ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЛАГІАТУ

Вікторія Олександрівна Зуєва

Анотація


Мета: у статті досліджуються питання визначення плагіату, академічного плагіату та форми попередження плагіату. Методи дослідження: теоретичний аналіз поняття «плагіат», «академічний плагіат», порівняльний аналіз сутнісних ознак цього виду порушень авторського права у вітчизняному та зарубіжному законодавстві. Класифікуються види плагіату. Результати: визначаються шляхи подальшого розвитку вітчизняного законодавства в сфері регулювання авторського права. Робиться висновок про необхідність попередження плагіату шляхом формування комплексної системи превентивних заходів. Обговорення: виявлення плагіату та академічного плагіату у працях студентів та науковців, класифікація його видів, розвиток форм його попередження в Україні.


Ключові слова


плагіат; академічний плагіат; академічна доброчесність; академічна відповідальність

Посилання


Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/ laws/show/1556-18

Харитонова О. І. Академічний плагіат: поняття та наслідки виявлення відповідно до нового закону України «Про вищу освіту» / О. І. Харитонова, Г. О. Ульянова // Часопис цивілістики. - 2014. - Вип. 17. - С. 228-232.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19

Плагіат - вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/ wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь; ВТФ «Перун», 2005. — С. 977.

Mary Dunnewold. Plagiarism: Proceed with Caution [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://abaforlawstudents.com/2011/09/01/ pla-giarism-proceed-caution/

Plagiarism [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://legal-dictionary. thefreedictionary.com/plagiarism

What is Plagiarism? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://plagiarism.org/ article/what-is-plagiarism

Researcher Insights into the Types of Pla-giarism & Attribution Issues [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. ithenticate. com/ resources/papers/decoding-plagiarism.

Захаров В. Н., Хорошилов А.А. / Автоматическое формирование визуального представления смыслового содержания документа // Системы и средства информатики. 2013. — Т. 23. — № 1. — С. 143-158.

Ульянова Г. О. Напрями попередження наукового плагіату / Г. О. Ульянова // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". - 2013. - Т. 13. - С. 420-428.

Грабовська Г. М. До питання визначення плагіату / Г. М. Грабовська, В. О. Зуєва // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2015. - № 4. - С. 104-108.

References

Pro avtorske pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrayini vid 23 grudnya 1993 r. № 3792-XII [Elektronniy resurs]. — Rezhim dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

Pro vischu osvitu: Zakon Ukrayini vid 01.07.2014 № 1556-VII [Elektronniy resurs]. — Rezhim dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/1556-18

Haritonova O. I. Akademichniy plagiat: ponyattya ta naslidki viyavlennya vidpovidno do novogo zakonu Ukrayiini «Pro vischu osvitu» / O. I. Haritonova, G. O. Ulyanova // Chasopis tsivilistiki. - 2014. - Vip. 17. - S. 228-232.

Pro osvitu: Zakon Ukrayini vid 5.09.2017 № 2145-VIII [Elektronniy resurs]. — Rezhim dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/ 2145-19

Plagiat - vikipediya [Elektronniy resurs]. — Rezhim dostupu: https://uk.wikipedia.org/ wiki/PlagIat.

Velikiy tlumachniy slovnik suchasnoyi ukrayinskoyi movi. — K.; Irpin; VTF «Perun», 2005. — S. 977.

Mary Dunnewold. Plagiarism: Proceed with Caution [Elektronniy resurs]. — Rezhim dostupu: https://abaforlawstudents.com/2011/09/01/plagiarism-proceed-caution/

Plagiarism [Elektronniy resurs]. — Rezhim dostupu: https://legal-dictionary. thefreediction-ary.com/ plagiarism

What is Plagiarism? [Elektronniy resurs]. — Rezhim dostupu: http://plagiarism.org/article/what-is-plagiarism

Researcher Insights into the Types of Pla-giarism & Attribution Issues [Elektronniy resurs]. — Rezhim dostupu: http://www.ithenticate.com/ resources/papers/decoding-plagiarism.

Zaharov V. N., Horoshilov A. A. / Avtomaticheskoe formirovanie vizualnogo predstavleniya smyislovogo soderzhaniya dokumenta // Sistemyi i sredstva informatiki. 2013. — T. 23. — № 1. — S. 143-158.

Ulyanova G. O. Napryami poperedzhennya naukovogo plagiatu / G. O. Ulyanova // Naukovi pratsI Natsionalnogo universitetu "Odeska yuridichna akademiya". - 2013. - T. 13. - S. 420-428.

Grabovska G. M. Do pitannya viznachennya plagiatu / G. M. Grabovska, V. O. Zueva // Yuridichniy visnik. Povitryane i kosmichne pravo. - 2015. - № 4. - S. 104-108.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.