ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ КОМУНІКАТИВНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ

Т. В. Павленко

Анотація


У статті проаналізовано основні особистісні якості підлітків, які впливають на розвиток комунікативної сфери у даному віці, проаналізовано основні підходи щодо визначення компонентів комунікативної сфери підлітка, а також запропоновано власну структуру та проведено її аналіз.


Ключові слова


компонент; комунікація; підліток; комунікативна сфера.

Посилання


Аршава І. Ф. Суб’єктивне благополуччя і його індивідуально-психологічні та особистісні кореляти / І. Ф. Аршава, Д. В. Носенко // Вісник ДНУ ім. О. Гончара. Серія «Педагогіка та психологія». – Д., 2012. – Вип. 18, Т.20, №9/1. – С. 3–10.

Веретенко Т. Г. Детермінанти формування безпечної діяльності молоді в мережі Інтернет/ Т.Г. Веретенко, М. А. Снітко. – режим доступу до сторінки : http://elibrary.kubg.edu.ua/1310/

Кайгородов Б. В. Психологические основы развития самопонимания в юношеском возрасте : Дис.. д-ра психол. наук : 19.00.13 : Астрахань, 1999. – 310 c. РГБ ОД, 71:00-19/43-3

Кіян А. П. Психологічні проблеми спілкування вчителя з підлітками / А. П. Кіян // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. – 2013. – Вип. 40. – С. 294–

– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_40_57

Колупаєва К. О. Особливості комунікативної культури особистості школяра/ К. О. Ко-лупаєва// Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/stud_almanah/v_1/24.pdf.

Кочерга О. В. Сензитивность как психологическое состояние человека// О. В. Кочерга Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – 2002. Вип. 17. – С. 71–74.

Носенко Е. Л. Форми відображеної оцінки емоційної стійкості та емоційної розумності людини / Е. Л. Носенко, І. Ф.Аршава, К. П. Кутовий. – Д.: Вид-во «Інновація». - 2011. – 178 с]

Максименко, С. Д. Загальна психологія: Навч.посібник / С. Д. Максименко, В. О. Со-ловієн-ко. – 2-ге вид.,стер. – К. : МАУП, 2001. – 255 с.

Нартова-Бочавер С. К. Понятие «психологическое пространство личности»: обоснование и прикладное значение / С. К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. – 2003. – Т.24 – № 6. – С. 27.

Пляка, Л. В. Психологічні особливості розвитку професійної комунікативної компе-тентності у майбутніх провізорів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. психологічних наук /

Л. В. Пляка. – К., 2010. – 20 с.

Проскурняк О. І. Конструкт методик діагностики комунікативної діяльності підлітків з легким ступенем розумової відсталості / О. І. Проскурняк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. – 2012. – № 1032. – Вип. 50. – С. 103–106. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2012_1032_50_26

Савчин М. В. Вікова психологія.: навч. посібник / М. В. Савчин, Л.П. Василенко. – К.: Академвидав. – 2005. – С. 7–30.

Трофімов Ю. Л. Психологія: підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. – К. : Либідь, 2001. – 560 с.

Черній М. М. Структура комунікативної культури вчителя іноземної мови / М. М. Черній// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2013. – Вип. 36. – С. 474-479. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_36_99

Шкуратова И. П. Самопредъявление подростков в общении с разными партнерами // М: Имиджелогия. – 2004. – С. 225–229.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х