ПРАВОВА ОЦІНКА ЛОГІКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЕКІПАЖАМИ ЦИВІЛЬНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН В УМОВАХ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ

Дмитро Олександрович Беззубов

Анотація


Мета: визначити правові моделі видових ознак логіки прийняття рішень екіпажами цивільних повітряних суден та наслідків таких рішень. Запропонувати ефективні механізми підвищення рівня безпеки екіпажів цивільних повітряних суден. Запропонувати авторські моделі забезпечення безпеки прийняття рішень екіпажами цивільних повітряних суден. Методи: дослідження проведене з використанням класичних методів наукового пізнання. За допомогою методу аналізу розкриті системні елементи логіки прийняття рішень. За допомогою методу синтезу розглянуті варіанти негативних наслідків прийняття рішень. Результати: за результатами дослідження визначені види негативних наслідків прийнятих рішень. Визначені та розкриті складові авіаційних інцидентів. Встановлено складові елементи авіаційної безпеки.


Ключові слова


безпека; цивільні судна; авіаційний ризик; право; катастрофа; інцидент; система; техніка; моделі

Посилання


Харченко В. П. Безпека та ефективність галузі цивільної авіації в умовах глобалізації світового ринку авіаційних перевезень / В. П. Харченко, Д. О. Бугайко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/ index.php/SR/article/

Дмітрієв С. О. Людський фактор при технічному обслуговуванні авіаційної техніки: навч. посіб. / С. О. Дмітрієв, В. І. Бурлаков, Ю. П. Пучков, О. В. Попов. – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2010. – 192 с.

Про затвердження Правил польотів цивільних повітряних суден у повітряному просторі України: Наказ Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 р. № 478 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/z1327-11.

Аналіз стану безпеки польотів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів, що сталися з цивільними суднами України, що сталися у І півріччі 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbaai. gov.ua/uploads/pdf/ Analysis_half_2017.pdf

Собакарь А. О. Безпека польотів на авіаційному транспорті: категоріально-правовий аналіз / А. О. Собакарь // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 932-938 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ FP/ 2011-1/11caokpa.pdf

References

Harchenko V. P. Bezpeka ta efektyvnist’ galuzi cyvil’noi’ aviacii’ v umovah globalizacii’ svitovogo rynku aviacijnyh perevezen’ / V. P. Harchenko, D. O. Bugajko [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://jrnl.nau.edu.ua/ index.php/SR/article/

Dmitrijev S. O. Ljuds’kyj faktor pry tehnichnomu obslugovuvanni aviacijnoi’ tehniky: navch. posib. / S. O. Dmitrijev, V. I. Burlakov, Ju. P. Puchkov, O. V. Popov. – K.: Vyd-vo Nacional’nogo aviacijnogo universytetu «NAU-druk», 2010. – 192 s.

Pro zatverdzhennja Pravyl pol’otiv cyvil’nyh povitrjanyh suden u povitrjanomu prostori Ukrai’ny: Nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrai’ny vid 28 zhovtnja 2011 r. № 478 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0. rada.gov.ua/ laws/ show/ z1327-11.

Analiz stanu bezpeky pol’otiv za rezul’tatamy rozsliduvannja aviacijnyh podij ta incydentiv, shho stalysja z cyvil’nymy sudnamy Ukrai’ny, shho stalysja u i pivrichchi 2017 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nbaai. gov.ua/ uploads/ pdf/ Analysis_half_2017.pdf

Sobakar’ A. O. Bezpeka pol’otiv na aviacijnomu transporti: kategorial’no-pravovyj analiz / A. O. Sobakar’ // Forum prava. – 2011. – № 1. – S. 932-938 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ FP/ 2011-1/ 11caokpa.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.