МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Олена Миколаївна Макеєва, Римма Русланівна Мудрик

Анотація


Мета: розглянуто історичний аспект виникнення такого правого явища, як арбітраж. Проаналізовано поняття міжнародного комерційного арбітражу, який набуває все більшої популярності як альтернативний спосіб вирішення спорів та як орган із розгляду міжнародних комерційних спорів. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові методи пізнання, комплексний, порівняльний методи. Результати: у статті розкрито етимологію поняття «арбітраж» та «міжнародний комерційний арбітраж», наведено розмежування міжнародних та внутрішньодержавних третейських судів, міжнародного комерційного арбітражу та міжнародного арбітражу. Обговорення: акцентується увага на важливості врахування історичного аспекту становлення даного інституту та з'ясуванні етимології поняття міжнародного комерційного арбітражу.


Ключові слова


арбітраж; міжнародний комерційний арбітраж; третейський суд; міжнародний спір

Посилання


Международный коммерческий арбитраж: учебник / научн. ред.: О.Ю. Скворцов, М.Ю. Савранский, Г.В. Севастьянов. Санкт-Петербург; Москва: Статут, 2018. 965 с.

Frank D. Emerson. History of Arbitration Practice and Law. 19 Clev. St. L. Rev. 155 (1970). URL: https://engagedscholarship. csuohio.edu/ cgi/ viewcontent.cgi? article=2726&context= clevstlrev

Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж. Москва: Московская высшая школа социальных и экономических наук, 2013. 541 с. URL: http://arbitr.kg/web/documents/ materials/25.pdf

Комаров В.В., Погорецкий В.Н. Международный коммерческий арбитраж. Харьков: Право, 2009. 164 с.

Киричук А.С. Правовий механізм регулювання міжнародного комерційного арбітражу. Право. Серія: «Економіка і право». 2014. Вип. 24. С. 232-237.

Приходько А.В. Теоретико-правовий аналіз існуючих альтернативних засобів врегулювання спорів у сфері міжнародного приватного права. Європейські перспективи. 2014. № 8. С. 178-185.

Хрімлі О. Міжнародний комерційний арбітраж: теоретико правові питання функціонування інституту. Юридична Україна. 2016. № 7-8. С. 24-29.

Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лют. 1994 р. № 4002-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 25. Ст. 198.

Бут І.О. Розгляд цивільно-правових спорів третейськими судами в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2016. 29 с.

Міжнародне приватне право. Особлива частина: підруч. / за ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. Київ: Алерта, 2013. 400 с.

Осипенко О.О. Міжнародний комерційний арбітраж як альтернативний спосіб вирішення міжнародних спорів. Право і суспільство. 2011. № 4. С. 64-68.

Нагорна О. Поняття «міжнародний арбітраж» у контексті професійної підготовки майбутніх арбітражних юристів. Освітній простір України. 2017. Вип. 9. С. 107-112.

https://doi.org/10.15330/esu.9.107-112

Приходько А.В. Теоретико-правове дослідження правової природи та видів міжнародного комерційного арбітражу. Наше право. 2014. № 9. С. 144-150.

Definition of Arbitration 18/02/2018 by In-ternational Arbitration. URL: https://www. international-arbitration-attorney.com/definition-of-arbitration/

Вороняк А.С. Міжнародний комерційний арбітраж: поняття, правова природа та його види. URL: https://vl.arbitr.gov.ua/sud5004/pres-centr/ publications/538856/

References

Mezhdunarodnyj kommercheskij arbitrazh: uchebnik / nauchn. red.: O.Ju. Skvorcov, M.Ju. Savranskij, G.V. Sevast'janov. SPb.: M.: Statut Sankt-Peterburg; Moskva, 2018. 965 s.

Frank D. Emerson. History of Arbitration Practice and Law. 19 Clev. St. L. Rev. 155 (1970). URL: https://engagedscholarship.csuohio. edu/ cgi/ viewcontent.cgi? article=2726&context=clevstlrev

Karabel'nikov B.R. Mezhdunarodnyj kommercheskij arbitrazh. Moskva: Moskovskaja vysshaja shkola social'nyh i jekonomicheskih nauk, 2013. 541 s. URL: http://arbitr.kg/web/ documents/ materials/25.pdf

Komarov V.V., Pogoreckij V.N. Mezhdunarodnyj kommercheskij arbitrazh. Har'kov: Pravo, 2009. 164 s.

Kyrychuk A.S. Pravovyj mehanizm reguljuvannja mizhnarodnogo komercijnogo arbitrazhu. Pravo. Serija: «Ekonomika i pravo». 2014. Vyp. 24. S. 232-237.

Pryhod'ko A.V. Teoretyko-pravovyj analiz isnujuchyh al'ternatyvnyh zasobiv vreguljuvannja sporiv u sferi mizhnarodnogo pryvatnogo prava. Jevropejs'ki perspektyvy. 2014. № 8. S. 178-185.

Hrimli O. Mizhnarodnyj komercijnyj arbitrazh: teoretyko pravovi pytannja funkcionuvannja instytutu. Jurydychna Ukrai'na. 2016. № 7-8. S. 24-29.

Pro mizhnarodnyj komercijnyj arbitrazh: Zakon Ukrai'ny vid 24 ljut. 1994 r. № 4002-XII. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 1994. № 25. St. 198.

But I.O. Rozgljad cyvil'no-pravovyh sporiv tretejs'kymy sudamy v Ukrai'ni: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.03. Odesa, 2016. 29 s.

Mizhnarodne pryvatne pravo. Osoblyva chastyna: pidruch. / za red. A.S. Dovgerta i V.I. Kysilja. Kyi'v: Alerta, 2013. 400 s.

Osypenko O.O. Mizhnarodnyj komercijnyj arbitrazh jak al'ternatyvnyj sposib vyrishennja mizhnarodnyh sporiv. Pravo i suspil'stvo. 2011. № 4. S. 64-68.

Nagorna O. Ponjattja «mizhnarodnyj arbitrazh» u konteksti profesijnoi' pidgotovky majbutnih arbitrazhnyh jurystiv. Osvitnij prostir Ukrai'ny. 2017. Vyp. 9. S. 107-112.

Pryhod'ko A.V. Teoretyko-pravove doslidzhennja pravovoi' pryrody ta vydiv mizhnarodnogo komercijnogo arbitrazhu. Nashe pravo. 2014. № 9. S. 144-150.

Definition of Arbitration 18/02/2018 by International Arbitration. URL: https://www. international-arbitration-attorney.com/definition-of-arbitration/

Voronjak A.S. Mizhnarodnyj komercijnyj arbitrazh: ponjattja, pravova pryroda ta jogo vydy. URL: https://vl.arbitr.gov.ua/sud5004/pres-centr/ publications/538856/


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.