ПPAВОВЕ PЕГУЛЮВAННЯ У СФЕPI ПPОТИДIЇ КОPУПЦIЇ СЛУЖБОВЦЯМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

Дмитро Віталійович Єренко

Анотація


Мета: у статті подається генеза формування корупційних систем у діяльності службовців Національного антикорупційного бюро України. Аналізуються передумови існування корупції та їх вплив на сучасні відносини в діяльності службовців Національного антикорупційного бюро України. Методи дослідження: використання діалектичного методу пізнання дозволило концентрувати накопичені наукові знання та практику застосування антикорупційного законодавства в сфері діяльності службовців Національного антикорупційного бюро України. Результати: визначаються передумови виникнення корупційних схем та конфлікту інтересів в дільності службовців Національного антикорупційного бюро. Обговорення: проблеми викорінення корупції як явища, враховуючи сучасні тенденції права України.


Ключові слова


антикорупційна діяльність; антикорупційне бюро; службовці; адміністративне право

Посилання


Цимбал Г.П. Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Г.П. Цимбал; Нац. академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005. – 223 с.

Онищук О.О. Концептуальні засади запобігання та протидії корупції в Україні // Адвокат. – 2010. – № 9. – С. 35-37.

Розвадовський Б. Антикорупційне законодавство: проблеми інституційного забезпечення протидії корупції // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 1. – С. 64-69.

Артеменко І.В. Парламентська діяльність політичних партій в Україні: державно-управлінський аспект // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2012. – № 2.

Пpо комiтети Веpховної Paди Укpaїни: Закон України вiд 04.04.1995 p. № 116/95-ВР.

Окремі аспекти функціонування уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції // https://minjust.gov.ua/ m/str_47882

Заброда Д.Г. Взаємодія суб'єктів боротьби з корупцією (адміністративно-правовий аспект): дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005.

А судді хто? // http://zib.com.ua/ua/ print/7552-suddiv_obiratimut_vidkritim_ golosuvannyam.html

Пpо судоустpiй тa стaтус суддiв: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII.

Пpо вiдновлення довipи до судової влaди в Укpaїнi: Закон України вiд 08.04.2014 p. № 1188-VII.

References

Tsymbal H.P. Vzayemodiya yak umova zabezpechennya vyyavlennya i rozsliduvannya podatkovykh zlochyniv: dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.09 / H.P. Tsymbal; Nats. akademiya derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny. – Irpin', 2005. – 223 s.

Onyshchuk O.O. Kontseptual'ni zasady zapobihannya ta protydiyi koruptsiyi v Ukrayini // Advokat. – 9 (2010): 35-37.

Rozvadovs'kyy B. Antykoruptsiyne zakonodavstvo: problemy instytutsiynoho zabezpechennya protydiyi koruptsiyi // Visnyk Natsional'noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny. – 1 (2010): 64-69.

Artemenko I.V. Parlaments'ka diyal'nist' politychnykh partiy v Ukrayini: derzhavno-upravlins'kyy aspekt // Publichne administruvannya: teoriya ta praktyka. – 2012. – № 2.

Zakon Ukpayiny «Ppo komitety Vepkhovnoyi Pady Ukpayiny» vid 04.04.1995 r. № 116/95-VR.

Okremi aspekty funktsionuvannya upovnovazhenykh pidrozdiliv z pytan' zapobihannya ta vyyavlennya koruptsiyi // https://minjust. gov.ua/m/str_47882

Zabroda D.H. Vzayemodiya sub’yektiv borot'by z koruptsiyeyu (administratyvno-pravovyy aspekt): dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.07 / Natsional'na akademiya vnutrishnikh sprav Ukrayiny. – K., 2005.

A suddi khto? // http://zib.com.ua/ua/ print/7552-suddiv_obiratimut_vidkritim_ golosuvannyam.html

Zakon Ukpayiny «Ppo sudoustpiy ta status suddiv» vid 02.06.2016 r. № 1402-VIII.

Zakon Ukpayiny «Ppo vidnovlennya dovipy do sudovoyi vlady v Ukpayini» vid 08.04.2014 r. № 1188-VII.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.