ПРОЕКТИВІСТСЬКИЙ ВИМІР КОСМІЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Н. А. Ченбай

Анотація


У статті проаналізовано зміст основних ідей філософських концепцій М. Ф. Федорова та К. Е. Ціолковського, які належали до різних напрямів космізму кінця Х1Х – початку ХХ століть, але представляли проективістську тенденцію в космізмі, згідно з якою людство з часом залишить Землю і почне активне освоєння ко-смічного простору. Порівняльно-історичний метод дозволив простежити розвиток ідей проективістів в умовах гло-балізації та виявити їхній вплив на суспільну думку. Використання методу порівняльного аналізу дозволило зосере-дитися на ключових відмінностях між поглядами на проблему майбутнього людства космістів-класиків і сучасних ко-смістів, які з критичних позицій аналізують світоглядні системи своїх попередників і оцінюють можливості викорис-тання їхніх ідей в контексті глобалізації. Показано, що деякі ідеї М. Ф. Федорова та К. Е. Ціолковського знайшли в наш час використання при формуванні ідеалів і норм космічної діяльності, а також в оцінці її перспектив і наслідків.

Ключові слова


космізм; російський космізм; проективістська тенденція; «космічна філософія»; космічний простір; космічна діяльність; глобалізація

Посилання


Гройс Б. Русский космизм. Антология [Электронный ре-сурс]. – Режим доступа: https://mybook.ru/author/boris-grojs/russkij-kosmizm-antologiya.

Дротянко Л. Г. Український контекст філософії космізму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.myslenedrevo. com.ua/uk/Sci/.../uvuk/Cosmos.html.

Казютинский В. В. Мировоззренческие ориентации сов-ременного космизма / В. В. Казютинский // Научные чтения памяти К. Э. Циолковского, Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, г. Калуга, 2007. [Элект-ронный ресурс]. – Режим доступа: – http://readings. gmik.ru/lecture/ 2007-MIROVOZZRENCHESKIE-ORIENTATSII-SOVREMENNOGO-KOSMIZMA.

Казютинский В. В. Антиномичность Космической фило-софии К.Э. Циолковского / В. В. Казютинский // Вісник Націо-нального авіаційного університету. Серія: Філософія. Культу-рологія. – 2007. – № 1 (5). – С. 21-28.

Кримський С. Б. / С. Б. Кримський // Вісник Національ-ного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культуроло-гія. – 2008. – № 1(7). – С. 23-25

Lem Stanistaw. Golem XIV / S. Lem; Пер. с польск. О. Бондарева. Сб. «НФ-23». – М.: Знание, 1980.OCR & spellcheck by HarryFan, 27 April 2001.

Русский космизм: Антология философской мысли / Сост. С. Г. Семенова, А. Г. Гачева). – М.: Педагогика-Пресс, 1993. – 368 с.

Сосунова И. А. Современный космизм: единство и мно-голикость / И. А. Сосунова // Космическое мировоззрение - новое мышление XXI века / Материалы Международ-ной научно-общественной конференции, 2003/ под ред. В. В. Фролова. – М.: Международный Центр Рерихов, 2004. – В 3 т. Т. 2.– 464 с.

Суходуб Т. Д. «Русский космизм» и тенденции развития современной философской антропологии / Т. Д. Суходуб // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філо-софія. Культурологія. – 2007. – № 1 (5). – С. 93–97.

Федоров Н. Ф. Философия общего дела (отрывки) / Н. Ф. Федоров / Русский космизм: Антология философской мысли / Сост. С. Г. Семенова, А. Г. Гачева). – М.: Педагогика-Пресс, 1993. – 368 с.

Циолковский К. Ум и страсти / К. Циолковский. – Калуга: Издание автора, 1928. – 27 с.

Циолковский К. Э. Жизнь человечества / К. Э. Циолковский. – М.: Самообразование, 1999.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)