ОСОБИСТІСНЕ БУТТЯ НА МЕЖІ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР

І. Д. Загрійчук

Анотація


В статті розглядаються проблеми амбівалентності маргінальності, яка виникає на межі національних культур, та роль усвідомлення стану провисання між культурами в особистісному бутті індивіда.

Посилання


Касьянов Г. Теорії нації і націоналізму / Георгій Касьянов. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.; Лісовий В. Націоналізм, нація та національна держава / Василь Лісовий, Олег Проценко // Націоналізм. Антологія. – К.: Смолоскип, 2000. – С.11-36; Шпорлюк, Р. Iмперiя та нацiї: з iсторичного досвiду України, Росiї, Польщi та Бiлорусi / Р. Шпорлюк, Г. Касьянов. – К. : Дух i Лiтера, 2000. – 354 с.; Шпорлюк Р. Комунiзм i нацiоналiзм: Карл Маркс проти Фрiдрiха Лiста: / Р. Шпорлюк, Г. Касьянов. – К.: Основи, 1998. – 479 с.

Козловець М. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації / М. Козловець. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 557 с.; Малахов В. Неудобства с идентичностью / В. Малахов // Вопросы философии. 1998. № 2. С. 43-53; Хëсле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности / В. Хëсле // Вопросы философии. – 1994. № 10. – С. 112-123.

Дзюба І. Нагнітання мороку: від чорносотенців початку ХХ століття до українофобів початку століття ХХІ / І. Дзюба. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 504 с.; Павлюк С. Етногенеза українців: спроба теоретичної конструкції: Монографія / С. Павлюк // Львів: Інститут народознавства України, 2006; Рябчук М. Вiд Малоросiї до України: парадокси запiзнiлого націєтворення / Микола Рябчук. – К.: Критика, 2000. – 303 с.

Лях В. В. Свобода і пошук нових форм ідентичності в добу глобалізації / В. В. Лях // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В. В. Лях. – Вип. 57 – К.: Український центр духовної культури, 2006. – С. 3-19; Федотова Н. Н. Кризис идентичности в условиях глобализации / Н. Н. Федотова // Человек. – 2003. – № 6. – С. 50-58; Шинкаренко Ю. Ідентичність і життєвий світ у контекстах сучасних цивілізаційних змін / Ю. Шинкаренко // Філософська думка. – 2002. – №1. – С. 68-83.

Сабадуха В. Українська національна ідея та концепціяособистісного буття / В. Сабадуха. – Івано-Франківськ: «Фоліант», 2012. – 175 с.

Белинский В. Г. Россия до Петра Великого / В. Г. Белинский // Русская идея. – М.: Республика, 1992. – С. 73-90.

Юнг К. Г. Психология бессознательного / К. Г. Юнг. – М.: Канон, 1994. – 204 с.

Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер.

– М.: Политиздат, 1991. – 414 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)