СУЧАСНИЙ ДУХОВНИЙ ПРОСТІР:УМОВИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • О. М. Сідоркіна Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.19.10267

Ключові слова:

суспільна свідомість, духовний простір, духовна сфера, релігійна свідомість, традиції, ментальність, культура, цивілізація, релігійні рухи

Анотація

У статті розглядаються основні умови, які визначають перебіг процесів у духовній сфері сучасного українського суспільства та формуванні духовного простору країни.

Посилання

Академічне релігієзнавство / [Бабій М. Ю., Колодний А. М., Лобовик Б. О. та ін.]; під ред. Колодного А. М. – К.: Світ Знань, 2000. – 864 с.

Алексєєнко А. П. Природа духовності: монографія / Алексєєнко А. П. – Х.: Факт. – 2004. – 240 с.

Биченко А. Релігійність українського суспільства: рівень, характер, особливості / А. Биченко, Н. Дудар // Національна безпека і оборона. – 2002 – № 10 – С. 19-21

Бондаренко В. Д. Духовно-моральний потенціал України: шляхи посилення його впливу на українське суспільство: [«Православні духовні цінності і сучасність»], (Київ, 21 березня 2003 р.) / Міжнародна Академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2003. – С. 50-53

Васьковський В. Стан релігійної мережі в Україні / В. Васьковський // Національна безпека і оборона. – 2002. – № 10. – С. 22-27

Виговський Л. А. Функціональність релігії: природа і вияви / Виговський Л. А. – К.: Хмельницький – Ковальський,2004. – 339 с.

Грабовець О. В. Релігія як соціальна технологія консолідації соціуму / О. В. Грабовець, Ю. Яковенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 3. – С. 111-122

Гуревич П. С. Возрожден ли мистицизм? Критические очерки / Гуревич П. С. – М.: Политиздат, 1984. – 302 с.

Дорога А. Є. Соціально-філософський аспект аналізу феномена традиції / А. Є. Дорога // Шкільна бібліотека. – 2003 – № 5. – С. 161-164.

Дудар Н. П. Детермінанти сучасного стану релігійності / Н. П. Дудар // Людини і політика. – 2003. – №2. – С. 93-110

Дудар Н. П. Нові релігійні течії: український контекст (огляд, документи, переклади) / Н. П. Дудар, Л. О. Пилипович. – К.: Наукова думка, 2000. – 132 с.

Єленський В. Є. Релігійність в українському суспільстві. За матеріалами соціологічних досліджень / В. Є. Єленський // Людина і світ. – 2001. – № 10. – С. 20-25.

Єленський В. Є. Розлам. Протистояння в українському православ’ї як конфлікт ідентичності / В. Є. Єленський // Людина і світ. – 2000 – № 6. – С. 2-10.

Здіорук С. І. Суспільно-релігійні відносини: виклики України ХХІ сторіччя. Монографія / Здіорук С. І. – К.: Знання України, 2005. – 551 с.

Крымский С. Б. Контуры духовности: новые контексты идентификации / С. Б. Крымский // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 21-28.

Курочкін О. Нові горизонти святкової культури України / О. Курочкін // Університет. – 2007. – С. 23-38

Мчедлов М. П. О социальном портрете современного верующего / Мчедлов М. П., Гаврилов Ю.А., Шевченко А. Г. // Социологические исследования. – № 7. – 2002. – С. 71-76

Полікарпов В. С. Лекції з історії світової культури / Полікарпов В. С. – Харків: Вид-во «Основа», при ХДУ, 1990. – 223 с.

Религия в век научно-технической революции / [ред. В. И. Гараджа и О. Клор]. – М.: Политиздат, 1979. – 184 с.

Рязанова Л. С. Релігійне відродження в Україні: соціокультурний контекст / Л. С. Рязанова – К.: Біла Криниця, 2004. – 239 с.

Тойнбі Арнольд Дослідження історії. Том 2 / Тойнбі Арнольд // Пер. з англ. В. Митрофанова, П. Таращука. – К.: Основи, 1995. – 407 с.

Хазанов О. В.Феномен религиозного историзма: некоторые подходы к пониманию еврейской и индийской традиций: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. ист. наук: спец. 07.00.00 “историография, источниковедение и методы исторического исследования” / О. В. Хазанов. – Томск, 2002. – 26 с.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантигтон Столкновение цивилизаций // Полис. – 1994. – № 1. – С.33-48.

Опубліковано

2016-03-15

Номер

Розділ

Філософія