ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лариса Василівна Мілімко

Анотація


Мета: здійснити аналіз правового регулювання здійснення нагляду (контролю) за господарською діяльністю авіаційних підприємств, як суб’єктів господарювання в Україні, виявити проблеми та встановити особливості; окреслити коло суб’єктів, що здійснюють державний контроль за діяльністю авіаційних підприємств. Методи: дослідження проведено з використанням таких методів як аналіз, синтез, порівняння, екстраполяція. Обговорення: обґрунтовуються особливості здійснення державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю авіаційних підприємств. Результати: узагальнені результати здійснення реформи сфери контролю за господарською діяльністю, у тому числі – авіаційних підприємств, визначено систему органів, що його здійснюють, дана правова характеристика пілотного модуля інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).


Ключові слова


державний нагляд (контроль); суб’єкт господарювання; державний контроль за господарською діяльністю авіаційних підприємств; інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)

Посилання


Вікіпедія: URL: https://uk.wikipedia.org/ wiki

Деревянко Д.В. Про удосконалення здійснення державного контролю та нагляду за діяльністю суб’єктів господарювання. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 4. С. 99-102. URL: htpp://www.lsej.org.ua/ 4_2015/26.pdf

Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/436-15.

https://doi.org/10.1038/ modpathol. 3880786

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квіт. 2007 р. № 877-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16

Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: Укр. енцикл. Т. 3: К–М., 2001. 792 с.

Єдинак Т.С., Павлишен О.В. Контроль як функція державного управління: сутність та класифікація. Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління». 2011. № 1(4). С. 15.

Адміністративне право України: підруч. / за ред. Ю.П. Нитика, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. Харків: Право, 2012. 624 с.

Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 3 лист. 2016 р. № 1726-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1726-19

Деякі питання Державної регуляторної служби України: постанова Кабінету Міністрів України від 24 груд. 2014 р. № 724. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/724-2014

Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади: розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 бер. 2017 р. № 169-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/169-2017

Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній регуляторній службі України на керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування: рішення Рахункової палати від 26 лист. 2019 р. № 33–7. С. 14-17. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/ Collegium/2019/33-7_2019/Zvit_33-7_2019.pdf

Про порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей: постанова Кабінету Міністрів України від 24 трав. 2017 р. № 387. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 387-2017

Про затвердження Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю): постанова Кабінету Міністрів України від 10 трав. 2018 р. № 342. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/342-2018

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січ. 2011 р. № 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2939-17

Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю: постанова Кабінету Міністрів України від 21 сер. 2019 р. № 823. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/823-2019

Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці: постанова Кабінету Міністрів України від 11 лют. 2015 р. № 96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/96-2015

Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління майном державними підприємствами у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору: рішення рахункової палати від 20 сер. 2019 р. № 20-8. URL: https://rp.gov.ua/ upload-files/Activity/Collegium/ 2019/20-8_2019/Zvit_20-8_2019.pdf

Постанова Верховного Суду від 24 вер. 2019 р. № 818/312/16; № К/9901/13385/18. URL: https://ips.ligazakon.net/document/C009848

Ухвала шостого апеляційного адміністративного суду від 10 бер. 2020 р. Справа № 640/18725/18. URL: https://www.uacourt.open register.info/administratyvni-spravy-z-01-01-2019-40000/spravy-shchodo-zabezpechennya-gromadskogo-poryadku-ta-bezpeky-natsionalnoyi-bezpeky-ta-oborony-ukrayiny-zokrema-shchodo-40167/dorozhnogo-rukhu-transportu-ta-perevezennya-pasazhyriv-z-nykh-40177/transportu-ta-perevezennya-pasazhyriv-40179?document=88123134

References

Vikipedija: URL: https://uk.wikipedia.org/ wiki

Derevjanko D.V. Pro udoskonalennja zdijsnennja derzhavnogo kontrolju ta nagljadu za dijal’nistju sub’jektiv gospodarjuvannja. Jurydych-nyj naukovyj elektronnyj zhurnal. 2015. № 4. S. 99-102. URL: htpp://www.lsej.org.ua/ 4_2015/ 26.pdf

Gospodars’kyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sich. 2003 r. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/436-15. https://doi.org/10.1038/modpathol. 3880786

Pro osnovni zasady derzhavnogo nagljadu (kontrolju) u sferi gospodars’koi’ dijal’nosti: Zakon Ukrai’ny vid 5 kvit. 2007 r. № 877-V. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/877-16

Jurydychna encyklopedija: v 6 t. / Redkol.: Ju.S. Shemshuchenko (golova redkol.) ta in. Kyi’v: Ukr. encykl. T. 3: K–M., 2001. 792 s.

Jedynak T.S., Pavlyshen O.V. Kontrol’ jak funkcija derzhavnogo upravlinnja: sutnist’ ta klasyfikacija. Visnyk Akademii’ mytnoi’ sluzhby Ukrai’ny. Serija «Derzhavne upravlinnja». 2011. № 1(4). S. 15.

Administratyvne pravo Ukrai’ny: pidruch. / za red. Ju.P. Nytyka, V.M. Garashhuka, V.V. Zuj. Harkiv: Pravo, 2012. 624 s.

Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai’ny «Pro osnovni zasady derzhavnogo nagljadu (kontrolju) u sferi gospodars’koi’ dijal’nosti» shhodo liberalizacii’ systemy derzhavnogo nagljadu (kontrolju) u sferi gospodars’koi’ dijal’nosti: Zakon Ukrai’ny vid 3 lyst. 2016 r. № 1726-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/ laws/show/1726-19

Dejaki pytannja Derzhavnoi’ reguljatornoi’ sluzhby Ukrai’ny: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 24 grud. 2014 r. № 724. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/724-2014

Pro skasuvannja dejakyh nakaziv ministerstv ta inshyh central’nyh organiv vykonavchoi’ vlady: rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 10 ber. 2017 r. № 169-r. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/169-2017

Zvit pro rezul’taty audytu efektyvnosti vy-korystannja koshtiv derzhavnogo bjudzhetu, vydilenyh Derzhavnij reguljatornij sluzhbi Ukrai’ny na kerivnyctvo ta upravlinnja u sferi reguljatornoi’ polityky ta licenzuvannja: rishennja Rahunkovoi’ palaty vid 26 lyst. 2019 r. № 33–7. S. 14-17. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/ Activi-ty/Collegium/2019/33-7_2019/Zvit_33-7_2019.pdf

Pro porjadok funkcionuvannja integrovanoi’ avtomatyzovanoi’ systemy derzhavnogo nagljadu (kontrolju), vnesennja vidomostej do nei’ ta stroky rozmishhennja cyh vidomostej: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 24 trav. 2017 r. № 387. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/387-2017

Pro zatverdzhennja Metodyky rozroblennja kryterii’v, za jakymy ocinjujet’sja stupin’ ryzyku vid provadzhennja gospodars’koi’ dijal’nosti ta vyznachajet’sja periodychnist’ provedennja plano-vyh zahodiv derzhavnogo nagljadu (kontrolju), a takozh unifikovanyh form aktiv, shho skladajut’sja za rezul’tatamy provedennja planovyh (pozaplano-vyh) zahodiv derzhavnogo nagljadu (kontrolju): postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 10 trav. 2018 r. № 342. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/342-2018

Pro dostup do publichnoi’ informacii’: Za-kon Ukrai’ny vid 13 sich. 2011 r. № 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2939-17

Dejaki pytannja zdijsnennja derzhavnogo nagljadu ta kontrolju za doderzhannjam zakonodavstva pro pracju: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 21 ser. 2019 r. № 823. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/823-2019

Pro zatverdzhennja Polozhennja pro Derzhavnu sluzhbu Ukrai’ny z pytan’ praci: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 11 ljut. 2015 r. № 96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/96-2015

Zvit pro rezul’taty audytu efektyvnosti vykorystannja koshtiv derzhavnogo bjudzhetu ta upravlinnja majnom derzhavnymy pidpryjemstvamy u sferi aviacijnogo transportu ta vykorystannja povitrjanogo prostoru: rishennja rahunkovoi’ palaty vid 20 ser. 2019 r. № 20-8. URL: https://rp.gov.ua/ upload-files/Activity/Collegium/2019/20-8_2019/Zvit_20-8_2019.pdf

Postanova Verhovnogo Sudu vid 24 ver. 2019 r. № 818/312/16; № K/9901/13385/18. URL: https://ips.ligazakon.net/document/C009848

Uhvala shostogo apeljacijnogo administratyvnogo sudu vid 10 ber. 2020 r. Sprava № 640/18725/18. URL: https://www.uacourt.open register.info/administratyvni-spravy-z-01-01-2019-40000/spravy-shchodo-zabezpechennya-gromadskogo-poryadku-ta-bezpeky-natsionalnoyi-bezpeky-ta-oborony-ukrayiny-zokrema-shchodo-40167/dorozhnogo-rukhu-transportu-ta-perevezennya-pasazhyriv-z-nykh-40177/transportu-ta-perevezennya-pasazhyriv-40179?document=88123134


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.