ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УНІВЕРСАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЦИВІЛЬНИХ І ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

Андрій Олександрович Кучерявий

Анотація


Дослідження присвячене розв’язанню спільної для цивільних і військових установ проблеми гармонізації функціонування систем управління професійним розвитком фахівця, які належать до двох типів – керуються працедавцем (керівником) та працівником як суб’єктом самоуправління відповідно.

Мета дослідження полягає у встановленні змістових характеристик цих систем.

У ході дослідження використано такі методи: теоретичний аналіз, синтез, узагальнення, порівняння та моделювання.

Визначено, що система управління професійним розвитком фахівця – це цілісне утворення, яке містить мотиваційний, цільовий, змістовий, навчально-методичний, стимулювальний, контрольно-оцінний, часовий компоненти, що функціонально пов’язані між собою і зосереджені навколо працівника як окремого суб’єктного компонента системи. Узагальнено, що системи гармоніюватимуть між собою, якщо працедавець (керівник) враховуватиме мотиви працівника до професійного саморозвитку, а сам фахівець – стратегічні цілі розвитку установи тощо.Ключові слова


змістові характеристики; компоненти; професійний розвиток; система, управління; фахівці

Посилання


Борова Т. А. Теоретичні і методичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / Т. А. Борова . – К., 2012 . – 40 с.

Вдовиченко Р. П. Система організаційно-педагогічної діяльності міського управління освіти з підвищення компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / Р. П. Вдовиченко, Л. М. Калініна, В. Д. Чайка. – К.; Миколаїв : Вид-во «Іліон», 2007. – 528 с.

Калініна Л. М. Теоретико-прикладні аспекти формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу / Л. М. Калініна. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 160 с.

Концепція освіти дорослих в Україні / Укл.: Лук’янова Л. Б. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2011. – 24 с.

Олійник В. В. Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педаго-гічних працівників профтехосвіти: дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Олійник Віктор Васильович. – К., 2004. – 489 с.

Сорочан Т. М. Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівників загальноосвіт-ніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» /

Т. М. Сорочан. – Луганськ, 2005. – 39 с.

Старіш О. Г. Системологія : Підручник / О. Г. Старіш. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 232 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua