АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ НАУКИ І СВОБОДИ

І. П. Скиба

Анотація


У статті з позиції людиновимірності досліджуються проблеми сучасного суспільства, які стосуються взає-мозв’язку науки і свободи. Обґрунтовується, що більшість сучасних проблем в своїй основі містять спільну причину – антропологічну кризу. Вирішення наявних проблем, на думку автора, лежить у сфері взаємодії свободи та знання, які в своїй основі містять антропологічне підґрунтя. Пріоритетність у вирішенні існуючих проблем надається науковому знанню, яке, у поєднанні з загальнолюдськими цінностями, наявністю морального виміру, може задовольнити знаннєвий компонент соціокультурного вибору, який здатен забезпечити суспільству стійкий розвиток співмірний із життям.

Ключові слова


людина; свобода; мораль; наука; знання; сцієнтизм; антисцієнтизм; сучасне суспільство

Посилання


Аблеев С. Р. История мировой философии / С. Р. Аб-леев. – М. : АСТ, 2005. – 414 с.

Агацци Е. Моральное измерение науки и техники / Е. Агацци [пер. с англ. И. Борисовой]. – М.: Московский фило-софский фонд, 1998. – 344 с.

Аристотель Политика / Аристотель // Сочинения : в 4 т. Т. 4. – М. : Мысль, 1983. – С. 376–644.

Ашкеров А. Экспертократия. Управление знаниями: производство и обращение информации в эпоху ультракапи-тализма / А. Ашкеров. – Москва, 2009. – 132 с.

Вебер М. Наука как призвание и профессия: избранные произведения / М. Вебер. – М.: Прогресс, 1990. С. 707-735.

Гольбах П. Здравый смысл: естественные идеи, противопоставляемые идеям сверхъестественным / П. Гольбах ; пер. Э. Гуревич, А. Гутерман. – М.: Воениздат, 1941. – 212 с.

Гегель Г. Наука логики. Соч.: В 3-х т. Т. 2. / Г. Гегель. – М.: Мысль, 1971. – 248 с.

Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы [Электронный ресурс] / Ф. М. Достоевский. – Режим доступа: http://www.croquis.ru/1626.html. – Загл. с экрана.

Дротянко Л. Г. Масова культура і масова свідомість в умовах глобалізації / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2013. – № 1(17). – С.5-8.

Дротянко Л. Г. Функціональні трансформації постнекласичної науки в інформаційному суспільстві / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філо-софія. Культурологія. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2016. – № 2 (24). – С.14 – 18.

Жукова О. И. Современное общество и место в нем человека / О. И. Жукова // Вестник Томского государственного университета, 2007. – С. 47-50.

Кошетар У.П. Трансдисциплінарність як аспект освіти інформаційного суспільства (філософський аналіз) / У.П. Кошетар // Вісник Національного авіаційного університе-ту. Серія: Філософія. Культурологія. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2018. – № 1(27). – С.60-63.

Кримський С. Б. Трансформація методологічної свідо-мості науки / С. Б. Кримський // Наука та наукознавство. – К. : УАННП "ФЕНІКС" 1996. – С. 32

Кутырев В. А. Бытие или ничто / В. А. Кутырев. – СПб. : Алетейя, 2010. – Т. 1. – 496 с.

Лукашева Е. А. Права человека в глобализирующемся мире / Е. А. Лукашева // Права человека и процессы глобализации современного мира. – М. : Норма, 2007. – 464 с.

Мороз В. В. Взаимосвязь традиций и свободы в концепции развития научного знания Майкла Полани / В. В. Мороз, А. Н. Яровов // Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2015. № 2 (34). Электронный ресурс: https://cyberleninka. ru/article/n/vzaimosvyaz-traditsii-i-svobody-v-kontseptsii-razvitiya-nauchnogo-znaniya-maykla-polani.

Морозова И. С. Взаимосвязь свободы и знаний с со-циальными конфликтами / И. С. Морозова // Знание. Понима-ние. Умение. 2012. – № 2. – С. 281–286.

Новиков А. М. О роли науки в современном обществе / А. М. Новиков, Д. А. Новиков // Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 280 с.

Оноприенко В. И. Риски общества знаний и мегатехнологий / В. И. Оноприенко // Вісник Національного авіаційно-го університету. Серія: Філософія. Культурологія. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2015. – № 1 (21). – С.27 – 30.

Орденов С. С. Архаїзація глобалізованого соціуму в інформаційну добу / С. С. Орденов // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, − №2 (28). − 2018. − С. 117-120.

Оруэлл Дж. 1984 / Дж. Оруэлл. – Каро : Modern, 2010 – 384 с.

Рижко В. А. Концептуальні зрушення в науці та про-блеми їх ідентифікації / В. А. Рижко // Totallogy. Постнекласичні дослідження. – К. : ЦГО НАН України, 1995. – С. 212-229.

Сазеева И. Б. Проблема свободы человека в условиях интенсивного развития современных технологий [Электрон-ный ресурс] / И. Б. Сазеева, К. Э. Минтюк. Режим доступа: http:// vestnikrzi. ru/ 2014/02/1356. – Загл. с экрана.

Святитель Николай Сербский Будь верен Богу. Советы современному человеку. Миссионерские письма / Сербский Николай. Свято-успенская Почаевская лавра, 2014. – 479 с.

Скиба О.П. О собливості соціокультурного виміру вір-туальної реальності / О. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, − №2 (24). − 2016. − С. 116-119.

Скородумова О. Б. Виртуальная личность и свобода / О. Б. Скородумова // Вестник Московского университета. – 2004. – № 2. – С. 75–96.

Степин В. С. Теоретическое знание / В. С. Степин. – М.: Прогресс Традиция, 2003. – 744 с.

Сухова Н. М. Антропологічна катострофа глобалізова-ного світу: освітній вимір / Сухова Н. М. // Вісник Національно-го авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : Збірник наукових праць. – Вип. 1(27). – К. : НАУ, 2018. – C. 117-121.

Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 64 / Л. Н. Толстой. – М., ГИХЛ, 1953.

Торубарова Т. В. Знание и свобода как основной замысел "этики" Б. Спинозы Т. В. Торубарова. – Тамбов: Грамо-та, 2018. – № 2(88). – C. 89-99.

Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм ; под ред. П. С. Гуревича. – М. : Прогресс, 1989. – 272 с.

Харпер П. Кто умножает знание – умножает зло / П. Харпер // Диалоги: Полемические статьи о возможных пос-ледствиях развития современной науки. – М.: Политиз-дат,1979. – 264 с.

Ягодзінський С. М. Свобода і толерантність як принципи філософствування Г. Сковороди / С. М. Ягодзінський // Філософська спадщина Григорія Сковороди в контексті ХХІ ст. : матеріали наук. конф. (Київ, 5 груд. 2007 р.). – Київ : НАУ, 2007. – С. 32–33.

Яскевич В. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности / В. С. Яскевич. – БГЕУ, 2007. – 186 с.

Афоризмы автора. Иван Петрович Павлов. Электронный ресурс: http://letter.com.ua/Ivan_Petrovich_Pavlov_1.html

Hartl P. Michael Polanyi on Freedom of science // Synthesis Philosophica. Croatian Philosophical Society. Zagreb, 2012. Vol. 54. N 2. P. 307-321

KATO Yasushi The Crisis of the Humanities and Social Sciences in the Age “Innovation” : Philosophy as a Critical Facilitator toward a “Civic Turn” of the University / Tetsugaku, International Journal of the Philosophical Association of Japan, Volume 1, Special Theme: Philosophy and the University April 2017 Edited and published by the Philosophical Association of Japan Faculty of Social Sciences, Hitotsubashi University – Р. 8-23

Fukuyama F. Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution / F. Fukuyama – Picador, 2003. – 272 p.

Polanyi M. Science, Faith and Society. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1964.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)