МІСІЯ, ФІЛОСОФІЯ ТА ЦІЛІ, ЯК ОСНОВА МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ШТАТУ НЕВАДА, США)

Вікторія Валеріївна Кур`ян

Анотація


Мета: дослідити та здійснити порівняльний аналіз місії, філософії та цілей механізмів публічного адміністрування місцевих податків (на прикладі України та штату Невада, США). Методологія дослідження спирається на історичний метод, методи порівняння, аналізу та синтезу, а також на принцип детермінізму. Результати: встановлено, що відмінність у цілях публічного адміністрування місцевих податків в Україні та США є суттєвою. Місія та філософія як основа механізмів публічного адміністрування місцевих податків в Україні взагалі відсутня. З’ясовано, що так як під механізмом публічного адміністрування місцевих податків ми розуміємо певну формулу взаємодії елементів системи місцевих податків відповідно до загальнонаукових принципів оподаткування та принципів управління системою, метою якої є досягнення соціального добробуту шляхом виконання поставлених суспільством завдань забезпечених суспільними (матеріальними, трудовими, науковими) ресурсами, то дія механізмів публічного адміністрування місцевих податків повинна забезпечувати рівновагу не лише фінансової системи окремої територіальної одиниці а й фінансової системи держави, а відтак, на нашу думку, окремі види механізмів повинні бути так-би мовити завершеними програмами, алгоритмами, які будуть функціонувати, працювати самостійно не потребуючи постійного жорсткого контролю з боку держави. Місія і філософія як основа механізмів публічного адміністрування місцевих податків повинні бути направленні на розуміння суспільством роботи системи місцевих податків як роботи на суспільне благо територіальної одиниці, а також як роботи, направленої на абсолютне суспільне благо країни загалом. Обговорення: з огляду на практику публічного адміністрування місцевих податків у прогресуючих країнах, зокрема, США, пропонується вдосконалити механізми публічного адміністрування місцевих податків в Україні, беручи за основу місію, філософію та цілі, а також рекомендується впровадити практику детальної регламентації механізмів справляння податків на місцевому рівні.


Ключові слова


податкова культура; механізм податкового адміністрування; публічне адміністрування місцевих податків; регламентація механізмів справляння податків

Посилання


Статут Миколаївської міської ради. URL: https://mkrada.gov.ua/content/ statut-mista.html

Положення про податок на майно, затверджене Миколаївською міською радою. URL: https://mkrada.gov.ua/content/podatok-na-mayno.html

Исследование о природе и причинах багатства народов / Адам Смит; пер. с англ. П. Клюкина. Москва: Эксмо, 2016. 1056 с.

Шуба І.М., Химич Р.В. Механізм податкового адміністрування: проблеми та шляхи удо-коналення. Проблеми ринку та розвитку регіонів України в XXI ст.: матеріали VІІ Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 5-9 груд. 2016 р. Одеса, 2016. С. 137-139. URL: https://economics.opu.ua/ files/ science/ ipreed/ 2016/137.pdf

Яковенко О.О. Адміністративно-правові засади реалізації контролю у сфері оподаткування як функції управління: дис. …канд.. юрид. наук: 12.00.07. Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. URL: http://www.irbis-nbuv. gov.ua/ cgi

Департамент оподаткування на сайті штату Невада, США. Розділ «Про нас». URL: https://tax.nv.gov/AboutUs/About_Us/

Хронологія історії Бюро внутрішніх доходів (IRS History Timeline). URL: irs.gov/ru/about-irs.

References

Statut Mykolai’vs’koi’ mis’koi’ rady. URL: https://mkrada.gov.ua/content/ statut-mista.html

Polozhennja pro podatok na majno, zatverdzhene Mykolai’vs’koju mis’koju radoju. URL: https://mkrada.gov.ua/content/podatok-na-mayno.html

Issledovanie o prirode i prichinah bagatstva narodov / Adam Smit; per. s angl. P. Kljukina. Moskva: Jeksmo, 2016. 1056 s.

Shuba I.M., Hymych R.V. Mehanizm podatkovogo administruvannja: problemy ta shljahy udoskonalennja. Problemy rynku ta rozvytku regioniv Ukrai’ny v XXI st.: materialy VII Mizhnarod. nauk.-prakt. internet-konf., m. Odesa, 5-9 grud. 2016 r. Odesa, 2016. S. 137-139. URL: https://economics.opu.ua/files/science/ipreed/ 2016/ 137.pdf

Jakovenko O.O. Administratyvno-pravovi zasady realizacii’ kontrolju u sferi opodatkuvannja jak funkcii’ upravlinnja: dys. …kand.. juryd. nauk: 12.00.07. Kyi’v. nac. un-t vnutr. sprav, 2007. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi

Departament opodatkuvannja na sajti shtatu Nevada, SShA. Rozdil «Pro nas». URL: https://tax.nv.gov/AboutUs/About_Us/

Hronologija istorii’ Bjuro vnutrishnih dohodiv (IRS History Timeline). URL: irs.gov/ru/ about-irs.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.