РІЗНОВИДИ РЕЛІГІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

М. С. Петрушкевич

Анотація


В статті з позиції культурологічного аналізу розглядаються різновиди вербальної та невербальної релігійної комунікації.

Посилання


Авоян Р. Г. Значение в языке. Философский анализ / Р. В. Авоян. – М., 1985. – 248 с.

Балаклицький М. Медіатизація протестантизму в Україні 1991 – 2010 років: монографія / М. Балаклицький. – Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2011. – 379 с.

Бодак В. Релігія і культура: взаємодія та взаємовплив / Валентина Бодак. – К., Дрогобич: Коло, 2005. – 305 с.

Гвардини Р. Конец нового времени / Р. Гвагдини // Вопросы философии. – 1990. – № 4. – С. 118 – 134.

Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Речевая коммуникация: Учебник/ О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 272 с.

Головлева Е. А. Массовые коммуникации и медиапланирование: Учебное пособие / Елена Головлева. – М.: Академический проект; Деловая книга, 2009. – 325 с.

Демьянков В. З. Эффективность аргументации как речевого воздействия / В. З. Демьянков // Проблемы эффективности речевой коммуникации. – М., 1989. – 360 с.

Зарецкая Е. Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации / Е. Н. Зарецкая. – М., 2002. – 403 с.

Кадикало А. М. Інформація і віра як єдиний формат релігії / Андрій Кадикало // Академічне релігієзнавство. – № 2. – 2004 (30). – С. 137 – 145.

Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. – М.: Академический Проект, 2006. – 448 с.

Колодний А., Бодак В. Український християнський обряд / Анатолій Колодний, Валентина Бодак. – К., 1997.

Луцан І. Інформація, комунікація та конфлікти: міжконфесійний вимір в Україні / І. Луцан // Міжетнічні та міжконфесійні відносини в контексті сучасних суспільних трансформацій. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29-30 квітня 2010 р. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 171 – 183.

Макселон Ю. Психологія з викладом основ психології релігії / Ю. Макселон. – Львів, 1998. – 320 с.

Мечковская Н. Б. Язык и религия: Лекции по философии и истории религий / Н. Б. Мечковская. – М.: Агентство «ФАИР», 1998. – 352 с.

Петрушкевич М. Релігійні комунікації: християнський контекст. Монографія / Марія Петрушкевич. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 288 с.

Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О. М. Степанов. – К.: «Академвидав», 2006. – 424 с.

Сарапін О. Про ритуал в буддійському контексті / Олександр Сарапін // Українське релігієзнавство. – № 42. – 2006. – С. 28 – 37.

Сопер П. Основы искусства речи / П. Сопер. – Ростов н/Д, 1995. – 295 с.

Фейербах Л. Сущность християнства / Л. Фейедбах. – М., 1970. – 425 с.

Якобсон Р. Лингвистика и поэтика / Р. Якобсон // Структурализм: “за” и “против”. – М.: Прогресс, 1975. – С. 193 – 230.

Ястрежембский В. Р. Ритуальная коммуникация / В. Р. Ястрежембский // Проблемы эффективности речевой коммуникации. – М., 1989. – 270 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)