ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС: ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКИЙ ПІДХІД

Khrystyna K. Solodovnikova

Анотація


Мета: визначити за допомогою соціально-психологічного підходу місце і роль людини як набувача та реалізатора основоположних прав і свобод в контексті процесів євроінтеграції України. Методи дослідження: загальнонаукові: аналіз, синтез, уточнення, та спеціальні: юридичні – порівняльно-правовий, судової статистики, тлумачення норм права; психологічні – контент-аналіз документів. Обговорення: проаналізовано наукові підходи можливостей застосування соціально-психологічного підходу в праві. Зокрема, у зв’язку з підписанням Угоди України з Європейським Союзом, на часі переосмислення місця і ролі людини в праві. Дана проблема найяскравіше проявилася, зокрема, в контексті вирішення науково-практичних питань, що стосуються ситуації з негативними наслідками терористичних актів на Донбасі. Висновки і перспективи досліджень: виявлено, що за допомогою соціально-психологічного підходу в Україні здійснюється переоцінка місця і ролі людини в праві.Ключові слова


адаптація; основоположний; право; соціально-психологічний; особистість; тероризм; гуманізм

Посилання


Психологічна енциклопедія / за заг. ред. О. М. Степанова. – К.: Академвидав, 2006. – С. 93.

Єдиний державний реєстр судових рішень. Справа 243/11658/15-ts від 15.03.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56562010.

Тімашов В. О. Формування й закріплення інституцій прав і свобод людини в Україні (VI-XVII століття) / В. О. Тімашов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 4 (69).

Кохановська О. В. Особисті немайнові права фізичних осіб як інститут цивільного права України / О. В. Кохановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – С. 4-6.

Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія / відп. ред. Я. М. Шевченко. – К.: КНТ, 2008. – 626 с.

Фрейд З. Психология бессознательного / З. Фрейд. – Москва; Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 400 с.

Юнг К. Г. Сознание и бессознательное / К. Г. Юнг. – М.: Академический Проект, 2007. – 190 с.

Мунье Э. Манифест персонализма / Э. Мунье. – М.: Республика, 1999. – 559 с.

Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя / Э. Фромм. – Минск: Попурри, 1998. – 672 с.

Лебон Г. Психология народов и масс / Г. Лебон. – Санкт-Петербург: Макет, 1995. – 316 с.

Андрушко П. П. Щодо законодавчого формулювання складу злочину «тероризм» / П. П. Андрушко // Актуальні проблеми держави та права. – Вип. 8. – С. 72-78 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inter.criminology. onua. edu.ua/?p=1042

Антипенко В. Ф. Міжнародна кримінологія: досвід дослідження тероризму / В. Ф. Антипенко: монографія. – О.: Фенікс, 2011. – 320 с.

Де Сото Ернандо. Загадка капіталу. Чому капіталізм перемагає лише на Заході і ніде більше? / Ернандо де Сото. – К.: Наш формат, 2017. – 232 с.

Эрделевский А. М. Моральный вред и компенсация за страдания: научно-практическое пособие / А. М. Эрделевский. – М.: Изд-во ВЕК, 1998. – 188 с.

Пояснювальна записка до законопроекту № 8337 від 04.05.2018 «Проект Закону «Про внесення змін до «Закону про боротьбу з тероризмом (щодо основ соціального захисту заручників)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=63961.

Проект Закону «Про внесення змін до «Закону про боротьбу з тероризмом (щодо основ соціального захисту заручників)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1? pf3511 =63961.

Конституція України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.president. gov.ua/ documents/constitution.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2002. – 720 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А. Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 130 с.

Жеребко М. Правовые чувства как основной элемент правовой психологии / М. Жеребко // Legea si viata. – 2014. – № 3. – С. 79-82 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2014/3-2/20.pdf.

Жеребко М. Правова психологія як структурний елемент правосвідомості / М. Жеребко // Юрист України. – 2013. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jure.in.ua/ pravova-psyhologiya-yak-strukturnyj-element-pravosvidom osti/

Лазарев В. В. Социально-психологические аспекты применения права / В. В. Лазарев. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1982. – 144 с.

Шепітько В. Ю. Проблеми використання психологічних знань у кримінальному процесі / В. Ю. Шепітько // Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы. – Х.: Право, 1998. – 295 с.

Лихачев И. А. Правовая психология: понятие, структура и ее место в системе правовых и политических отношений: автореф. дис. … канд. социол. наук: 09.00.11 / И. А. Лихачев; Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль, 1999. – 24 с.

Судомир О. К. Короткий курс судової психології та психопатології для працівників дізнання, слідства, суду / О. К. Судомир. – Х.; К.: Медвидав, 1932. – 154 с.

Егоров К. Ф. Личные неимущественные права граждан СССР / К. Ф. Егоров // Вопросы советского права. Ученые записки. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1953, Вып. 4. – С. 139-157.

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: пер. с англ. / Ф. Фукуяма. – М.: ООО «Издательство ACT»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 730 с.

Кодекс цивільного захисту України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/print1512147598175502.

References

Psihologіchna enciklopedіja / za zag. red. O. M. Stepanova. – K.: Akademvidav, 2006. – S. 93.

Edinij derzhavnij reestr sudovih rіshen’. Sprava 243/11658/15-ts vіd 15.03.2016 [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/56562010.

Tіmashov V. O. Formuvannja j zakrіplennja іnstitucіj prav і svobod ljudini v Ukrainі (VI-XVII stolіttja) / V. O. Tіmashov // Zovnіshnja torgіvlja: ekonomіka, fіnansi, pravo. – 2013. – № 4 (69).

Kohanovs’ka O. V. Osobistі nemajnovі prava fіzichnih osіb jak іnstitut civіl’nogo prava Ukraini / O. V. Kohanovs’ka // Vіsnik Kiivs’kogo nacіonal’nogo unіversitetu іmenі Tarasa Shevchenka, Kiivs’kij nacіonal’nij unіversitet іmenі Tarasa Shevchenka. – Kiiv, 2010. – S. 4-6.

Stefanchuk R. O. Osobistі nemajnovі prava fіzichnih osіb (ponjattja, zmіst, sistema, osoblivostі zdіjsnennja ta zahistu): monografіja / vіdp. red. Ja. M. Shevchenko. – K.: KNT, 2008. – 626 s.

Frejd Z. Psihologija bessoznatel’nogo / Z. Frejd. – Moskva; Sankt-Peterburg: Piter, 2008. – 400 s.

Jung K. G. Soznanie i bessoznatel’noe / K. G. Jung. – M.: Akademicheskij Proekt, 2007. – 190 s.

Mun’e Je. Manifest personalizma / Je. Mun’e. – M.: Respublika, 1999. – 559 s.

Fromm Je. Begstvo ot svobody. Chelovek dlja sebja / Je. Fromm. – Minsk: Popurri, 1998. – 672 s.

Lebon G. Psihologija narodov i mass / G. Lebon. – Sankt-Peterburg: Maket, 1995. – 316 s.

Andrushko P. P. Shhodo zakonodavchogo formuljuvannja skladu zlochinu «terorizm» / P. P. Andrushko // Aktual’nі problemi derzhavi ta prava. – Vip. 8. – Str. 72-78 [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://inter.criminology. onua. edu. ua/ ?p=1042

Antipenko V. F. Mіzhnarodna krimіnologіja: dosvіd doslіdzhennja terorizmu / V. F. Antipenko: monografіja. – O.: Fenіks, 2011. – 320 s.

De Soto Ernando Zagadka kapіtalu. Chomu kapіtalіzm peremagaє lishe na Zahodі і nіde bіl’she?/ Ernando de Soto. – K.: Nash format, 2017. – 232 s.

Jerdelevskij A. M. Moral’nyj vred i kompensacija za stradanija: nauchno-prakticheskoe posobie. – M.: Izdatel’stvo VEK, 1998. – 188 s.

Pojasnjuval’na zapiska do zakonoproektu № 8337 vіd 04.05.2018 «Proekt Zakonu «Pro vnesennja zmіn do «Zakonu pro borot’bu z terorizmom (shhodo osnov socіal’nog zahistu zaruchnikіv)» [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63961.

Proekt Zakonu «Pro vnesennja zmіn do «Zakonu pro borot’bu z terorizmom (shhodo osnov socіal’nog zahistu zaruchnikіv)» [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63961.

Konstitucіja Ukraini [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.president.gov.ua/ documents/ constitution.

Rubinshtejn S. L. Osnovy obshhej psihologii / S. L. Rubinshtejn. – SPb.: Piter, 2002. – 720 s.

Leont’ev A. N. Dejatel’nost’. Soznanie. Lichnost’. / A. N. Leont’ev. – M.: Politizdat, 1975. – 130 s.

Zherebko M. Pravovye chuvstva kak osnovnoj jelement pravovoj psihologii / M. Zherebko // Legea si viata. – 2014. – № 3. – S. 79-82 [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2014/3-2/20.pdf.

Zherebko M. Pravova psihologіja jak strukturnij element pravosvіdomostі / M. Zherebko // Jurist Ukraini. – 2013. – № 3 [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://jure.in.ua/pravova-psyhologiya-yak-strukturnyj-element-pravosvidomosti/.

Lazarev V. V. Social’no-psihologicheskie aspekty primenenija prava, 1982. – Izd-vo Ka-zanskogo universiteta. – 144 s.

Shepіt’ko V. Ju. Problemi vikoristannja psihologіchnih znan’ u krimіnal’nomu procesі / V. Ju. Shepіt’ko // Aktual’nye voprosy sudebnoj jekspertizy i kriminalistiki na sovremennom jetape sudebno-pravovoj reformy. – H.: Pravo, 1998. – 295 s.

Lihachev I. A. Pravovaja psihologija: ponjatie, struktura i ee mesto v sisteme pravovyh i politicheskih otnoshenij: avtoref. dis. … kand. sociol. nauk: 09.00.11 / I. A. Lihachev; Jaroslav. gos. un-t im. P. G. Demidova. – Jaroslavl’, 1999. – 24 s.

Sudomir O. K. Korotkij kurs sudovoi psihologіi ta psihopatologіi dlja pracіvnikіv dіznannja, slіdstva, sudu / O. K. Sudomir. – H.; K.: Medvidav, 1932. – 154 s.

Egorov K. F. Lichnye neimushhestvennye prava grazhdan SSSR // Voprosy sovetskogo prava. Uchenye zapiski. – L.: Izd-vo Leningr. un-ta, 1953. – Vyp. 4. – S. 139-157.

Fukujama F. Doverie: social’nye dobrodeteli i put’ k procvetaniju: per. s angl. / F. Fukujama. – M.: OOO «Izdatel’stvo ACT»: ZAO NPP «Ermak», 2004. – 730 s.

Kodeks civіl’nogo zahistu Ukraini [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/print1512147598175502.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.