ТЕОРІЇ ПРИЧИНОВОГО ЗВ’ЯЗКУ У НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Владислава Нарцизович Кубальський, Ксенія Петрівна Браславець

Анотація


Мета: визначення сутності та особливостей основних теорій причинового зв’язку в науці кримінального права для застосування їх у правозастосовчій діяльності при кваліфікації злочинів. Методи дослідження: методологічною основою дослідження є  загальнонаукові та спеціальнонаукові методи пізнання, зокрема, діалектичний, догматичний (формально-логічний), історико-правовий і формально-юридичний. Результати: визначено, що оптимальною для кримінального права є теорія необхідного спричинення, яка  дозволяє врахувати специфіку окремих складів злочинів та розглядає конкретну, реально існуючу залежність явищ, в межах якої наслідок з внутрішньою необхідністю викликається діянням. Обговорення: в наш час органи досудового розслідування приділяють встановленню причинового зв’язку недостатню увагу, що і призводить до помилок при кваліфікації злочинів, а також судова практика з цієї проблеми не є уніфікованою, наявність причинового зв’язку в більшості випадків просто презюмується. Зазначене актуалізує потребу дослідження теорій причинового зв’язку за допомогою яких правозастосовчі органи реально змогли б встановити наявність або відсутність юридично значущого причинового зв’язку в конкретному кримінальному провадженні.


Ключові слова


кримінальне право; теорія; склад злочину; суспільно небезпечне діяння і шкідливі наслідки; причиновий зв’язок

Посилання


Курилюк Ю. Б. Причинний зв’язок як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 419 КК України / Ю. Б. Курилюк // Юридична наука. – 2014. – № 1. – С. 72-77.

Катеринчук К. В. Проблеми причинного зв’язку у злочинах проти здоров’я особи / К. В. Катеринчук // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2017. – № 3 (25). – С. 115-118.

Ярмыш Н. Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве философско-правовой анализ: монография / Н. Н. Ярмыш. – Харьков: Право, 2003. – 512 с.

Feuerbach A. Lehrbuch des geveinen peinlichen Rechs / A. Feuerbach, 1825. – 428 s.

Строган А. Ю. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. Навчальний посібник / А. Ю. Строган. – К.: Атіка, 2007. – 424 c.

Buri M. Uber Kansalitat und deren Vezantwortung / Buri M. – Leipzig, 1873. – 325 s.

Успенский А. В. Проблемы обоснования причинной связи при соучастии в преступлении / А. B. Успенский // Вестник МГУ. Сер. «Право». – 1995. – № 5. – С. 103-107.

List F. Lehzbuch des deutschen Strafrechts / F. List. – Berlin, 1892. – 663 s.

Матвеев Г. К. Основания гражданско-правовой ответственности / Г. К. Матвеев. – М.: Юридическая литература, 1970. – 312 с.

Музыка А. А. Причинная связь: уголовно-правовой очерк / А. А. Музыка, С. Р. Багиров. – Хмельницкий: Изд-во Хмельницкого университета управления и права, 2009. – 112 с.

Беньківський В. О. Теоретичні і практичні питання причинового зв’язку в кримінальному праві: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. О. Беньківський; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 195 с.

Фесенко Е. В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони / Е. В. Фесенко. – К.: Атіка, 2004. – 280 с.

Тимчук О. Л. Причинний зв’язок як ознака об’єктивної сторони складу злочину: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – 16 с.

Музика А. А. Причинний зв’язок у кримінальному праві. Альманах кримінального права: збірник статей. Вип. І. Від. ред. П. П. Андрушко, П. С. Берзін / А. А. Музика, С. Р. Багіров. – К.: Правова єдність, 2009. – C. 324-368.

Дударець Д. В. Причинний зв’язок у злочинах проти життя і здоров’я, що вчиняються шляхом бездіяльності: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – 222 с.

References

Kuryljuk Ju. B. Prychynnyj zv’jazok jak oznaka ob’jektyvnoi’ storony skladu zlochynu, peredbachenogo st. 419 KK Ukrai’ny / Ju. B. Kuryljuk // Jurydychna nauka. – 2014. – № 1. – S. 72-77.

Katerynchuk K. V. Problemy prychynnogo zv’jazku u zlochynah proty zdorov’ja osoby / K. V. Katerynchuk // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2017. – № 3 (25). – S. 115-118.

Jarmysh N. N. Teoreticheskie problemy prychynno-sledstvennoj svjazy v ugolovnom prave filosofsko-pravovoj analiz: monografyja / N. N. Jarmysh. – Har’kov: Pravo, 2003. – 512 s.

Feuerbach A. Lehrbuch des geveinen peinlichen Rechs / A. Feuerbach, 1825. – 428 s.

Strogan A. Ju. Sklad zlochynu jak pidstava kryminal’noi’ vidpovidal’nosti. Navchal’nyj posibnyk / A. Ju. Strogan. – K.: Atika, 2007. – 424 c.

Buri M. Uber Kansalitat und deren Vezantwortung / Buri M. – Leipzig, 1873. – 325 s.

Uspenskyj A. V. Problemy obosnovanyja prychynnoj svjazy pry souchastyy v prestuplenyy / A. B. Uspenskyj // Vestnyk MGU. Ser. «Pravo». – 1995. – № 5. – S. 103-107.

List F. Lehzbuch des deutschen Strafrechts / F. List. – Berlin, 1892. – 663 s.

Matveev G. K. Osnovanyja grazhdansko-pravovoj otvetstvennosty / G. K. Matveev. – M.: Jurydycheskaja lyteratura, 1970. – 312 s.

Muzyka A. A. Prychynnaja svjaz’: ugolovno-pravovoj ocherk / A. A. Muzyka, S. R. Bagirov. – Hmel’nyckyj: Izd-vo Hmel’nyckogo unyversyteta upravlenyja y prava, 2009. – 112 s.

Ben’kivs’kyj V. O. Teoretychni i praktychni pytannja prychynovogo zv’jazku v kryminal’nomu pravi: dys. ... kand. juryd. nauk: 12.00.08 / V. O. Ben’kivs’kyj; Kyi’v. nac. un-t im. Tarasa Shevchenka. – Kyi’v, 2013. – 195 s.

Fesenko E. V. Zlochyny proty zdorov’ja naselennja ta systemy zahodiv z jogo ohorony / E. V. Fesenko. – K.: Atika, 2004. – 280 s.

Tymchuk O. L. Prychynnyj zv’jazok jak oznaka ob’jektyvnoi’ storony skladu zlochynu: avtoref. dys… kand. juryd. nauk: 12.00.08 / L’vivs’kyj nacional’nyj universytet imeni Ivana Franka. – L’viv, 2005. – 16 s.

Muzyka A. A. Prychynnyj zv’jazok u kryminal’nomu pravi. Al’manah kryminal’nogo prava: zbirnyk statej. Vyp. I. Vid. red. P. P. Andrushko, P. S. Berzin / A. A. Muzyka, S. R. Bagirov. – K.: Pravova jednist’, 2009. – C. 324-368.

Dudarec’ D. V. Prychynnyj zv’jazok u zlochynah proty zhyttja i zdorov’ja, shho vchynjajut’sja shljahom bezdijal’nosti: dys. kand. juryd. nauk: 12.00.08 / Instytut derzhavy i prava im. V. M. Korec’kogo NAN Ukrai’ny. – Kyi’v, 2014. – 222 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.