АДМІНІСТРАТИВНЕ УРЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: НА ПРИКЛАДІ СТ. 485 МКУ

Юрій Дем`янович Кунєв, Карина Костянтинівна Лівінська

Анотація


Мета статті полягає у формулюванні пропозицій щодо можливостей досягнення мети адміністративного стягнення за ст. 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі аналізу проблем митного законодавства за ст. 485 Митного кодексу України. Методи дослідження: системного аналізу і синтезу, порівняльно-правового та доктринального пізнання митного законодавства; методи співставлення та порівняння положень міжнародного та національного митного законодавства, а також метод узагальнення та моделювання нових теоретичних знань. Результати: визначені проблеми подальшого розвитку адміністративного урегулювання митних правопорушень та запропоновані певні шляхи їх вирішення. Для системного вирішення сукупності виявлених проблем необхідним є прив’язка охоронних до регулятивних норм та поділ складів проступків за конкретними митними процедурами переміщення товарів, які, в свою чергу, можна також згрупувати за загальними процедурами: ввезення, вивезення та транзиту. Модель конструкції норми, яка визначає відповідальність за Митним кодексом України повинна містити чітку визначеність усіх складових правової норми, де юридичними засобами поєднані регулятивна норма і склад правопорушення за порушення цієї регулятивної норми. Тобто, необхідно передбачити конкретний склад дій, за порушення яких настає конкретна, індивідуально визначена юридична відповідальність. Обговорення: аргументується положення, що потрібно перевіряти усі наявні статті митного законодавства на відповідність конституційним принципам відповідальності та стандартам відповідальності у митній сфері, викладених у міжнародних договорах і угодах, ратифікованих Україною.


Ключові слова


митне правопорушення; стаття 485 Митного кодексу України; адміністративна відповідальність; митне законодавство

Посилання


Кунєв Ю.Д. Основи адміністративного урегулювання митних правопорушень. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2020. № 2 (55). С. 86–93. DOI: 10.18372/2307-9061.55.14779

Митний кодекс України: Закон України від 13 бер. 2012 р. № 4495-VI. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 656 с.

Кунєва З.Ю. Митні формальності: теорія і практика: монографія. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2018. 216 с.

Верховний Суд – наші очікування не виправдовуються. Аналіз практики Верховного Суду щодо форми вини правопорушення, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України. URL: http://kmp.ua/uk/analytics/court-practice/the-supreme-court-our-expectations-are-not-justified/

Зубрицький М.І. Система принципів юридичної відповідальності державних службовців. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2014. Вип. 29. Ч. 2. Т. 4/2. С. 53–56. URL: http://www.visnyk-juris. uzhnu.uz.ua/file/No.29-2/part_4-2/14.pdf).

Про приєднання України до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції згідно з Додатком I до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур: Закон України від 05 жовт. 2006 р. № 227-V. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/ laws/show/227-16.

Протокол про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі. Угода про спрощення процедур торгівлі: Протокол ратифіковано Законом України від 04 лист. 2015 р. № 745-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/981_053.

Щодо набрання чинності міжнародним договором: Лист Міністерства закордонних справ України від 05 серп. 2011 р. № 72/12-612-2439. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v2439321-11.

International Convention on the simplification and harmonization of Customs procedures (as amended) (done at Kyoto on 18 May 1973, amended on 26 June 1999). URL: http://www.wcoomd.org/ KyotoNew/ Content/ content.html

Про міжнародні договори України: Закон України від 29 чер. 2004 р. № 1906-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 50. Ст. 540. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1906-15.

References

Kunjev Ju.D. Osnovy administratyvnogo ureguljuvannja mytnyh pravoporushen’. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». Kyi’v: NAU, 2020. № 2 (55). S. 86–93.

Mytnyj kodeks Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 13 ber. 2012 r. № 4495-VI. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Skakun O.F. Teorija derzhavy i prava: pidruchnyk. Per. z ros. Harkiv: Konsum, 2001. 656 s.

Kunjeva Z.Ju. Mytni formal’nosti: teorija i praktyka: monografija. Kyi’v: Vydavnychyj dim «ArtEk», 2018. 216 s.

Verhovnyj Sud – nashi ochikuvannja ne vypravdovujut’sja. Analiz praktyky Verhovnogo Sudu shhodo formy vyny pravoporushennja, peredbachenogo st. 485 Mytnogo kodeksu Ukrai’ny. URL: http://kmp.ua/uk/analytics/court-practice/the-supreme-court-our-expectations-are-not-justified/

Zubryc’kyj M.I. Systema pryncypiv jurydychnoi’ vidpovidal’nosti derzhavnyh sluzhbovciv. Naukovyj visnyk Uzhgorods’kogo nacional’nogo universytetu. Serija Pravo. 2014. Vyp. 29. Ch. 2. T. 4/2. S. 53–56. URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu. uz.ua/file/No.29-2/part_4-2/14.pdf).

Pro pryjednannja Ukrai’ny do Mizhnarodnoi’ konvencii’ pro sproshhennja i garmonizaciju mytnyh procedur u zminenij redakcii’ zgidno z Dodatkom I do Protokolu pro vnesennja zmin do Mizhnarodnoi’ konvencii’ pro sproshhennja ta garmonizaciju mytnyh procedur: Zakon Ukrai’ny vid 05 zhovt. 2006 r. № 227-V. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/227-16.

Protokol pro vnesennja zmin do Marrakes’koi’ ugody pro zasnuvannja Svitovoi’ organizacii’ torgivli. Ugoda pro sproshhennja procedur torgivli: Protokol ratyfikovano Zakonom Ukrai’ny vid 04 lyst. 2015 r. № 745-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/981_053.

Shhodo nabrannja chynnosti mizhnarodnym dogovorom: Lyst Ministerstva zakordonnyh sprav Ukrai’ny vid 05 serp. 2011 r. № 72/12-612-2439. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2439 321-11.

International Convention on the simplification and harmonization of Customs procedures (as amended) (done at Kyoto on 18 May 1973, amended on 26 June 1999). URL: http://www.wcoomd.org/Kyoto New/Content/ content.html

Pro mizhnarodni dogovory Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 29 cher. 2004 r. № 1906-IV. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2004. № 50. St. 540. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1906-15.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.