко; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2011. – 22 с.

Макарова И.О. Компьютерная графика в книжной иллюстрации. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2011. № 4. С. 182-185.

Майовець А. Ілюстрування дитячих книг художниками-випускниками Української академії друкарства останньої чверті XX ст.: досвід художньо-технічного виконання / А. Майовець // Народознавчі зошити. – 2013. – № 4. – С. 750-755.

Мельник О. Комп’ютерна графіка у сучасній книжковій ілюстрації: проблеми техніки та стилю / О. Мельник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2015. – № 1 (Вип. 33). – С. 157-161.

Найкращі українці. URL: http://ukrainethebest.com/hero_52/.

Не будь маглом, купуй українське. 7 знакових видань «А-ба-га-ла-ма-га». https://hromadske.ua/posts/ne-bud-maglom-kupui-ukrainske-7-znakovykh-vydan-a-ba-ba-ha-la-ma-ha.

Огар Е. Культура сучасної дитячої книжки / Е. Огар // Видавнича галузь і кадри: досягнення, проблеми, перспективи: наук.-практ. зб. Львів: Аз-Арт, 2002. – С. 138-147.

Огар Е. І. Дитяча книга: проблема видавничої підготовки: навч. посіб. / Е. І. Огар. – Львів : Аз-Арт, 2002. – 159 с.

Олійник В. А. Сучасний погляд українського художника-ілюстратора на оформлення дитячої книги (на прикладі творчості Костя Лавра) / В. А. Олійник // Вісник ХДАДМ. – 2011. – № 4. – С. 63– 66.

Токар М. Художньо-естетичні особливості дитячої книжкової ілюстрації. ВІСНИК Львівської національної академії мистецтв. Вип. 35. С. 220-233

Федіна Ю. Освітньо-виховний потенціал ілюстрації дитячої книги / Федіна Ю. // Вісник інституту розвитку дитини. – 2014. – Вип. 35. – С. 119-124.

Харченко О. М. Дизайн оформлення української дитячої книги на прикладі казок / О. М. Харченко // Вісник ХДАДМ. – 2010. – № 1. – С. 146–149.

Шульська Н., Манюхіна А. Ілюстративна культура сучасної дитячої книги: видавничі норми й читацькі вимоги / Н. Шульська, А. Манюхіна // Scripta manent: молодіжний науковий вісник інституту філології та журналістики. – 2016. – С. 152-154

А-ба-ба-га-ла-ма-га для всіх поколінь Назва з екрану. URL: https://grenka.ua/review-a-ba-ba-ga-la-ma-ga-dlya-vsikh-pokolin

Владислав Єрко (1.07.1962) http://ababahalamaha.com.ua/uk/Єрко_Владислав

Єрко Владислав https://www.barabooka.com.ua/vladislav-yerko/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-22

Номер

Розділ

02 Культура і мистецтво