БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Олена Миколаївна Макеєва, Владислава Василівна Бурбеза

Анотація


Мета: у статті досліджуються теоретико-правові засади безоплатної правової допомоги. Аналізуються погляди вчених на поняття та сутність безоплатної правової допомоги. Методи дослідження: у роботі застосовувались філософсько-світоглядні, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: визначається поняття і сутність безоплатної правової допомоги. Зроблено висновок про те, що безоплатна правова допомога – це правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел і спрямована на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення. Обговорення: забезпечення державою дотримання принципів надання безоплатної правової допомоги.


Ключові слова


правова допомога; безоплатна правова допомога; первинна та вторинна правова допомога; суб’єкти отримання та надання безоплатної правової допомоги

Посилання


Гець О. Історичний та сучасний погляди на надання безоплатної правової допомоги адвокатами / О. Гець // Юриспруденція: теорія і практика. – 2011. – № 11. – С. 23-27.

Гончаренко С. В. Проблеми надання безоплатної правової допомоги. Короткий огляд новітніх тенденцій / С. В. Гончаренко // Адвокат. – 2011. – № 11. – С. 12-16.

Резолюція (78) 8 Комітету Міністрів Ради Європи про юридичну допомогу та консультації від 2 березня 1978 р. // Збірник договорів Ради Європи / [за ред. А. Гутнікова]. – СПб: Парус, 2006. – 254 с.

Стаматіна М. В. Організація діяльності щодо реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / М. В. Стаматіна. – Харків, 2013. – 21 с.

Загальна декларація прав людини: прийнята Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/995_015.

Основні положення про роль адвокатів: прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам, 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 995_835.

Молло М. Правила адвокатской профессии во Франции (1842 г.) / М. Молло. – М.: Издание Н. П. Шубинского, 1894. – 98 с.

Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Закон України «Про безоплатну правову допомогу»: науково-практичний коментар / за заг. ред. М. В. Оніщука. – К.: КП-Сервіс, 2012. – 100 с.

Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

Безоплатна правова допомога. Огляд системи надання безоплатної правової допомоги в Україні. 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://qala. org.ua/ wp-content/ uploads/ 2016/04/BAR_FINAL_23_10.pdf

References

Gec’ O. Istorychnyj ta suchasnyj pogljady na nadannja bezoplatnoi’ pravovoi’ dopomogy advokatamy / O. Gec’ // Jurysprudencija: teorija i praktyka. – 2011. – № 11. – S. 23-27.

Goncharenko S. V. Problemy nadannja bezoplatnoi’ pravovoi’ dopomogy. Korotkyj ogljad novitnih tendencij / S. V. Goncharenko // Advokat. – 2011. – № 11. – S. 12-16.

Rezoljucija (78) 8 Komitetu Ministriv Rady Jevropy pro jurydychnu dopomogu ta konsul’tacii’ vid 2 bereznja 1978 r. // Zbirnyk dogovoriv Rady Jevropy / [za red. A. Gutnikova]. – SPb: Parus, 2006. – 254 s.

Stamatina M. V. Organizacija dijal’nosti shhodo realizacii’ prava gromadjan na bezoplatnu pravovu dopomogu: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.07 / M. V. Stamatina. – Harkiv, 2013. – 21 s.

Zagal’na deklaracija prav ljudyny: pryjnjata General’noju asamblejeju OON 10 grudnja 1948 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/995_015.

Osnovni polozhennja pro rol’ advokativ: pryjnjati VIII Kongresom OON po zapobigannju zlochynam, 1990 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/ 995_835.

Mollo M. Pravila advokatskoj professii vo Francii (1842 g.) / M. Mollo. – M.: Izdanie N. P. Shubinskogo, 1894. – 98 s.

Konstytucija Ukrai’ny vid 28 chervnja 1996 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr

Zakon Ukrai’ny «Pro bezoplatnu pravovu dopomogu»: naukovo-praktychnyj komentar / za zag. red. M. V. Onishhuka. – K.: KP-Servis, 2012. – 100 s.

Pro bezoplatnu pravovu dopomogu: Zakon Ukrai’ny vid 2 chervnja 2011 r. № 3460-VI // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2011. – № 51. – St. 577.

Bezoplatna pravova dopomoga. Ogljad systemy nadannja bezoplatnoi’ pravovoi’ dopomogy v Ukrai’ni. 2017. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://qala. org.ua/ wp-content/uploads/2016/04/BAR_FINAL_23_10.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.