ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

С. Я. Сухачов

Анотація


У роботі досліджено питання про особистісний вимір трудових відносин постіндустріального суспільства. Встановлено, що якщо в умовах постіндустріального соціуму нестримно зростає роль людського фактора, то в Україні, навпаки, відбувається звуження потенціалу трудової активності для значної маси населення через її бідність, відчуження від власності тощо.

Посилання


Дарендорф Ральф. У пошуках нового устрою: Лекції на тему політики свободи у ХХ1 ст./Пер. з нім. А.Орган. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 109 с.

Полисаєв О. Шедяков В. Тенденції змін у соціальних відносинах в Україні, можливості та межі їх ефективного регулювання (на прикладі організації трудових стосунків). – Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2005. – №1. – С.35-42

Соколова Г. Социология труда: Учебник. – Минск.: Вышэйшая школа, 2002. – 316 с.

Черноволенко В., Іванещенко О., Симончук О. Проблеми статусної легітимації політичних і господарських еліт сучасного українського суспільства // Соціологія: теорія,методи, маркетинг. – 1999. - №4. – С.5-28.

Соціологія: Підручник / За загальною ред. проф. В.П. Андрущенка, проф. М. І. Горлача. – Харків-Київ: Вид. центр «Єдинорог» – 1998. – 624 с.

Степико М. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз. – К., Товариство «Знання», КОО, 1998. - 251 с.

Табачковський В. Образ людини: «від родової всезагальності» до «тотальності індивідуальної екзистенції» // Людина в есенційних та екзистенційних вимірах. Колективна монографія / За ред. В.Г. Табачковського. – К.:Наукова думка, 2004. – С.9-83.

Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки в Україні // Економіка України. – 2000. – №2. – С.4-12.

Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія Т.2. – Курс лекцій.К.: «Генеза», 1993 – 317 с.

Бурдье П. Социология политики: Пер.с фр. / Сост., общ. ред. и предисл. Н.А.Шматко. / – М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.

Sikora Ewa Kryteria wartościowania pracy w perspektywie planów migracyjnych młodzieży // Homo kreator czy homo ludenz? Nowe formy aktywności i spędzania czasu wolnego. Redakcja naukowa Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski.- Toruń; Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. – S. 67-75.

Гегель. Феноменология духа. – Соч. Т. IV, ч. I. – М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1959. – 440 с.

Raphael Snir, Itzhak Harpas To work or not to work: non – financial employment commitment and the Social desirability bias // Work Valius and Behavior in an Era of Transformation The 8th Bi – annual Conferense of the International Society for the Study of Work and Organizational Values 24-27 th June 2002 Warsaw Edited by prof. Abraham Sagie and prof. Makary Stasiak Co–organized by Akademy of Humanities and Ekonomics in Łódź, Poland Łódź 2002 — P.146-152.

Дрожанова О. Ціннісно-мотиваційні чинники ставлення до праці робітників промислових підприємств // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – №4. – С. 83-98.

Przybyszewski Roman Polityka kadrowa w procesie humanizacji stosunków pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. – 2004. – 211 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)