Сучасні тенденції розміщення об'єктів харчування в житловій забудові

Автор(и)

  • Арсеній Андрійович Трошкін Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури https://orcid.org/0000-0001-7394-0923

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.24.16291

Ключові слова:

об’єкт харчування, громадське харчування, заклад ресторанного господарства, розміщення в житловій забудові, розміщення в житловому районі, розміщення об’єктів харчування, public catering establishments

Анотація

Мета даного дослідження: визначити проблеми діючої класифікації закладів ресторанного господарства у Державних Будівельних Нормах та Державних Стандартах України; Розкрити поняття «об’єкт харчування» та вказати на його відмінність від понять «заклад ресторанного господарства» і «заклад громадського харчування».
Методологія. Методика дослідження представлена системним і комплексним науковими підходами, термінологічним принципом та загальнонауковими і спеціальними методами дослідження. Використані загальнонаукові методи, такі як системний, аналіз і синтез, індукція, дедукція, систематизація, узагальнення, порівняння, спостереження. Емпіричною базою для проведення наукової роботи став натурний (спостереження, фотофіксація, опис) та дистанційний аналіз об’єктів (аналіз наукових публікацій, державних стандартів та будівельних нормативів, а також аналіз закордонної типології).
Результати: Розкрито проблеми діючої класифікації закладів ресторанного господарства та надано пропозиції щодо її доповнення і вдосконалення. Обґрунтовано необхідність у створенні класифікації об’єктів харчування з розподілом на швидкі, дозвіллєві та змішані типи.
Наукова новизна. полягає в розвитку та поточені теоретичних положень. Вперше: розкрито поняття «об’єкту харчування», яке автор вживав у своїх попередніх працях; встановлено, що швидкий, дозвіллєвий і змішаний об’єкти харчування пріоритетні у створенні системи розміщення об’єктів харчування.
Практичного значення набувають пропозиції щодо доповнення та змін чинної класифікації закладів ресторанного господарства, що допоможе точніше розрізняти заклади харчування у науковому напрямку «Архітектура і містобудування»; Пропозиції щодо розподілу об’єктів харчування на швидкі, дозвіллєві та змішані типи, стали підґрунтям для створення розрахунку радіусів обслуговування для об’єктів харчування, що отримає подальший вплив на систему розміщення об’єктів харчування у житловій забудові, як існуючій, так і тій, що проєктується.

Purpose. The purpose of this study: to identify the problems of the current classification of Establishments of the catering trade in the state building codes and state standards of Ukraine; Expand the term of «object of public catering» and point out its difference from the terms of «establishment of the catering trade» and «public catering establishment».
Methodology. The research methodology is represented by systemic and integrated scientific approaches, terminological principles, and general scientific and special research methods. General scientific methods were used, such as systemic, analysis and synthesis, induction, deduction, systematization, generalization, comparison, observation. The empirical basis for carrying out scientific work was natural (observation, photographic recording, description) and remote analysis of objects (analysis of scientific publications, state standards, and building codes, as well as analysis of foreign typology).
Results. The problems of the current classification of establishments of the catering trade are disclosed and proposals for its addition and improvement are given. The necessity of creating a classification of objects of public catering with distribution into fast, leisure, and mixed types has been substantiated.
Scientific novelty. The scientific novelty lies in the development and refinement of theoretical provisions. For the first time: the concept of «object of public catering» is revealed, which the author used in his previous works; found that fast, leisure and mixed food facilities are a priority in the creation of a system for placing food facilities.
Practical significance. Of practical importance are proposals to supplement and change the current classification of establishments of the catering trade, which will help to more accurately distinguish catering establishments in the scientific direction «Architecture and Urban Planning»; Proposals for the distribution of food facilities into fast, leisure and mixed types, became the basis for creating a calculation of service radii for food facilities, will have a further impact on the system of placing food facilities in existing residential areas and those that are being designed.

Посилання

Gloss.ua. Kyiv Food Market: 22 ресторана под одной крышей. Gloss. URL: https://gloss.ua/restoraunt/126955-kyiv-food-market-22-restorana-pod-odnoy-kryshey (дата звернення: 13.10.2021).

Troshkin A. Current status of the network of public catering facilities in kyiv. Research and methodological works of the National Academy of Visual Arts and Architecture. 2019. No. 28. P. 76–82. DOI:10.33838/naoma.28.2019.76-82

Бабаян И. В., Любимова А. Д., Русакович Е. Ф. «Быть самим собой»: социокультурное пространство антикафе в контексте города. Вестник СГТУ. 2014. Т. 77, № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/byt-samim-soboy-sotsiokulturnoe-prostranstvo-antikafe-v-kontekste-goroda (дата звернення: 15.08.2021).

Биргартен в Берлине: шесть лучших пивных садов и шикарный бонус - Kiez in Berlin. Kiez in Berlin. URL: http://kiezinberlin.com/biergarten-v-berline/ (дата звернення: 13.10.2021).

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій. [Чинні з 1 жовтня 2019 р.] Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2019. 185 с.

ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства). [Чинний від 2010-09-01] Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2010. 85 с.

Донецкова Я. О., Литвинова А. В. Феномен антикафе як інновація в дозвіллєвих послугах. Евразийский Союз Ученых. 2015. Т. 5-1, № 14. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-antikafe-kak-innovatsiya-v-dosugovyh-uslug (дата звернення: 15.08.2021).

Друзюк Я. Odesa Food Market: 18 нових форматів на фудхолі Алекса Купера. The Village Україна. URL: https://www.the-village.com.ua/village/food/new-place/299605-odesa-food-market-2020 (дата звернення: 13.09.2021).

ДСТУ 3862-99. Ресторанне господарство. Терміни та визначення. [Чинний від 2003-12-01]. Вид. офіц. Київ, 2003. 26 с. (Інформація та документація).

ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. [Чинний від 2004-07-01]. Вид. офіц. Київ, 2004. 18 с. (Інформація та документація).

Журнал Ресторатор. Тренд на фуд-холлы. UA Restorator. URL: https://www.restorator.ua/post/trend-na-food-hally (дата звернення: 13.02.2021).

Концепция casual dining: без права на ошибку. Ресторанный бизнес, оборудование ресторанов. Журнал для рестораторов Ресторановед. Новости, выставки ресторанного бизнеса. URL: https://restoranoved.ru/magazins/magazine_7_2014/article_9771/ (дата звернення: 13.09.2021).

Лоусан Ф. Рестораны, клубы, бары: планирование, дизайн, управление. 2-ге вид. Москва : Проспект, 2004. 385 с.

Луцька В. Kyiv Food Market на Арсенальній: що пропонує ринок київських закладів? – Хмарочос. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2019/09/25/na-arsenalnij-vidkryly-kyiv-food-market-shho-proponuye-novyj-format/ (дата звернення: 13.09.2021).

Ніколаєнко В. В. Методика архітектурного формування загальноміської системи громадського харчування : дис. канд. арх. наук : 18.00.01 Теорія. Полтава, 2013. 160 с. URL: https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0413U003473/ (дата звернення: 25.07.2021).

П`ятницька Г., Григоренко О. Глобальні тренди розвитку кейтерингу. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 3. С. 51–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2019_3_7 (дата звернення: 12.08.2021).

Пасынкова Ю. А., Янковская Ю. С. Типология градостроительного размещения объектов общественного питания. Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2015. № 4. С. 76–80. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-gradostroitelnogo-razmescheniya-obektovobschestvennogo-pitaniya (дата звернення: 23.08.2021).

Помыткина Л. Ю., Сапегина С. Г., Щапов А. Д. Антикафе: возможности и перспективы. Символ науки. 2017. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/antikafe-vozmozhnosti-i-perspektivy (дата звернення: 15.09.2021).

Самый масштабный фудпроект в Украине: «Городской рынок еды» в Одессе. PostEat – Профільне гастрономічне видання - PostEat. URL: https://posteat.ua/obzory/samyj-masshtabnyj-fudproekt-v-ukraine-gorodskoj-rynok-edy-v-odesse/ (дата звернення: 13.08.2021).

Трошкін А. А. Foreign food establishments and their location in cities. Theory and practice of design. 2021. No. 22. URL: https://doi.org/10.18372/2415-8151.22.15398 (date of access: 13.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-22

Номер

Розділ

19 Архітектура та будівництво