Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія

Журнал висвітлює теоретико-методологічні та науково-практичні проблеми в галузі педагогіки та психології, що є актуальними на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічних наук і відображають широкий спектр інтересів науковців.

Журнал індексується в наукометричній базі Copernicus

Мова видання: українська, російська, англійська.


Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія

Рік заснування:2007
Проблематика:висвітлення теоретико-методологічних та науково-практичних проблем в галузі педагогіки та психології, що є актуальними на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічних наук і відображають широкий спектр інтересів науковців
Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ № 13512-2396 Р від 26.12.2007
Галузь науки:педагогічні, психологічні науки
Періодичність:2 рази на рік
Мова видання:українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник:Національний авіаційний університет
Головний редактор:Дробот О.В., доктор психологічних наук, професор
Заступник головного редактора:
Відповідальний секретар:Бондар Л.В., кандидат психологічних наук
Члени редколегії:

Барановська Л.В., доктор педагогічних наук, професорм (Національний авіаційний університет);

Бондарчук О.І., доктор психологічних наук, професор (Університет менеджменту освіти НАПН України);

Бобрицька В. І.,доктор педагогічних наук, професор (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова);

Вентер Дьордь, доктор педагогічних наук, професор (Педагогічний інститут ім. Д.Бешенеї, Угорщина);

Власова О.І., доктор психологічних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

Волженцева І.В.,доктор психологічних наук, професор (Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди);

Вошінські Цезарі, доктор педагогічних наук, професор (Вища лінгвістична школа м.Ченстохова, Польща);

Гудманян А.Г., доктор філологічних наук, професор (Національний авіаційний університет);

Доценко Л.В., кандидат психологічних наук, доцент (Національний авіаційний університет);

Євтух М.Б., доктор педагогічних наук, професор (Національна академія педагогічних наук України);

Карамушка Л.М., доктор психологічних наук, професор (Інститут психології ім. Г.С. Костюка);

Кириченко Т.В., кандидат психологічних наук, доцент (Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди);

Ковтун О.В., доктор педагогічних наук, професор (Національний авіаційний університет);

Котикова О.М., доктор педагогічних наук, професор (Національний авіаційний університет);

Лузік Е.В., доктор педагогічних наук, професор (Національний авіаційний університет);

Лук’янова Л.Б., доктор педагогічних наук, професор (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН Украіни);

Морська Л.І., доктор педагогічних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка);

Надь Я., доктор філософії (Дебреценський аграрний університет, Угорщина);

Ничкало Н.Г., доктор педагогічних наук, професор (Національна академія педагогічних наук України);

Пелех Ю.В., доктор педагогічних наук, професор (Рівненський державний педагогічний університет);

Помиткіна Л.В., доктор психологічних наук, професор (Національний авіаційний університет);

Петращук О.П., доктор педагогічних наук, професор (Національний авіаційний університет);

Рідей Н.М., доктор педагогічних наук, професор (Інститут неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова);

Семиченко Валентина Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор (Національний авіаційний університет);

Сергєєнкова О.П., доктор психологічних наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка);

Сєрий А.В., доктор психологічних наук, професор (Кемеровський державний гуманітарний університет, Росія);

Сліва М., доктор політичних наук, професор (Краківський педагогічний університет, Польща);

Тепнадзе С., доктор технічних наук, професор (Грузинський авіаційний університет, Грузія);

Фурманов І.О., доктор психологічних наук, професор (Білоруський державний університет, Білорусія);

Харченко В.П., доктор технічних наук, професор (Національний авіаційний університет);

Яницький М.С., доктор психологічних наук, професор (Кемеровський державний гуманітарний університет, Росія);

Янчук В.О., доктор психологічних наук, професор (Білоруський державний університет, Білорусія).
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х