ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Юлія Леонідівна Юринець, Леонід Михайлович Бєлкін

Анотація


Мета: досліджуються небезпеки порушення конституційних прав громадян у процесі формальної імплементації «європейських» норм. Наголошується на виникненні останнім часом у цій сфері хибних тенденцій. Методи дослідження: документального аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, об’єктивної істини, пізнавально-аналітичний та ін. Результати: теоретично розглянуті небезпеки для прав громадян формальної імплементації «європейських» норм у законодавство України. Обговорення: зазначена «адаптація» дискредитує європейський вибір України та адаптацію законодавства України до acquis communautaire ЄС.


Ключові слова


acquis communautaire ЄС; адаптація; конституційні права громадян; перевірка на конституційність

Посилання


Моца А. Щодо окремих питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС / А. Моца // Геополітика України: історія і сучасність : Збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 1 (16). – С. 166-176.

Бєлкін Л.М. Зближення вітчизняного законодавства з актами acquis communautaire в контексті небезпек порушення прав громадян / Л.М. Бєлкін // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матер. між нар. науково-практич. конф., м. Київ, 08.06.2018 р. / за ред. проф. Р.С. Мельника. – К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 90-92.

Перетяка О. Непохитний «Роттердам+» / О. Перетяка // Економічна правда [Електронний ресурс]. – 14.08.2017. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2017/08/14/627482/

Леонов Д.А. Законодательство изменить легко, а восстановить рыночную инфраструктуру – сложно / Д.А. Леонов // StockWorld [Электронный ресурс]. – 14.07.2016. – Режим доступа: https://www.stockworld.com.ua/ ru/ news/ dmitrii-lieonov

Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання / Е. Шмідт-Ассманн ; пер з нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов; відп. ред. О. Сироїд. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: «К.І.С.», 2009. – 552 с.

Куліцька С. Процес реформ з позицій дотримання прав людини / С. Куліцька // Права людини в Україні: перше півріччя 2015. Наукове видання. За ред. : А.Б. Благої, О.А. Мартиненка / Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Київ, 2015. – С. 5-18.

Малюта П. Имплементация права ЕС в Украине: неприятные детали / П. Малюта // VoxUkraine [Электронный ресурс]. – 06.09.2016. – Режим доступа: https://voxukraine.org/ru/mis-implementation-of-eu-law-ru/

Бєлкін Л.М. Забезпечення конституційних прав громадян у процесі адаптації права України до acquis communautaire ЄС / Л.М. Бєлкін, Ю.Л. Юринець // Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку : міжнар. науково-практич. конф., м. Харків, 3-4 серпня 2018 р. – X. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2018. – С. 22-26.

Мещерякова О.М. Национальное и европейское право: проблема имплементации / О.М. Мещерякова // Правовая инициатива. – 2014. – № 3. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://49e.ru/ru/2014/3/4

Межі імплементації acquis communautaire в Україні у сфері охорони довкілля: аналітичний документ. – Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля». – 2016. – 30 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rac.org.ua/uploads/content/231/files/limits-of-implementation-ukr.pdf

Брацук І.З. Теоретико-правові засади імплементації права Європейського Союзу в національне право держав-членів: монографія / І.З. Брацук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 230 с.

Муравйов В.І. Реалізація норм права Європейського Союзу у внутрішніх правопорядках держав-членів / В.І. Муравйов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2013. – № 1086. – С. 58-64.

Кошевой А. Трудности перевода / А. Кошевой // Дзеркало тижня. – 31.03.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zn.ua/macrolevel/ trudnosti-perevoda-279758_.html

References

Motsa A. Schodo okremih pitan adaptatsiyi zakonodavstva ukrayini do zakonodavstva ES / A. Motsa // Geopolitika Ukrayini: istoriya i suchasnist: zbirnik naukovih prats. – 2016. – Vip. 1 (16). – S. 166-176.

Belkin L. M. Zblizhennya vitchiznyanogo zakonodavstva z aktami acquis communautaire v konteksti nebezpek porushennya prav gromadyan / L.M. Belkin // Teoriya ta praktika adaptatsiyi zakonodavstva ukrayini do zakonodavstva ES: mater. mizhnar. naukovo-praktich. konf., Kiyiv, 08.06.2018 r. / za red. prof. R.S. Melnika. K.: Vidavnichiy dim «Gelvetika», 2018. – S. 90-92.

Peretyaka O. Nepohitniy «Rotterdam+» / O. Peretyaka // Ekonomichna pravda [Elektronniy resurs]. – 14.08.2017. – Rezhim dostupu: https://www.epravda. com.ua/publications/2017/08/14/627482/

Leonov D.A. Zakonodatelstvo izmenit legko. A vosstanovit rynochnuyu infrastrukturu – slozhno / D.A. Leonov // StockWorld [Elektronnyy resurs]. – 14.07.2016. – Rezhim dostupa: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/dmitrii-lieonov

Shmidt-Assmann E. Zagalne administrativne pravo yak ideya vregulyuvannya / E. Shmidt-Assmann; per z nim. G. Rizhkov, I. Soyko, A. Bakanov; vidp. red. O. Siroyid. – 2-ge vid., pererob. ta dopov. – K.: «K.I.S.», 2009. – 552 s.

Kulitska S. Protses reform z pozitsiy dotrimannya prav lyudini / S. Kulitska // Prava lyudini v Ukrayini: pershe pivrichchya 2015. Naukove vidannya. Za red.: A.B. Blagoyi, O.A. Martinenka / Ukrayinska Gelsinska spilka z prav lyudini. – Kiyiv, 2015. – S. 5-18.

Malyuta P. Implementatsiya prava ES v Ukraine: nepriyatnyye detali / P. Malyuta // VoxUkraine [Elektronnyy resurs]. – 06.09.2016. – Rezhim dostupa: https://voxukraine.org/ru/mis-implementation-of-eu-law-ru/

Belkin L.M. Zabezpechennya konstitutsiynih prav gromadyan u protsesi adaptatsiyi prava ukrayini do acquis communautaire ES / L.M. Belkin, Yu.L. Yurinets // Natsionalni ta mizhnarodni standarti suchasnogo derzhavotvorennya: tendentsiyi ta perspektivi rozvitku: mizhnarodna naukovo-praktichna konferentsiya, Harkiv, 3-4 serpnya 2018 r. – X.: Shidnoukrayinska naukova yuridichna organizatsiya, 2018. – S. 22-26.

Meshcheryakova O.M. Natsionalnoye i evropeyskoye pravo: problema implementatsii / O.M. Meshcheryakova // Pravovaya initsiativa. – 2014. – № 3. – Elektronnyy dostup: http://49e.ru/ru/2014/3/4

Mezhi implementatsii acquis communautaire v Ukrayini u sferi ohoroni dovkillya: Analitichniy dokument. – Resursno-analitichniy tsentr «Suspilstvo i dovkillya». – 2016. – 30 s. – Elektronniy dostup: http://www.rac.org.ua/uploads/ content/231/files/limits-of-implementation-ukr.pdf

Bratsuk I.Z. Teoretiko-pravovi zasadi implementatsiyi prava Evropeyskogo Soyuzu v natsionalne pravo derzhav-chleniv: monografiya / I.Z. Bratsuk. – Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2016. – 230 s.

Muravyov V.I. Realizatsiya norm prava Evropeyskogo Soyuzu u vnutrishnih pravoporyadkah derzhav-chleniv / V.I. Muravyov // Visnik Harkivskogo natsionalnogo universitetu imeni V.N. Karazina. – 2013. – № 1086. – S. 58-64.

Koshevoy A. Trudnosti perevoda / A. Koshevoy // Dzerkalo tizhnya. – 31.03.2018. – Elektronniy dostup: https://zn.ua/macrolevel/ trudnosti-perevoda-279758_.html


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.