ТЕОРІЯ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: СУЧАСНИЙ ПРАВОВИЙ ВИМІР

Єлизавета Володимирівна Симбірська

Анотація


Мета: розглянути питання теорії та практики доказування в цивільному процесі. Дати аналіз поглядів видатних вчених у цивільному праві щодо даної категорії. Дається оцінка сучасного стану розробленості даної теми в цивільному праві. Визначаються вектори розвитку даної категорії в сучасному цивільному праві. Методи: дослідження проведене з використанням класичних методів наукового пізнання. За допомогою методу аналізу розкриті системні елементи теорії доказування. За допомогою методу синтезу розглянуті проблемні аспекти наукового та практичного забезпечення подання доказів у цивільному процесі. Результати: за результатами дослідження визначені основні елементи теорії доказування, сформований базис для подальших досліджень у даній сфері. Визначені та розкриті складові доказування у цивільному процесі.


Ключові слова


цивільне право; докази; доказування; процес; суд

Посилання


Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-42. Ст. 492.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Забезпечення доказів / в кн. Цивільний процес. Академічний курс. Київ: Видавець Фурса С.Я. КНТ, 2009. С. 381-392.

Волосенко С.О. Принцип змагальності та об'єктивної істини у цивільному процесі України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України. Київ, 2010. 19 с.

Лазько О.М. Засоби доказування в цивільному процесі: автореф. дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.03. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2013. 17 с.

Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази та доказування в цивільному процесі. Київ: Видавець Фурса С.Я. КНТ, 2005. 256 с.

Фурса С.Я. Проблеми забезпечення доказів нотаріусами та суддями / в кн. Докази та доказування в цивільному процесі. Київ: Видавець Фурса С.Я. КНТ, 2005. С. 120-121.

Сакара Н.Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків, 2006. 20 с.

Кучер Т.М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2009. 19 с.

Цивільний процес України: підручник / за заг. ред. Р.М. Мінченко. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 720 с.

Цюра Т.В. Суб'єкти доказування та оцінки доказів у цивільному процесі: автореф. дис. … канд. юрид. наук. НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. Київ, 2005. 17 с. https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.26

Штефан А.С. Поняття судового доказування у цивільному процесі. Часопис Академії адвокатури України. 2015. Т. 8. № 1 (26). С. 64-68.

References

Cyvil'nyj procesual'nyj kodeks Ukrai'ny: Zakon Ukrai'ny vid 18 bereznja 2004 r. № 1618-IV. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 2004. № 40-42. St. 492.

Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny: Zakon Ukrai'ny vid 16 sichnja 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 2003. № 40. St. 356.

Fursa S.Ja., Fursa Je.I. Zabezpechennja dokaziv / v kn. Cyvil'nyj proces. Akademichnyj kurs. Kyi'v: Vydavec' Fursa S.Ja. KNT, 2009. S. 381-392.

Volosenko S.O. Pryncyp zmagal'nosti ta ob'jektyvnoi' istyny u cyvil'nomu procesi Ukrai'ny: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.03. NDI pryvat. prava i pidpryjemnyctva NAPrN Ukrai'ny. Kyi'v, 2010. 19 s.

Laz'ko O.M. Zasoby dokazuvannja v cyvil'nomu procesi: avtoref. dys. … kand.. juryd. nauk: 12.00.03. Kyi'v. nac. un-t im. T. Shevchenka. Kyi'v, 2013. 17 s.

Fursa S.Ja., Cjura T.V. Dokazy ta dokazuvannja v cyvil'nomu procesi. – Kyi'v: Vydavec' Fursa S.Ja. KNT, 2005. 256 s.

Fursa S.Ja. Problemy zabezpechennja dokaziv notariusamy ta suddjamy / v kn. Dokazy ta dokazuvannja v cyvil'nomu procesi. Kyi'v: Vydavec' Fursa S.Ja. KNT, 2005. S. 120-121.

Sakara N.Ju. Problema dostupnosti pravosuddja u cyvil'nyh spravah: avtoref. dys. ... kand. juryd. nauk: 12.00.03. Nac. juryd. akad. Ukrai'ny im. Ja. Mudrogo. Harkiv, 2006. 20 s.

Kucher T.M. Pravo na sudovyj zahyst v porjadku cyvil'nogo sudochynstva Ukrai'ny: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.03. Kyi'v. nac. un-t im. T. Shevchenka. Kyi'v, 2009. 19 s.

Cyvil'nyj proces Ukrai'ny: pidruchnyk / za zag. red. R.M. Minchenko. Herson: OLDI-PLJuS, 2014. 720 s.

Cjura T.V. Sub'jekty dokazuvannja ta ocinky dokaziv u cyvil'nomu procesi: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk. NAN Ukrai'ny, Instytut derzhavy i prava im. V.M. Korec'kogo. Kyi'v, 2005. 17 s.

Shtefan A.S. Ponjattja sudovogo dokazuvannja u cyvil'nomu procesi. Chasopys Akademii' advokatury Ukrai'ny. 2015. T. 8. № 1 (26). S. 64-68.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.