РОЛЬ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА У РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Олександр Васильович Пономаренко, Антон Володимирович Ігнат

Анотація


В статті досліджуються питання особливостей застосування основних принципів судочинства в процесі здійснення правосуддя у цивільних справах. Автори зосереджують свою увагу на детальному аналізі принципів публічності, справедливості, добросовісності і розумності у цивільному судочинстві.

Ключові слова


принципи права; правосуддя; цивільне судочинство; цивільний процес; суспільні відносини

Посилання


Зуєва Л.Є. Поняття принципів господарського процесу / Л.Є. Зуєва // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 5. – С. 113.

Общая теория государства и права: учебник / под ред. В. В. Лазарева ; 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 1999. – 520 с.

Теория государства и права : учеб. для юрид. вузов и факультетов / под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. – М.: НОРМА-ИНФРА М, 1999. – 570 с.

Чопко Ю. Оновлені принципи господарського процесу / Ю. Чопко // Юридичний журнал. – 2002. – №4. – С. 12 – 16.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України : 2-ге вид., перероб. і допов. / за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини ; кол.авт. : О. А. Беляневич, О. М. Віннік, В. С. Щербина [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.

Теньков С. О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України / С. О. Теньков. – К. : А.С.К., 2007. – 720 с.

Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса/ Е. В. Васьковский. – М., 1913. – Т. 1. – С. 353-355.

Нефедьев Е. А. Основные начала гражданского судопроизводства / Е. А. Нефедьев. – Казань, 1895. – С. 10-15.

Малышев К. И. Курс гражданского судопроизводства / К. И. Малышев. – СПб., 1876. – Т. 1. – 246 с.

Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України: науково практичний коментар / В. І. Тертишніков. – Х. : Видавець ФОП Вапнярчук Н. М., 2007. – 576 с.

Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 708 с.

Банчук О. А. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства / О. А. Банчук, Р. О. Куйбіда. – К. : «ІКЦ «ЛЕСТА»«, 2005. – 116 с.

Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : монографія / [В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та ін.] За заг. ред. професора В. В. Комарова. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 928 с.

Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практика ее применения [Л. Б. Алексеева, С. В. Водолагин, Г. А. Гаджиев и др.] ; Под общ.ред. д. ю. н., проф. В. А. Туманова, д. ю. н. проф. Л. М. Энтина. – М. : НОРМА, 2002. – 336 с.

Нула Моул. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 6. Право на справедливое судебное разбирательство: прецеденты и комментарии / Моул Нула, Катарина Харби, Л. Б. Алексеева. – М.: Рос. акад. правосудия, 2001. – 151 с.

Относительно отбора, обработки, представления и архивации судебных решений в правовых информационно-поисковых системах: рекомендация государствам-членам от 11.09.1995 г., R (95) 11 [Электронный ресурс] / Комитет министров Совета Европы // Электронная б-ка международ. док. по правам человека. – Режим доступу: http://www.hri.ru.

Овчаренко О. В. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації: монографія / О. В. Овчаренко. – Х.: Право, 2008. – 304 с.

Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: Т. 2 / Фурса С. Я., Фурса Є. І., Щербак С. В. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2006. – 912 с.

Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. де Сальвиа ; [пер. с фр. А. А. Жуйковой, Г. А. Пашковской]. – СПб. : Юридический центр пресс, 2004. – 1072 с.

Цивільне право України [Текст] : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – Т. 1. – 2004. – 480 c.

Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України [Текст] : у 2 т. / В. Г. Ротань [та ін.] ; відп. ред. В. Г. Ротань. – 2-е вид. – Х. : Фактор, 2010. – Т. 1. – 800 c.

Менів О. Проблеми розуміння принципу гласності та публічності цивільного судочинства / О. Менів // Юридичний журнал. – 2009. – №11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www. justinian.com.ua.

Тобота Ю. А. Роль принципу справедливості, добросовісності і розумності у цивільно-правовому регулюванні суспільних відносин / Ю. А. Тобота // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 5. – С. 138 – 145.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.