№ 11 (2017)

Зміст

Статті

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, СТРУКТУРА PDF
Наталія Олександрівна Арістова 9-15
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Н. П. Білоус 15-19
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ PDF
В. І. Бобрицька 19-24
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ PDF
В. В. Бондаренко 24-28
ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ У РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ PDF
Н. В. Бхіндер 28-35
ФАКТОР «ОТНОШЕНИЯ» СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ PDF
І. І. Вржесневский 35-38
ЗМІСТ I МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЛОГІСТИКИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Т. А. Гармаш 39-43
ПОБУДОВА МІКРОЦИКЛІВ ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ І-ІІ РОКУ НАВЧАННЯ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ФУТЗАЛ» PDF
І. В. Дейнеко 44-47
ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ PDF
О. В. Жарова 47-49
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЕТНОГО СОСТАВА PDF
О. В. Задкова 50-53
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СТРУКТУРИ PDF
Е. Р. Заредінова 53-58
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ PDF
Т. В. Іванова 58-61
ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПОТРЕБУЄ ОНОВЛЕННЯ І ЗМІН PDF
Г. О. Козлакова 61-66
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ТА ФАКТОР МОДЕЛІ «ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ» PDF
О. С. Кондур 66-74
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ PDF
Ю. В. Копочинська 74-79
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ У ВИЩИХ ЛЬОТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
К. В. Крилова 79-84
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Е. В. Лузік 84-89
ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ PDF
О. А. Мандражи 89-95
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВІЙСЬКОВОГО ФАКУЛЬТЕТУ PDF
Н. А. Орленко 96-99
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ КОМУНІКАТИВНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ PDF
Т. В. Павленко 99-103
РОЗВИТОК НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ
О. Ф. Паламарчук 103-107
ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БОРТПРОВІДНИКІВ PDF
І. А. Радзівілова 108-112
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
М. І. Радченко 112-116
СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПЛАНЕТАРНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Віталій Олегович Рахманов 116-121
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЗОКРЕМА ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ PDF
Т. В. Саєнко 121-131
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ PDF
В. М. Санжаровець 131-135
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ PDF
Т. Ф. Свірська 135-138
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З СОМАТИЧНО ПОСЛАБЛЕНИМИ УЧНЯМИ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
В. А. Сємічєнко 138-146
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: РЕФЛЕКСИВНА ПАРАДИГМА PDF
Н. Г. Сєнчина 147-152
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ PDF
Т. Т. Сілакова 153-158
ДИНАМІКА ЧИННИКІВ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ В СФЕРІ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. В. Ситник 158-163
КЛЮЧОВІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У США PDF
О. О. Теренко 164-169
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО МОЛОДІЖНОГО РУХУ В УКРАЇНІ PDF
І. Ф. Тімкін 169-174
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ РЕФЛЕКСИВНОСТІ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ВНЗ ПІД ЧАС СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
В. Г. Фотинюк 174-177
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ PDF
Леся Олексіївна Хоменко-Семенова 178-182


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х