Теоретичне підґрунтя сценарних методів моделювання фонтанів у просторі та часі

Автор(и)

  • Оксана Георгіївна Церковна Національний авіаційний університет, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.22.15400

Ключові слова:

фонтани, міські простори, сценарні методи, моделювання, екологія, художньо-естетична цілісність

Анотація

У статті висвітлюється проблема формування несприятливої екологічної ситуації у великих населених пунктах країни. Теоретичне підґрунтя сценарних методів моделювання фонтанів у просторі та часі, розглядається як інструмент який розкриває потенціал процесів що протікають в межах містобудівної ситуації і дозволить: відновити екологію міського простору; створити художньо-естетичну цілісність простору у часі; забезпечити позитивний фізичний, емоційний і психологічний вплив міського простору з фонтанами на споживачів. Для розкриття процесів, які протікають у просторі та часі обрано варіант містобудівної ситуації, що розташовано у такому населеному пункті, де переважає проблема формування несприятливої екологічної ситуації (яскраво виражені негативні прояви змін клімату). Розроблена і представлена ​​графічна модель містобудівної ситуації, яка відобразила: композицію і структуру просторів що складають містобудівну ситуацію, динаміку змін характеристик просторів у часі (в межах року і доби). Також, представлена графічна модель дозволяє: виконати аналіз впливу фонтанів на характеристики просторів у часі (в період експлуатації); вивчити динаміку змін сценарію міських просторів у часі і динаміку змін впливу сценарію на фізичний, емоційний та психологічний стан споживачів; розкрити потенціал управління процесів у функціональній зоні взаємодії, яку формують фонтани в період експлуатації з простором містобудівної ситуації, слідуючи альтернативному варіанту сценарію. Розгорнуте використання теоретичного підґрунтя сценарних методів моделювання фонтанів у просторі та часі як інструменту, дозволило побудувати альтернативну модель фонтана в сценаріях простору, яка забезпечує ключові аспекти сталого розвитку населеного пункту: екологічний, економічний та соціальний.

Біографія автора

Оксана Георгіївна Церковна, Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Магістр водопостачання, аспірант, кафедра архітектури, Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Посилання

Jin H. et al. Effect of water body forms on microclimate of residential district. Energy Procedia. 2017. Т. 134. рр. 256-265.

Kleerekoper L. et al. How to make a city climate-proof, addressing the urban heat island effect. Resources, Conservation and Recycling. 2012. Т. 64. рр. 30-38.

Rådsten-Ekman M. Unwanted Wanted Sounds: Perception of sounds from water structures in urban soundscapes : дис. 2015. Department of Psychology, Stockholm University.

Rådsten-Ekman M. et al. Effects of sounds from water on perception of acoustic environments dominated by road-traffic noise. Acta Acustica united with Acustica. 2013. Т. 99. №. 2. рр. 218-225.

Rådsten-Ekman M. et al. Similarity and pleasantness assessments of water-fountain sounds recorded in urban public spaces. The Journal of the Acoustical Society of America. 2015. Т. 138. №. 5. рр. 3043-3052.

Steeneveld G.J. et al. Refreshing the role of open water surfaces on mitigating the maximum urban heat island effect. Landscape and Urban Planning. 2014. Т. 121. 2014. рр. 92-96.

Syafii N.I. et al. Experimental Study on the Influence of Urban Water Body on Thermal Environment at Outdoor Scale Model. Procedia Engineering. 2016. Т. 169. рр. 191-198.

Taheri F. Impact of Modified Urban Surfaces on Enhancing the Microclimate of Residential Landscape Areas in Hot Arid Environments – Case Study of Jumeirah. Village Circle Community. 2015. Dubai.

Xue F. et al. Modeling the influence of fountain on urban microclimate. Building Simulation. – Tsinghua University Press. 2015. Т. 8. №. 3. рр. 285-295.

Yang L. et al. Research on Urban Heat-Island Effect. Procedia engineering. 2016. Т. 169. рр. 11-18.

Авксентьева Т.В. «Архитектура воды» в городе Альметьевске. Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2014. №. 1 (27).

Басманова Л.Н. Категория движения как основа эстетического восприятия архитектуры. Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 4. №. 8. С. 113-115.

Безлюбченко О.С. и др. Планування і благоустрій міст: навч. посібник. для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво». О.С. Безлюбченко, О.В. Завальний, Т.О. Черноносова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ. 2011. 191 с.

Беляева Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. М.: Стройиздат. 1977. С. 127.

Буравченко С.Г. Аспекти систематизації сценарних методів проектування об’єктів архітектури. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Відпов. ред. В.В.Товбич. К., КНУБА. 2019. Вип. 55. С.25-41. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2019.55.25-41

Буравченко С.Г. Ситуативні підходи у сценарному моделюванні визуального сприйняття архітектурних об’єктів і середовища. Архітектурний вістник КНУБА: наук. вироб. збірник. Відновид. ред. Куліков П.М. К.: КНУБА. 2019. Вип. 17-18. С. 171-182. URL: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42682

Буравченко С.Г., Дзюба, К.О. Сценарні методи проектування громадських просторів з програмами театралізації середовища. Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник. К.: ФОП Ямчинський О.В. 2020. Вип. 2 (25). С. 46 - 57

Вырва А.Ю. Восприятие архитектурных объектов городскими жителями: субъективно-семантический анализ. Специальность 19.00.01: дис. 2017. МГУ им. М.В. Ломоносова

Гейман О.А. Теоретические аспекты сценарного моделирования развития регионов. Экономика промышленности. 2009. №. 5 (48)

Глазычев В.Л. Урбанистика. Европа. Москва. 2008. ISBN 978-5-9739-0148-6

Горохов В.А. Городское зеленое строительство: Учеб. пособие для вузов. М.: Стройиздат. 1991. 416 с.: ил. ISBN 5-274-00737-6

Гусєва К.Д. Стан та якість навколишнього середовища урбанізованих територій (на прикладі міста Одеса). Спеціальність 11.00.11: дис. 2018. ОДЕКУ.

Еровикова Д.М Архитектурная сценография городской среды - как метод формирования туристического маршрута в малом городе. Научный альманах. 2018. № 4-2(42). [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://ucom.ru/doc/na.2018.04.02.253.pdf

Ковачев А.Д. Состояние, проблемы и прогнозы развития районной планировки, градостроительства и архитектуры в Болгарии в начале ХХI в.(в условиях рыночной экономики и начала действия мирового финансово-экономического кризиса) часть 1. Вестник МГСУ. 2012. №. 10.

Ковачев А.Д. Состояние, проблемы и прогнозы развития районной планировки, градостроительства и архитектуры в Болгарии в начале ХХI в.(в условиях рыночной экономики и начала действия мирового финансово-экономического кризиса) часть 2. Вестник МГСУ. 2012. №. 11.

Козятник І.П. Принципи планувальної організації житлових територій із застосуванням методів регулювання теплового режиму мікроклімату. Спеціальність 18.00.04: дис. КНУБА. 2015. 194 с.

Корендясева Е.В. Экологические аспекты управления городом: учебное пособие для направления подготовки 38.03.04

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление городским хозяйством». Е. В. Корендясева ; Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы. М.: МГУУ. 2017. 140 с.

Крашенинников А.В. Мезо-пространства городской среды. Architecture and Modern Information Technologies. 2015. №. 4(33). С. 1-13.

Крашенинников А.В. Сценарное проектирование пешеходного пространства. Architecture and Modern Information Technologies. 2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://elima.ru/articles/?id=770

Крашенинников А.В. Сценарное проектирование городской среды. Architecture and Modern Information Technologies. 2017. №. 4(41). С. 242-256 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://marhi.ru/AMIT/2017/4kvart17/18_krasheninnikov/index.php

Розенсон И.А. Основы теории дизайна. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 2-е изд. СПб.: Питер. 2013. 256 с.

Церковная О.Г. Фонтаны, как инструментарий реализации экологического управления шумом городской среды. IX международна научна конференция по архитектура и строительство ArCivE ‘2019 Варна, България. Сборник докладов. В.: ВСУ «Черноризец Храбър».

Церковна О.Г., Вороніна А.О. Формування впливу фонтанів на екологію міського середовища. Архітектура та екологія: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. К.: НАУ. 2019. С. 193-194. URL: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40680

Церковна О.Г., Вороніна А.О. Властивості води що вимагають уваги при формуванні міських просторів з розташуванням фонтанів. Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2020. С. 323 - 327

Чапля Т.В. Архитектура и общественное поведение. Интерэкспо Гео-Сибирь. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/arhitektura-i-obschestvennoe-povedenie (дата обращения: 26.01.2020).

Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды. М.: Архитектура. 2006. 384 с.

Юнг И.С. Реализация метода сценарного моделирования городского общественного пространства. Проблемы теории и истории архитектуры Украины. 2013. №. 13. С. 241-247.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті