№ 10 (2017)

Зміст

Статті

МОДЕЛЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
Наталья Олександрівна Арістова 8-14
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ, ЗНАХІДКИ PDF
В. І. Бобрицька 14-19
АКМЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МОДУЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Л. П. Богославець 20-23
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ PDF
Л. В. Бондар 23-27
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ PDF
О. В. Бородова 28-33
ФАКТОР КОГНИТИВНОГО ДИССОНАНСА В ПЕДАГОГИКЕ ФИЗИЧЕСКИХ УСИЛИЙ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ PDF
І. І. Вржесневский, Т. І. Ракитина, В. І. Пахомов, І. В. Дейнеко 33-35
ВПЛИВ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ, ЯК МЕХАНІЗМУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
С. П. Гейченко, Т. Ф. Свірська, І. В. Скидан 36-41
ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС У ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ УСНОГО ДВОСТОРОННЬОГО ПЕРЕКЛАДУ НА ОСНОВІ РАМКОВОЇ ПРОГРАМИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Л. В. Гурєєва 42-46
АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. О. Гурська 46-51
АДАПТАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВНЗ УКРАЇНИ PDF
О. В. Добротвор, І. Ю. Щербина 51-54
УКРАЇНОЗНАВЧА СКЛАДОВА ЕКСКУРСІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ PDF
Т. Ю. Дудка 55-59
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
О. В. Жарова 59-64
ВИЩА ВІЙСЬКОВА ОСВІТА: ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ PDF
А. М. Зельницкий 65-69
ВИЩА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Т. В. Іванова 70-72
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА С.У. ГОНЧАРЕНКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Г. О. Козлакова 73-77
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
А. М. Кокарєва 77-80
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ: ІМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ PDF
Н. В. Ладогубець 81-87
МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Е. В. Лузік, Л. О. Хоменко-Семенова 88-92
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Лян Хайє Хайє 92-96
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ДІАЛОГУ-РОЗПИТУВАННЯ ЯК ЗАСОБУ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАЦІЇМАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
А. В. Медведчук 97-101
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЛАСНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК ДОМІНАНТНИЙ АСПЕКТ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ СТУДЕНТІВ PDF
С. В. Оргєєва, В. В. Хачатрян, Н. М. Лозенко 102-107
ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ СТАНДАРТ У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЯК ПІДҐРУНТЯ НАДАННЯ ЯКІСНИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Н. А. Орленко, В. Ф. Панченко, В. В. Коротя 108-113
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ БОРТПРОВІДНИКІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ УКРАЇНИ PDF
І. А. Радзівілова 113-118
КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
В. О. Рахманов, О. В. Алпатова 118-124
ДЕФІНІЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ PDF
Т. Т. Сілакова 124-129
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ PDF
І. П. Сірак 129-134
ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК АВІАЦІЙНОГО ФАХІВЦЯ, ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
І. Л. Смірнова 135-139
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Л. Г. Теремінко 139-145
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СПРИЙНЯТТЯ МИСТЕЦТВА В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Бо Бо Чжан 145-149
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ ЗРОСТАННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
О. О. Яременко-Гасюк, 149-154


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua