ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Іван Лук`янович Бородін, Іван Григорович Близнюков

Анотація


Мета статті полягає у тому, щоб зясувати поняття, сутність юридичних гарантій прав і свобод людини і громадянина з урахуванням сучасних правових підходів. Методи дослідження: порівняння, аналізу, індукції, дедукції, та інші, що служили інструментом відбору матеріалу та були необхідною умовою досягнення поставленої мети. Результати: у статті розглядаються юридичні гарантії прав та свобод людини і громадянина в Україні. Обгрунтовано практичне та теоретичне функціонування основних обов’язків держави для гарантії прав людини і громадянина, а також узагальнено світовий досвід захисту прав та свобод людини і громадянина на міжнародній арені, на основі якого проведено порівняльний аналіз національних та міжнародних гарантій прав та свобод людини і громадянина. Обговорення: права і свободи людини і громадянина є однією із найважливіших суспільних цінностей, головний об’єкт більшості конституційно-правових відносин. Ефективність їх виконання, використання та дотримання залежить від рівня їх захисту та гарантованості. Зважаючи на це, цінною частиною конституційно-правового статусу людини і громадянина є саме гарантії цих прав і свобод. У статті розглянуті основні юридичні гарантії прав людини і громадянина в Україні та їх законодавче підгрунтя. Крім того, проаналізовано  систему міжнародно-правових гарантій та основні способи захисту своїх прав у Європейському суді з прав людини.


Ключові слова


гарантії; права людини; юридичні гарантії; суд; судовий захист

Посилання


Бородін І.Л., Моісєєнко Л.М. Зміст правових засобів в механізмі забезпечення прав та свобод людини і громадянина в Україні. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія: Право. 2017. № 3. С. 25-31. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nivif_2017_3_5

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 лист. 1950 р. Офіційний вісник України. 1998. № 32.

Конституційне право України / за ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. Київ: Український центр правничих студій, 1999. 376 с.

Магновський І.Й. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01; Нац. академія внутр. справ України. Київ, 2003, 20 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 687-688.

Основи права Європейського Союзу: нормативні матеріали / за заг. ред. М.В. Буроменського. Харків: Вид-во «ФІНН», 2010. С. 177-180.

Раданович Н. Міжнародно-судові засоби імплементації Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Право України. 1999. № 15. С. 36-39.

References

Borodin I.L., Moisjejenko L.M. Zmist pravovyh zasobiv v mehanizmi zabezpechennja prav ta svobod ljudyny i gromadjanyna v Ukrai’ni. Naukovo-informacijnyj visnyk Ivano-Frankivs’kogo universytetu prava imeni Korolja Danyla Galyc’kogo. Serija: Pravo. 2017. № 3. S. 25-31. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Nivif_2017_3_5

Jevropejs’ka konvencija pro zahyst prav ljudyny i osnovopolozhnyh svobod vid 4 lyst. 1950 r. Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. 1998. № 32.

Konstytucijne pravo Ukrai’ny / za red. V.Ja. Tacija, V.F. Pogorilka, Ju.M. Todyky. Kyi’v: Ukrai’ns’kyj centr pravnychyh studij, 1999. 376 s.

Magnovs’kyj I.J. Garantii’ prav i svobod ljudyny i gromadjanyna v pravi Ukrai’ny (teoretyko-pravovyj aspekt): avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.01; Nac. akademija vnutr. sprav Ukrai’ny. Kyi’v, 2003, 20 s.

Marks K., Engel’s F. Soch. T. 3. S. 687-688.

Osnovy prava Jevropejs’kogo Sojuzu: normatyvni materialy / za zag. red. M.V. Buromens’kogo. Harkiv: Vyd-vo «FINN», 2010. S. 177-180.

Radanovych N. Mizhnarodno-sudovi zasoby implementacii’ Jevropejs’koi’ Konvencii’ pro zahyst prav ljudyny i osnovnyh svobod. Pravo Ukrai’ny. 1999. № 15. S. 36-39.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.