№ 7 (2015)

Зміст

Статті

МОТИВАЦІЙНО-СМИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА В ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ PDF
О. В. Алпатова 9
ОСОБИСТІСТЬ СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО СТУДЕНТА У ВИМІРІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ PDF
Л. В. Барановська 15
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Н. П. Білоус 20
ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ PDF
В. І. Бобрицька 24
НЕУЧТЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПЕДАГОГИКИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПОИСК ПЕРСПЕКТИВ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА PDF
І. І. Вржесневський 30
ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК КЛЮЧОВА УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ PDF
І. П. Єрмакова 37
ПРОЦЕСУАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З РАДІОТЕХНІКИ PDF
О. В. Жарова 41
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО САМООСВІТИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ PDF
І. П. Жукевич 47
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ОШИБОК ПИЛОТА В ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ КАК ЗАДАЧА ТРЕНАЖЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ PDF
Е. В. Задкова 51
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У ВНЗ УКРАЇНИ PDF
А. А. Заслужена 57
ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Т. О. Ковальова 62
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
А. М. Кокарєва 67
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
А. В. Краснощок 70
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ PDF
К. В. Крилова 74
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ PDF
О. І. Кудерміна, С. Л. Лісун 79
СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
Е. В. Лузік 84
STATISTICAL APPROACH TO ESTIMATING OF EDUCATIONAL PROCESSABILITY PDF
І. Lukhanin 88
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В США PDF
Н. В. Пазюра 92
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
В. О. Рахманов 98
БАЗОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЮЧОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ PDF
Т. Т. Сілакова 103
АНАЛІЗ НАЯВНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ З АРКУША У ВНЗ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ PDF
І. О. Сімкова 107
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВНЗ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
І. В. Скидан, Т. Ф. Свірська, В. В. Коротя 112
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН У ЛЬОТНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
І. Л. Смирнова 116
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ» PDF
О. А. Старинець 121
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ОСВІТНЬО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАУЛО ФРЕЙРЕ PDF
І. М. Турчин 125
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПО ПІДГОТОВЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ КАДРІВ У БАВАРІЇ PDF
Н. Р. Харчук 130
КОУЧИНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОГО СТУДЕНТА PDF
Л. О. Хоменко-Семенова 135
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ PDF
С. О. Циганій 139


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х