МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ОСОБЛИВИХ ВИПАДКАХ У ПОЛЬОТІ

Volodymyr Kharchenko, Tetyana Shmelova, Yuliya Sikirda

Анотація


 Аеронавігаційну систему подано як складну соціотехнічну систему. Розглянуто вплив професійних факторів та факторів непрофесійного характеру на прийняття рішень людиною-оператором аеронавігаційної системи. На основі проведеного мережевого аналізу дій екіпажа повітряного корабля та авіадиспетчера розроблено логіко-детерміновані моделі прийняття рішень людиною-оператором аеронавігаційної системи в особливих випадках у польоті. Визначено кількісні показники очікуваного ризику в стохастичних моделях прийняття рішень людиною-оператором аеронавігаційної системи в умовах стохастичної та нестохастичної невизначеності. Отримано сценарії розвитку польотної ситуації при виборі позитивного або негативного полюсу під тиском зовнішнього середовища, попереднього досвіду людини-оператора та вольового вибору відповідно до теорії рефлексії. Для інформаційної підтримки людини-оператора аеронавігаційної системи в позаштатних ситуаціях побудовано спеціалізований програмний комплекс «Підказування», в якому використовується нейросіткова модель оцінки ефективності альтернативних варіантів завершення польоту.


Ключові слова


інформаційна підтримка; логіко-детерміновані моделі; нейросіткова модель; соціотехнічна система; стохастичні моделі; теорія рефлексії

Посилання


Human Factors Guidelines for Safety Audits Manual. – First Edition. – Doc. 9806-AN/763. – Canada. Montreal. International Civil Aviation Organization, 2002. – 138 p.

Кросскультурные факторы и безопасность полетов: сборник материалов по человеческому фактору. – № 16 // Сirc. ІСАО 302-AN/175. – Канада, Монреаль: ICAO, 2004. – 52 с.[Cross-Cultural Factors in Аviation: circular Human Factors Digest. N 16.  Сirc. ІСАО 302-AN/175. Canada. Montreal. ICAO. 2004. 52 p.] (in Russian).

Bertsch, V.; Treitz, M.; Geldermann, J.; Rentz O. 2007. Sensitivity Analyses in Multi-Attribute Decision Support for Off-Site Nuclear Emergency and Recovery Management.  International Journal of Energy Sector Management. Vol. 1. Iss. 4: 342365.

Flueler, T. 2006. Decision Making for Complex Socio-Technical Systems: Robustness from Lessons Learned in Long-Term Radioactive Waste Governance (Environment & Policy). Flueler. Springer. 392 p.

Кулик, Н.С.; Харченко, В.П.; Луцкий М.Г. и др. Энциклопедия безопасности авиации / под ред. Н.С. Кулика. – Киев: Техніка, 2008. – 1000 с. [Kylik, N.S.; Kharchenko, V.P.; Lytsky, M.G. etc. 2008. Encyclopedia of aviation safety. Edited by N.S. Kylik. Kyiv. Technology. 1000 p.] (in Russian).

Лейченко, С.Д.; Малышевский, А.В.; Михайлик, Н.Ф. Человеческий фактор в авиации: монография. – Кировоград: ИМЕКС, 2006. – 512 с.[Leychenko, S.D.; Malishevskiy, A.V.; Mikhalic, N.F. 2006. Human Factors in Аviation. Kirovograd. YMEKS. 512 p.] (in Russian).

Keating, C.B.; Fernandez, A.A.; Jacobs, D.A.; Kauffmann, P. 2001. A Methodology for Analysis of Complex Sociotechnical Processes.  Business Process Management Journal. Vol. 7. Iss. 1: 3350.

Макаров, Р.Н.; Нидзий, Н.А.; Шишкин, Ж.К. Психологические основы дидактики летного обучения. – Москва: МАПЧАК, 2000. – 534 с.[Makarov, R.N.; Nidziy, N.A.; Shishkin, G.K. 2000. Psychological Foundations of Didactics in Flight Education. Moscow. MAPCHAK. 534 p.] (in Russian).

Харченко, В.П.; Шмельова, Т.Ф.; Сікірда, Ю.В. Графоаналітичні моделі прийняття рішень людиною-оператором аеронавігаційної системи // Вісник Національного авіаційного університету. – 2011. – №1. – С. 5−17.[Kharchenko, V.P.; Shmelova, T.F.; Sikirda, Y.V. 2011. The Human Operator's Decision-Making graphic analytical models. − Proceedings of the National Aviation University. N 1: 5−17.] (in Ukrainian).

Шмельова, Т.Ф.; Сікірда, Ю.В. Аналіз розвитку польотних ситуацій в авіаційній соціотехнічній системі // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних cил. – 2011. – Вип. 2 (28). – С. 59−64. [Shmelova T.F.; Sikirda; Y.V. 2011. Analisis of the Flight Situation Development in Aviation Socio-technical System. − Proceedings of Kharkiv Air Force University. N 2 (28): 59−64.] (in Ukrainian).

Kharchenko, V.P.; Shmelova, T.F.; Sikirda, Y.V. 2011. Methodology for Analysis of Decision Making in Air Navigation System.  Proceedings of the National Aviation University. N 3: 8594.

Лефебвр, В.А.; Адамс-Вебер, Дж. Функции быстрой рефлексии в биполярном выборе // Рефлексивные процессы и управление. – 2001. – № 1. Июль-декабрь. Том 1. – С. 34−46.[Lefebvre, В.А.; Adams-Webber, J. 2001. Functions of Fast Reflexion in Bipolar Choice. − Reflexion processes and operations. N 1. July-December. Vol. 1: 3446.] (in Russian).

Шмельова, Т.Ф.; Бондар, О.П.; Якуніна, І.Л. Мережевий аналіз особливого випадку в польоті // Техніка в сільсько-господарському виробництві, галузеве машино-будування, автоматизація: збірник наукових праць Кіровоградського технічного університету. – Кіровоград: КНТУ, 2011. − Вип. 24. Ч. ІІ. − С. 214−218.[Shmelova, T.F.; Bondar, O.P.; Yakunina, I.L. 2011. Network Analysis of the Flight Emergency.  Technology in agricultural production, industrial engineering, automation. Kirovograd. КNTU. N 24. P. ІІ: 214218.] (in Ukrainian).

Шмельова, Т.Ф.; Бондар, О.П.; Якуніна, І.Л. Аналіз особливого випадку в польоті за допомогою мережевого графіка // Вісник Національного авіаційного університету. – 2011. – № 2 (47). – С. 50−54.[Shmelova, T.F.; Bondar, O.P.; Yakunina, I.L. 2011. Analysis of the Flight Emergency using a Network Graph.  Proceedings of the National Aviation University. N 2 (47): 5054.] (in Ukrainian).

Якуніна, І.Л.; Шмельова, Т.Ф.; Бондар, О.П. Експертний метод визначення часових характеристик при виникненні особливого випадку в польоті // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 1(25). – С. 175−179.[Yakunina, I.L.; Shmelova T.F.; Bondar, O.P. 2011. Expert Method of Determining the Temporal Characteristics in Flight Emergencies.  Weapons systems and military equipment. N 1 (25): 175179.] (in Ukrainian).

Харченко, В.П.; Шмельова, Т.Ф.; Сікірда, Ю.В. Стохастичний мережевий аналіз розвитку польотних ситуацій // Матеріали Х міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011». 19-21 квітня 2011 р. – Київ: НАУ, 2011. – Том 2. – С. 7.28−7.31.[Kharchenko, V.P.; Shmeleva, T.F.; Sikirda, Y.V. 2011. Stochastic Network Analysis of Flight Situations. − The Tenth International Conference of Science and Technology “АVІА-2011”. 19-21 April 2011. Кyiv. NAU. Vol. 2: 7.28−7.31.] (in Ukrainian).

Шмелева, Т.Ф.; Сикирда, Ю.В. Формали-зация деятельности человека-оператора авиа-ционной эргатической системы во внештатных ситуациях // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – № 5 (46). – С. 296−300.[Shmelova, T.F.; Sikirda, Y.V. 2010. The Formalization of the Aviation Man-Machine System’s Human Operator in Flight Emergencies. − Electronic and computer systems. N 5 (46): 296300.] (in Russian).

Харченко, В.П.; Шмельова, Т.Ф.; Сікірда, Ю.В.; Герасименко, О.В. Комп’ютерна програма оптимізації вибору альтернативного варіанта завершення польоту повітряного корабля в позаштатних ситуаціях «Підказка»: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №37872, видане Державним департаментом інтелектуальної власності МОНУ від 11.04.2011 р. – 1 с.[Kharchenko, V.P.; Shmelova, T.F.; Sikirda, Y.V.; Gerasimenko, О.V. Computer Program for Optimizing the Choice of Alternative Variant of Aircraft Flight Completion in Unusual Situations “Prompt”: Certificate of registration of copyright in the product №37872, issued by the State Department of Intellectual Property of MESU at 11.04.2011. 1 p.] (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ