Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія

Журнал висвітлює теоретико-методологічні та науково-практичні проблеми в галузі педагогіки та психології, що є актуальними на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічних наук і відображають широкий спектр інтересів науковців

Мова видання: українська, російська, англійська.


Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія

Рік заснування:2007
Проблематика:висвітлення теоретико-методологічних та науково-практичних проблем в галузі педагогіки та психології, що є актуальними на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічних наук і відображають широкий спектр інтересів науковців
Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ № 13512-2396 Р від 26.12.2007
Галузь науки:педагогічні, психологічні науки
Періодичність:2 рази на рік
Мова видання:українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник:Національний авіаційний університет
Головний редактор:Лузік Е.В., доктор педагогічних наук
Заступник головного редактора:Барановська Л.В., доктор педагогічних наук
Відповідальний секретар:Бондар Л.В., кандидат психологічних наук
Члени редколегії:

Л. В. Барановська – доктор педагогічних наук, професор ( Україна).

Liliia Baranovska - Doctor of Pedagogiсs, professor (Ukraine).

О. І. Бондарчук доктор психологічних наук, професор (Україна).

Olena Bondarchuk - Doctor of Psychology, Professor (Ukraine).

В. Дьордь – доктор педагогічних наук, професор ( Угорщина).

Venter George - Doctor of Pedagogiсs, Professor ( Hungary).

О. І. Власова – доктор психологічних наук, професор (Україна).

Olena Vlasova - Doctor of Psychology, Professor (Ukraine).

Ц. Вошінські – доктор педагогічних наук, професор (Польща).

Voshinski Tsezary - Doctor of Pedagogiсs, professor (Poland).

Л. В. Доценко – кандидат психологічних наук, доцент (Україна).

Liudmyla Dotsenko - PhD in Psychology, associate professor (Ukraine).

О. В. Дробот – доктор психологічних наук (Україна).

Olha Drobot - Doctor of Psychology (Ukraine).

М. Б. Євтух доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України.

Mykola Yevtukh - Doctor of Pedagogiсs, Professor, academician of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

А. Г. Гудманян – доктор філологічних наук, професор (Україна).

Artur Gudmanian - Doctor of Philology, Professor (Ukraine).

Л. М. Карамушка – доктор психологічних наук, професор (Україна).

Liudmyla Karamushka - Doctor of Psychology, Professor (Ukraine).

О. М. Котикова доктор педагогічних наук, професор (Україна).

Olena Kotykova Doctor of Pedagogiсs, Professor ( Ukraine).

Л. Б. Лук’янова – доктор педагогічних наук, професор (Україна).

Larysa Lukianova - Doctor of Pedagogiсs, Professor (Ukraine).

Н. Г. Ничкало – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України.

Nelia Nychkalo ­- Doctor of Pedagogiсs, Professor, academician of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

Надь Янош – доктор філософії (сільськогосподарські науки), доктор академічних наук (Угорщина).

Nad Yanosh - Doctor of Philosophy (Agricultural Sciences), Doctor of Sciences (Hungary).

О. П. Петращук – доктор педагогічних наук (Україна).

Olena Petrashchuk - Doctor of Pedagogiсs (Ukraine).

Ю. В. Пелех – доктор педагогічних наук, професор (Україна).

Yurii Pelekh - Doctor of Pedagogiсs, Professor (Ukraine).

Л. В. Помиткіна – доктор психологічних наук, професор (Україна).

Liubov Pomytkina - Doctor of Psychology, Professor (Ukraine).

В. А. Семиченко – доктор психологічних наук, професор (Україна).

Valentyna Semychenko Doctor of Psychology, Professor (Ukraine).

О. П. Сергєєнковадоктор психологічних наук, професор (Україна).

Oksana Serhieienkova - Doctor of Psychology, Professor (Ukraine).

А. В. Сєрий – доктор психологічних наук, професор (Росія).

Andrii Sieryi Doctor of Psychology, Professor (Russian Federation).

Сліва Міхал – доктор політичних наук, професор, (Польща). Почесний доктор Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Mikhal SlivaDoctor of Political Science, professor, (Poland), Honorary Doctor of Dragomanov National Pedagogical University (Ukraine).

С. А. Тепнадзе – доктор технічних наук, професор (Грузія).

Serho Tepnadze - Doctor of Engineering, Professor (Georgia).

І. О. Фурманов – доктор психологічних наук, професор (Білорусія).

Ihor Furmanov - Doctor of Psychology, professor (Belarus).

В. П. Харченко доктор технічних наук, професор (Україна).

Volodymyr Kharchenko - Doctor of Engineering, Professor, (Ukraine).

М. С. Яницький – доктор психологічних наук, професор (Росія).

Mykhailo Yanytskyi - Doctor of Psychology, Professor (Russian Federation).

В. О. Янчукдоктор психологічних наук, професор (Білорусія).Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х