ФІЛОСОФІЯ КОСМІЗМУ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. П. Скиба

Анотація


У статті розглянуто підвалини формування унікального напряму філософської думки ‒ космізму, що ви-ник на межі XIX ‒ XX ст. і продовжив стрімко розвиватися у ХХІ ст. Проаналізовано проблему відношення системи «людина‒природа», а також соціально-філософські та культурно-історичні передумови формування сучасних конце-пцій космізму. У контексті актуального значення філософії космізму розглянуто виникнення нових наук, таких як екологічна етика, етика відповідальності та ін., що свідчить про пошук нових методологічних підходів до спроб по-єднання сучасного наукового знання з багатим морально-етичним досвідом людства.

Ключові слова


космізм; філософія космізму; ноосфера; етика відповідальності; Всесвіт

Посилання


Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской авто-биографии) / Н. А Бердяев. – М.: Международные отношения, 1990. – 336.

Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. / Н. А Бердяев. – М.: Мысль, 1994 – Т. 1. – С. 485-499.

Библер В. С. Нравственность. Культура. Современ-ность (Философские раздумья о жизненных проблемах) / В.С. Библер // Редкол.: А. А. Гусейнов и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 16-57.

Вернадский В. И. Живое вещество и биосфера / В. И. Вернадский – М.: Наука, 1994. – 672 с.

Висоцька О. Є. Освіта для сталого розвитку / О. Є. Висоцька – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2011. – 200 с.

Волковинський С. О. Філософія природи в системі сучасного знання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.09 Філософія науки / С. О. Волковинський. – 2009. – 16 с.

Дротянко Л. Г. Феномен фундаментального і прикладного знання (Постнекласичне дослідження) / Л. Г Дротянко. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. – 423 с.

Дротянко Л. Г. Космос как философская и физико-математическая проблема / Л. Г Дротянко, Н. И. Садовой // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, − №1 (5)−2007. − С. 16-21.

Дячук І. Космізм як філософський і науковий напрямок / І. Дячук, В. Онопрієнко – К.:, 2006. – 119 с.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / Г. Йонас – К.: Лібра, 2001. – 400 с.

Кримський С.Б. Цивілізаційний розвиток людства / С. Б. Кримський, Ю. В. Павленко – К.: Вид-во “Фенікс”, 2007. – 316 с.

Скиба О. П. Морально-етичний вимір екологічного пі-знання / О. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного уні-верситету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, − №2 (18) − 2013. − С. 117-120.

Харченко С. П. Проблеми космізму і сенс історії / С. П. Харченко // Вісник Національного авіаційного універси-тету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2004. − С. 85-88.

Ченбай Н. А. Трансформації духовної культури особи-стості в умовах становлення інформаційного суспільства / Н. А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2018. − № 1(27). – С. 129-132.

Ягодзінський С. М. Сучасний науковий дискурс і вчення І. Вернадського про наукову думку як планетарне явище / С. М. Ягодзінський// Вісник Національного авіаційного універ-ситету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2007. − № 1(25). – С. 157-162.

Böhler D. Ethik für die Zukunft. Im Diskurs mit Hans Jonas / Böhler D. –München, 1994.

Böhler D. Orientierung und Verantwortung. Begegnungen und Auseinandersetzungen mit Hans Jonas / D Böhler., Bru-ne J.P. –Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2004. – 538 s.

Habermas Ü. Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? / Habermas Ü. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001. – 125 s.

Fukuyama F. Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution / F. Fukuyama – Picador, 2003. – 272 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)