ЄДНІСТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ТА ПРИКЛАДНОГО ЗНАННЯ У ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

Л. В. Броннікова

Анотація


У статті розглядається проблема взаємодії науки та високих технології у постнекласичній науці почат-ку ХХІ століття. Формування постнекласичної раціональності пов’язане зі зміною ролі науки в інформаційному суспі-льстві. Саме тому предметом уваги філософів стала проблема зв’язку фундаментального та прикладного дослі-джень з високими технологіями. Різні приклади показують варіативність взаємодії цих типів наукових досліджень із технологіями. В той же час роль фундаментальної науки у створенні технологій є незаперечною. Більшість учених вважають зв'язок фундаментальної та прикладної науки та технологій органічним і необхідним.

Ключові слова


наука; знання; фундаментальна наука; прикладна наука; постнекласична наука; високі технології

Посилання


Gibbons M. Is Science Industrially Relevant? The Interaction between Science and Technology // Science, Technology and Society. Manchester, 1984. – Р. 112-145.

Броннікова Л. В.Проблеми розвитку науки і освіти в ін-формаційному суспільстві / Л. В. Броннікова // Вісник Націо-нального авіаційного університету. Серія: Філософія. Культу-рологія. – 2016. – № 2. – С. 40-43.

Броннікова Л. В. Суспільство знань і постнекласична наука:взаємовплив контекстів / Л. В. Броннікова // Вісник На-ціонального авіаційного університету. Серія: Філософія. Куль-турологія. – 2015. – № 2. – С. 35-39.

Дротянко Л. Г. Феномен фундаментального і приклад-ного знання (Постнекласичне дослідження) / Л. Г. Дротянко. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інфор. систем, менедж. ї бізнесу, 2000. – 423 с.

Дротянко Л. Г.Фундаментальне і прикладне знання в авіакосмічних дослідженнях / Л. Г. Дротянко // Вісник Націона-льного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культуро-логія. – 2005. – № 1. – С. 22-28.

Лебедев С. А. Философия науки.Учебное пособие / С. А. Лебедев. – М.: Академический проект, 2009. – 432 с.

Мамчур Е. А. Фундаментальная наука и современные технологии / Е. А. Мамчур // Вопросы философии. – 2011. – № 3. – Режим доступу: https:vphil.ru. – Назва з екрану.

Мирский Е. Фундаментальные и прикладные исследова-ния [Электронный ресурс ] / Е. Мирский // Новая философская энциклопедия. – Режим доступу: http: //phlib.ru/. – Назва з екрану.

Наука. Технологии. Человек. Материалы «Круглого стола» // Вопросы философии. – 2015. – № 9. – Режим доступу:https:vphil.ru. – Назва з екрану.

Онопрієнко М. В. Дорожня карта високих технологій. Історико-наукові та філософсько-наукознавчі аспекти мегатехнологій знаннєвого суспільства: монографія / М. В. Онопрієнко. – К.: Інформ.-аналіт. агентство. 2011. – 359 с.

Пусько В. С. Взаимосвязь фундаментальных и прикладных исследований в современной науке [ Электронный ресурс] / В. С. Пусько. – Режим доступу: http: cyberleninka. ru/ article. – Назва з екрану.

Розин В. М. Философия техники: история и современ-ность / В. М. Розин. – М.: ИФРАН, 2012. – 283 с.

Ченбай Н. А. Високі технології в епоху науково-технологічної революції (соціально-філософський аспект) / Н. А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2013. – №2. – С. 72-76.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)