ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА УМОВИ УКЛАДЕННЯ

Valentyna P. Kozyreva, Olena Yu. Myniuk

Анотація


Мета: у статті розглядаються теоретичні та правові поняття господарських договорів, визначення їх правової природи, особливих ознак та умови укладення господарських договорів. Методи дослідження: дослідження проведено з використанням методів наукового і класичного пізнання. За допомогою методу узагальнення було проведено аналітичне дослідження та визначення науковцями поняття «господарський договір». За допомогою порівняльного методу розглянуто особливості укладення та ознаки господарських договорів. Результати: надано власне поняття господарського договору. Проаналізовано різні поняття науковців, визначено предмет, зміст та істотні умови його укладення. Обговорення: проблеми відсутності визначення поняття «господарський договір» на законодавчому рівні та в Господарському кодексі України.

Актуальність теми дослідження обумовлена відсутністю визначення поняття «господарський договір» та єдиної думки серед науковців щодо тлумачення цього поняття. Проте правове регулювання договірних господарських відносин має певні недоліки, які потребують дослідження та розроблення рекомендацій.

У статті проаналізовано поняття, ознаки, особливості та умови укладання господарського договору, розглядається спірність використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису..

Дано визначення, що господарський договір – це підстава виникнення між суб’єктами господарювання та учасниками господарювання майново-організаційні зобов’язання, які зафіксовані в спеціальному правовому документі на підставі угоди, яка спрямована на зміну, припинення та встановлення прав та обов’язків учасників господарювання.


Ключові слова


господарський договір; господарська діяльність; угода; ознаки господарського договору; форма договору

Посилання


Малишко В. М., Бородін Є. В. Поняття господарського договору: доктринальні аспекти. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2014. № 2. С. 115-118. URL: http://nbuv. gov.ua/ UJRN/Npnau_2014_2_24.

Подоляк С. А. Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними та неукладеними в Україні: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.04. Київ, 2010. 215 с.

Вавженчук С. Я. Договірне право: навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2011. 585 с.

Бочкова І. І. Концепція, ознаки та значення господарського договору за законодавством України. Форум права. 2011. № 2. С. 111-115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.

Господарське право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. Київ: МАУП, 2005. 424 с. Бібліогр.: с. 417-419.

Вінник О. М. Господарське право: навч. посіб. 2-ге вид., змін, та доп. Київ: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 766 с.

Науково-практичний коментар Господар¬сь¬кого кодексу України / кол. авт.: Х.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, Б.Ц. Щербина та ін.; за заг. ред. В.К. Мамутова. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 688 с.

Серебрякова Ю. О. Особливості укладення господарських договорів у спрощений спосіб. Форум права. 2010. № 4. С. 819-824. URL: http://nbuv. gov.ua/ UJRN/FP_index.

Постанова Верховнохо суду України від 19 квіт. 2018 р. по справі № 910/4050/17. URL: http://Lihazakon.net.

Черешнюк В. Н. Неоднозначність законодавчих положень щодо форми господарського договору. Юридична Україна. 2007. № 1. С. 81–84.

Гражданское право: в 2 т. Том ІІ. Полутом 1: учебник / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство БЕК, 2000. 704 с.

Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: постанова Пленуму Вищого господарського суду України. 2011. URL: http://zakon. rada. gov.ua/ laws/ show/ v0018600-11. https://doi.org/10.33498/louu-2018-02-170

Правова доктрина України: у 5-ти т. / [Ю.С. Шемшученко, А.П. Гетьман, В.І. Андрейцев та ін.]; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. Харків: Право, 2013. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права. 848 с. https://doi.org/10.33498/louu-2018-04-147

References

Malyshko V. M., Borodin Ye. V. Poniattia hospodarskoho dohovoru: doktrynal-nyi aspect. Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo. 2014. № 2. S. 115-118. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Npnau_2014_2_24.

Podoliak S. A. Pravovi pidstavy ta naslidky vyznannia hospodarskykh dohovoriv nediisnymy ta neukladenymy v Ukraini: dys. kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.04. Kyiv, 2010. 215 s.

Vavzhenchuk S. Ya. Dohovirne pravo: navchalnyi posibnyk. Kyiv: KNEU, 2011. 585 s.

Bochkova I. I. Kontseptsiia, oznaky ta znachennia hospodarskoho dohovoru za zakonodavstvom Ukrainy. Forum prava. 2011. № 2. S. 111-115. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ FP_index.

Hospodarske pravo Ukrainy: pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakl. / M.K. Haliantych, S.M. Hrudnytska, O.M. Mikhatulina ta in. Kyiv: MAUP, 2005. 424 s. Bibliohr.: s. 417-419.

Vinnyk O. M. Hospodarske pravo: navchalnyi posibnyk. 2-he vyd., zmin, ta dop. Kyiv: Vseukrainska asotsiatsiia vydavtsiv «Pravova yednist», 2008. 766 s.

Naukovo-praktychnyi komentar Hospodarskoho kodeksu Ukrainy / kol. avt.: H.L. Znamenskyi, V.V. Khakhulin, B.C. Shcherbyna ta in.; za zah. red. V.K. Mamutova. Kyiv: Yurinkom Inter, 2004. 688 s.

Serebriakova Yu. O. Osoblyvosti ukladennia hospodarskykh dohovoriv u sproshchenii sposib. Forum prava. 2010. № 4. S. 819-824. URL: http://nbuv. gov.ua/ UJRN/FP_index.

Postanova Verkhovnoho sudu Ukrainy vid 19 kvit. 2018 r. po spravi № 910/4050/17 URL: http://Lihazakon.net.

Chereshniuk V. N. Neodnoznachnist zakonodavchykh polozhen shchodo formy hospodarskoho dohovoru. Yurydychna Ukraina. 2007. № 1. S. 81–84.

Hrazhdanskoe pravo: v 2 t. Tom II. Polutom 1: uchebnik / otv. red. prof. E.A. Sukhanov. 2-e izd., pererab. i dop. Moskva: Izdatelstvo BEK, 2000. 704 s.

Pro deiaki pytannia praktyky zastosuvannia Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy sudamy pershoi instantsii: postanova Plenumu Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy. 2011 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ v0018600-11.

Pravova doktryna Ukrainy: u 5-ty t. / [Iu.S. Shemshuchenko, A.P. Hetman, V.I. Andreitsev ta in.]; za zah. red. Yu.S. Shemshuchenka. Kharkiv: Pravo, 2013. T. 4: Doktrynalni problemy ekolohichnoho, ahrarnoho ta hospodarskoho prava. 848 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.