ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ФІЛОСОФІЇ КОСМІЗМУ

О. П. Антіпова

Анотація


Статтю присвячено дослідженню специфіки ключового засобу, що наділяє світоглядні засади філософії космізму своєрідною універсальністю, здатністю виявляти свій потенціал у контексті глобалізаційних перетворень, – лінгвокультурного простору. Встановлено високий потенціал ідей космізму, котрі спроможні модернізувати традиційну стратегію розвитку, а отже, протистояти цивілізаційній кризі. Констатовано, що передумовою ста-новлення глобального образу світу є трансформація світоглядних настанов, системи й засобів смислоутворюваль-них процесів. З’ясовано, що зазначені процеси супроводжуються становленням принципово нового типу мовця – особистості космічно-планетарного типу як цілісного та творчого суб’єкта культури.

Ключові слова


філософія космізму; лінгвокультурний вимір; глобалізація; мислення; світогляд; діалог

Посилання


Dagnino A. Global Mobility, Transcultural Literature, and Multiple Modes of Modernity / A. Dagnino // Transcultural Studies. – 2013. – № 2. doi: 10.11588/ts.2013.2.9940.

McLuhan M. Understanding Media: the Extensions of Man. Canada / М. McLuhan. – N.Y. : McGraw Hill, 1964. – 318 р. doi: https://doi.org/10.17192/ep2002.1.2360.

Базалук О. О. Образ людини майбутнього / О. О. Базалук. – Київ : Кондор, 2011. – Т. 1. – 328 с.

Бацевич Ф. Духовна синергетика рідної мови / Ф. Бацевич. – Київ : Академія, 2009. – 192 с.

Булгаков С. Философия имени / С. Булгаков. – М. : Ди-рект-Медиа, 2014. – 247 с.

Дротянко Л. Г. Космос как философская и физико-математическая проблема / Л. Г. Дротянко, Н. И. Садовой // Вісник національного авіаційного університету. – 2007. – № 1. – С. 16–20. (Серія «Філософія. Культурологія»).

Дротянко Л. Г. Український контекст філософії космізму [Електронний ресурс] / Л. Г. Дротянко // Універсальні виміри української культури. – 2000. – Режим доступу: http://www. myslenedrevo. com. ua/uk/Sci/Culturology/uvuk/Cosmos.html.

Кримський С. Під сигнатурою Софії / С. Кримський. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. – 109 с.

Онопрієнко В. І. Космічна спрямованість та цільність етики, естетики й аксіології космізму / В. І. Онопрієнко // Світогляд. – 2009. – № 1. – С. 6–9.

Ороховська Л. А. Роль ідей космізму для сучасної медіакультури / Л. А. Ороховська // Вісник національного авіаційного університету. 2013. – № 2. – С. 51–55. (Серія «Філософія. Культурологія»).

Сластенко Е. Ф. Формирование космической личности: истоки и перспективы / Е. Ф. Сластенко, С. Н. Ягодзинский // Авіа-2015 : матеріали ХІI Міжнар. наук.-техн. конф. (28–29 квіт. 2015 р.). – Киев : НАУ, 2015. – С. 38–49.

Українська лінгвокультурологія / О. І. Потапенко, Я. О. Потапенко, Л. П. Кожуховська та ін. ; за заг. ред. О. І. Потапенка. – Київ : Міленіум, 2015. – 350 с.

Флоренский П. А. Собрание сочинение : в 2 т. / П. А. Флоренский. – М. : Правда, 1990. – Т. 1 : Столп и утвер-ждение истины. – 496 с.

Энциклопедия: символы, знаки, эмблемы / В. Андреева, В. Куклев, А. Ровнер. – М. : Астрель, 2004. – 556 с.

Ягодзинский С. Н. Вернадський В. І. про наукову думку як планетарне явище / С. Н. Ягодзинский // Вісник Національного авіаційного університету. – 2007. – № 1. – С. 157–162. (Серія «Філософія. Культурологія»).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)