КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ірина Анатоліївна Толкачова

Анотація


У статті розглядається нормативно-правове забезпечення та стан місцевого самоврядування в Україні. Аналізуються питання реалізації окремих положень Конституції України, законів України, підзаконних нормативно-правових актів, Європейської хартії місцевого самоврядування та інших міжнародних договорів.


Ключові слова


місцеве самоврядування; територіальна громада; органи виконавчої влади; громадянське суспільство; демократія

Посилання


Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Батанов О. В. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: аксіологічні та онтологічні аспекти / О. В. Батанов // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2015. – № 1(11) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// lj.oa.edu.ua/articles/ 2015/ n1/ 15bovtoa.pdf.

Тодика О. Ю. Проблеми реалізації органами місцевого самоврядування своїх повноважень в аспекті здійснення народовладдя / О. Ю. Тодика // Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. – Х.: Право, 2004. – Вип. 7. – С. 49-61.

Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України від 15 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38 – Ст. 249.

Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація: практ. посіб. / А. Ткачук ; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К.: ТОВ «Софія», 2012. – 120 с.

Батанов О. В. Концептуальні проблеми конституційної регламентації статусу територіальних громад в Україні / О. В. Батанов // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 3. – C. 4-8.

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 333-2014-р.

Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17 червня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 34. – Ст. 1167.

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5 листопада 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – Ст. 91.

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5 лютого 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – Ст. 90.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/5/ 2015.

The Strategy for Innovation and Good Governance at Local Level [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.int/t/dgap/local democracy/ strategy_ innovation/Strategy_ Brochure_E.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.