ПРАВОВИЙ ПРОЦЕС РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

А. П. Кравченко

Анотація


У статті розкривається проблема регулювання суспільного буття в сучасному українському суспільстві через створення дієвої правової системи.

Посилання


Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 черв. 2006 р., Луцьк. – Т. 1 /уклад.: Т.Д. Климчук; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк : Вежа, 2006. – 316 с.

Рикер П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к философии права /П.Рикер // Вопросы философии. – 1996. – № 4. – С.17-36.

Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток. /В.С. Журавський, О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко; ред. В.С. Журавський. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 296 с.

Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні /Н.М.Оніщенко; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. – К. : Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України, 2002. – 132 с.

Керимов Д.А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права /Д.А.Керимов. – М. : Аванта+, 2000. – 560 с.

Габермас Ю. До легітимації через права людини /Юрген Габермас. – К. : Український філософський фонд, 1999. – 243 с.

Ленгер Я.І. Реформування правової системи України як засіб підвищення її ефективності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” /Я.І.Ленгер; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2007. – 20 с.

Крук О. Проблемні питання реалізації демократичних прав і свобод людини /О.Крук // Право України. – 2007. – № 5. – С. 20-24.

Петришин О.В. Права людини як фундаментальна цінність правової демократичної державності /О.В.Петришин // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні: до 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: у 2 ч. /за ред. проф. М.І. Панова. – Х., 2000. – Ч.І. – С. 35-48.

Скакун О.Ф. Правова система України на правовій карті світу /О.Ф.Скакун – Х. : Еспада, 2004. – 96 с.

Сіленко А.О. Соціальна держава: територія для перемін /А.О.Сіленко. – Одеса: Українська держ. акад. зв’язку ім. О.С. Попова, 2000. – 280 с.

Шмідт К. Демократія – це шанс зробити державу насправді людською К.Шмідт // Філософія політики: хрестоматія: у 4 т. – К. : Знання України, 2002. – Т.4. – С. 418-532.

Алексеев С.С. Тайна права. Его понимание, назначение, социальная ценность: Резюме с претензией / С.С. Алексеев. – М.: Норма-Инфра, 2001. – 176 с.

Права людини в Україні – 2006 : доп. правозахис. орг. /ред. : Є. Захаров; Укр. Гельс. спілка з прав людини; Харк. правозахисна група. – Х. : Права людини, 2007. – 508 с.

Соловьев Э.Ю. Личность и право. Прошлое толкует нас / Э.Ю. Соловьев // Очерки по истории философии и культуры. – М. : Политиздат, 1991. – С. 403-431.

Коментар до Конституції України / Інститут законодавства ВР України – 2-е вид., виправл. та доповн. – К. : Інститут законодавства ВР України, 1998. – 412 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)