АНГЛІЙСЬКІ ТА АМЕРИКАНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ)

Наталія ГЛУШАНИЦЯ

Анотація


У статті здійснено лінгвістичний аналіз груп фразеологічних одиниць та їх внутрішньої форми. Описано способи перекладу англійських та американських фразеологічних одиниць: передача одного фразеологізму іншим сталим мовним висловом, переклад фразеологічним аналогом, переклад калькою, описовий переклад та контекстуальні зміни при перекладі. Виокремлено найефективніші способи відтворення стійких сполук слів. Описано екстралінгвістичні та етнолінгвістичні чинники, що обумовлюють національний характер фразеологічних одиниць. Здійснено аналіз особливостей їх перекладу. Виявлено труднощі, що виникають у процесі здійснення перекладу англійських та американських сталих мовних висловів. Узагальнено проблеми відтворювання фразеологізмів.

Ключові слова


лексичні фразеологізми; предикативні фразеологізми; компаративні фразеологізми; способи перекладу; перекладознавство; сталі мовні вислови; етноспецифічність; прислів’я; ідіоми

Посилання


Алефіренко М. Ф. Теорія мови. Вступний курс.Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вузів / М. Ф. Алефіренко. – М., 2004. – 368 с.

Архангельський, В. Л. Стійкі фрази в сучасній російській мові / В. Л. Архангельський. – Ростов – на – Дону : Изд-во РГУ, 1964. – 315 с.

Бакай Б. Я Формування фразеології в переломні моменти історії народів Європи (на матеріалі української, російської, англійської, німецької, французької мов у періоди Першої та Другої світових воєн): дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 / Б.Я. Бакай; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2000. — 16 с.

Баран Я. А. Фразеологія у системі мови) : дис. на здобуття наук. ступеня д- ра. філол. наук : спец. 10.02.15 / Я. А. Баран;

Ін-т укр. мови НАН України. — К., 1998. — 32 с.

Вендіна Т. І. Вступ до мовознавства. Навчальний посібник для педагогічних вузів / Т. І. Вендіна. – М. : «Вища школа», 2001. – 288 с.

Виноградов В. С. Введение в переводоведение / В. С. Виноградов. – М : Издательство ИОСО РАО, 2001. – 224 с.

Гаврин С. Г. Проблема систематизации устойчивых сочетаний современного русского языка в функциональном аспекте / С. Г. Гаврин // Учёные записки МОПИ. Русский язык. Вопросы русской фразеологии. – М., 1966. – Т. 160. – Вып. ІІ. – С. 261-274.

Гіруцький А. А. Вступ до мовознавства. Навчальний посібник / А. А. Гіруцький. - М., 2003. – 288 с.

Жуйкова М. В. Динамічні процеси у фразеологічній системі східнословянських мов : монографія / М. В. Жуйкова. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2007. – 416 с.

Забуранна О. В. Антропоцентризм фразеологічної семантики (на матеріалі фразеологічних одиниць української, перської, японської мов зі значенням відносного часу) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 / О. В. Забуранна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 18 с.

Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія / Р. П. Зорівчак. – Львів : Вища школа, 1983. – 175 с.

Левицкая Т. Р. Теория и практика перевода с английского языка на русский / Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман. – М. : Издательство литературы на иностранных языках, 1963. – 123 с.

Савицький В. М. Англійська фразеологія: Проблеми моделювання/ В. М. Савицький. – Самара, 1993 – 219 с.

Смирницький А. І. Лекції з історії англійської мови /

А . І. Смирницький. – 3-є вид. М. : Видавництво: КДУ, Добросвіт, 2006 p. – 236 с.

Телія В. М. Російська фразеологія: семантичний, прагматичний і лінгвокультурологічний аспекти / В. М. Телія. –

М. : Наука, 1996. – 234 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована