ВИЗНАЧЕННЯ ГАРАНТІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Павло Валерійович Горінов

Анотація


Мета: визначення гарантій незалежності судді із врахуванням правових позицій Європейського суду з прав людини. Методи дослідження: загальнонаукові та спеціальні методи – епістемологічний, порівняльно-історичний, соціологічний та герменевтичний. Результати: визначено науковий підхід щодо визначення сутності гарантій незалежності суддів. Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу до визначення гарантій незалежності судді, що випливає з розуміння незалежності судді та взаємозв’язку судової влади, суду і судді. Сформовано класифікацію зазначених гарантій. Обговорення: проблема визначення системи гарантій незалежності суддів у рамках конституційного та адміністративного права, сучасна проблематика щодо відображення у рішеннях Європейського суду з прав людини гарантій незалежності суддів.


Ключові слова


незалежність суддів; гарантії незалежності суддів; загальні гарантії; спеціальні гарантії; Європейський суд з прав людини; Європейська конвенція з прав людини; судова влада; організація судової системи; матеріальні гарантії; процесуальні гарантії

Посилання


Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами, відповідно Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 № 1401-VIII). https://doi.org/ 10.33498/louu-2018-10-198

Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: Указ Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015. Офіційний вісник України. 2015. № 41. Ст. 1267.

Висновок № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, питання етики, несумісної поведінки та безсторонності. URL: Інформаційно-аналітична база «Ліга-закон» станом на 16.12.2018.

Висновок № 18 (2015) Консультативної ради європейських суддів «Позиція судової влади та її відносини з іншими гілками державної влади в умовах сучасної демократії». URL: Інформаційно-аналітична база «Ліга-закон» станом на 16.12.2018.

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 260. https://doi.org/10.33498/louu-2018-02-170

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545.

Михайловская И.Б. Суды и судьи: независимость и управляемость. Москва: Проспект, 2013. 128 с.

Сінєльнік Р.В., Щедрін В.В. Нормативно-правові гарантії незалежності суддів в Україні: загальна характеристика. Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених: всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 24 квіт. 2015 р.: тез. допов. / ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя, 2015. 134 с.

Камінська І.В. Гарантії незалежності суддів в Україні: поняття та класифікація. Вісник господарського судочинства. 2013. № 6. С. 129-137.

Карпунцов В.В. Процесуальна компетенція органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект: монографія. Київ: Логос, 2018. 376 с.

References

Konstytucija Ukrai'ny vid 28 chervnja 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 1996. № 30. St. 141 (zi zminamy, vidpovidno Zakonu Ukrai'ny «Pro vnesennja zmin do Konstytucii' Ukrai'ny (shhodo pravosuddja)» vid 02.06.2016 № 1401-VIII).

Pro Strategiju reformuvannja sudoustroju, sudochynstva ta sumizhnyh pravovyh instytutiv na 2015-2020 roky: Ukaz Prezydenta Ukrai'ny vid 20 travnja 2015 r. № 276/2015. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny. 2015. № 41. St. 1267.

Vysnovok № 3 (2002) Konsul'tatyvnoi' rady jevropejs'kyh suddiv do uvagy Komitetu Ministriv Rady Jevropy shhodo pryncypiv ta pravyl, jaki reguljujut' profesijnu povedinku suddiv, zokrema, pytannja etyky, nesumisnoi' povedinky ta bezstoronnosti. URL: Informacijno-analitychna baza «Liga-zakon» stanom na 16.12.2018.

Vysnovok № 18 (2015) Konsul'tatyvnoi' rady jevropejs'kyh suddiv «Pozycija sudovoi' vlady ta i'i' vidnosyny z inshymy gilkamy derzhavnoi' vlady v umovah suchasnoi' demokratii'». URL: Informacijno-analitychna baza «Liga-zakon» stanom na 16.12.2018.

Pro vykonannja rishen' ta zastosuvannja praktyky Jevropejs'kogo sudu z prav ljudyny: Zakon Ukrai'ny vid 23 ljutogo 2006 r. № 3477-IV. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 2006. № 30. St. 260.

Pro sudoustrij i status suddiv: Zakon Ukrai'ny vid 2 chervnja 2016 r. № 1402-VIII. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 2016. № 31. St. 545.

Mihajlovskaja I.B. Sudy i sud'i: nezavisimost' i upravljaemost'. Moskva: Prospekt, 2013. 128 s.

Sinjel'nik R.V., Shhedrin V.V. Normatyvno-pravovi garantii' nezalezhnosti suddiv v Ukrai'ni: zagal'na harakterystyka. Doslidzhennja problem prava v Ukrai'ni ochyma molodyh vchenyh: vseukr. nauk.-prakt. konf., Zaporizhzhja, 24 kvit. 2015 r.: tez. dopov. / red. T.O. Kolomojec'. Zaporizhzhja, 2015. 134 s.

Kamins'ka I.V. Garantii' nezalezhnosti suddiv v Ukrai'ni: ponjattja ta klasyfikacija. Visnyk gospodars'kogo sudochynstva. 2013. № 6. S. 129-137.

Karpuncov V.V. Procesual'na kompetencija organiv prokuratury Ukrai'ny: administratyvno-pravovyj aspekt: monografija. Kyi'v: Logos, 2018. 376 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.