«СКАНДИНАВСЬКА МОДЕЛЬ» ПРОТИДІЇ ПРОСТИТУЦІЇ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА

Natalya O. Semchuk, Olena V. Zaytseva

Анотація


У статті проаналізовано «скандинавську модель» протидії проституції. Проблеми, пов’язані з торгівлею сексом, багато країн зараз вирішують за зразком, відомим у науці як «скандинавська модель» протидії проституції, яка криміналізує купівлю сексу, націлюючи правоохоронні заходи на покупців сексу. Однак, на відміну від «скандинавської моделі», проституція є легальною роботою в багатьох країнах (наприклад, Німеччині). Ці дві ситуації - від кримінального покарання клієнтів повій до проституції як легальної роботи - є двома крайніми точками. Багато європейських країн (включаючи Україну) знаходяться між ними. Так, в Україні зараз відсутнє покарання за проституцію, а формулювання вступу у статевий зв’язок з використанням вразливого стану в теорії кримінального права включає вступ у статевий зв’язок як клієнта за плату. Мета: основна мета статті - проаналізувати чинну ст. 303 Кримінального кодексу України в частині дотримання міжнародних правових актів та запозичення досвіду зарубіжних країн, а також запропонувати відповідні зміни до Кримінального кодексу України. Методи: для досягнення цих цілей використовувався догматичний метод, компаративний метод, а також аналіз статистичних даних. Результати: відповідно до порівняння наукових та законодавчих підходів України та Швеції, наша держава вже сьогодні близька до «скандинавської моделі». Однак, це лише теоретичне положення, яке потребує подальшого законодавчого закріплення. Обговорення: пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, сформулювавши їх таким чином: «залучення людини до зайняття проституцією або примушування до зайняття проституцією шляхом використання обману, шантажу чи вразливого стану або застосування насильства, або погрози насильства, або вступ в статевий акт з іншою особою за певну плату, навіть за згодою цієї особи, або сутенерство».


Ключові слова


кримінальна відповідальність; проституція; сутенерство; сексуальний трафік; «скандинавська модель»

Посилання


Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. 2000. URL: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx.

Worst Forms of Child Labour Convention. 1999. URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/ f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182

United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. URL: https://www.un.org/womenwatch/daw/ cedaw/

The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings. URL: https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

European Parliament resolution of 26 February 2014 on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality (2013/2103 (INI)). URL: https:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+ P7- TA-2014- 0162+ 0+ DOC+XML+V0//EN

Resolution of, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe “Prostitution, trafficking and modern slavery in Europe”. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20716

Criminal Code of Ukraine. 2001. URL: https://www.legislationline.org/ documents/ ac-tion/ popup/id/16257/preview.

Swedish Penal Code. URL: https://www.government.se/contentassets/5315d 27076c942019828d6c36521696e/swedish-penal-code.pdf.

Ekberg G. Brief: Swedish Laws, Policies and Interventions on Prostitution and Trafficking in Human Beings: A Comprehensive Overview. Stockholm, 2018.

Кузнецов В.В. Злочини проти громадського порядку та моральності: практ посіб.; за заг. ред. В.І. Шакуна. Київ: Паливода А.В., 2007. 160 с. (Практика та право).

References

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. 2000. URL: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx. https://doi.org/10.1017/9781316677117.022

Worst Forms of Child Labour Convention. 1999. URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/ f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182

United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. URL: https://www.un.org/womenwatch/ daw/ cedaw/. https://doi.org/10.18356/52e45941-en

The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings. URL: https://www.un.org/womenwatch/ daw/cedaw/

European Parliament resolution of 26 February 2014 on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality (2013/2103 (INI)). URL: https:http://www.europarl. euro-pa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+ P7- TA-2014- 0162+0+DOC+XML+V0//EN

Resolution of, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe “Prostitution, trafficking and modern slavery in Europe”. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20716

Criminal Code of Ukraine. 2001. URL: https://www.legislationline.org/docu-ments/action/ popup/id/16257/preview.

Swedish Penal Code. URL: https://www.government.se/contentassets/ 5315d 27076c942019828d6c36521696e/swedish-penal-code.pdf.

Ekberg G. Brief: Swedish Laws, Policies and Interventions on Prostitution and Trafficking in Human Beings: A Comprehensive Overview. Stockholm, 2018.

Kuznetsov V.V. Zlochyny proty hro-madskoho poriadku ta moralnosti: prakt posib.; za zah. red. V.I. Shakuna. Kyiv: Palyvoda A.V., 2007. 160 s. (Praktyka ta pravo).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.