ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ ТА ЇХ СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Людмила Олександрівна Шапенко, Ірина Юріївна Костяна

Анотація


Авторами статті на основі вивчення соціального механізму походження фактичних обставин, що знайшли своє закріплення в юридичній площині, з’ясовано природу зв’язку юридичних фактів та правових наслідків для суб’єктів права. В результаті аналізу змісту досліджуваного явища виокремлено соціальну, матеріальну та юридичну складові, що дозволяє більш повно охарактеризувати роль юридичних фактів в процесі правового регулювання.

Ключові слова


юридичний факт; правова дійсність; соціальна дійсність; правові норми; правовідносини

Посилання


Теорія держави і права: навч. посіб. для підгот. фахівців з інформаційної безпеки / [О. О. Тихомиров, М. М. Мікуліна, Ю. А. Іванов та ін.]; за заг. ред. Л. М. Стрельбицької. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 332 с.

Pleniuk M. The concept and features of legal facts in the doctrine of law of obligations / M. Pleniuk // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Svazek 3. – 2. vydání. S. 126-131.

Мельник О. Г. Поняття юридичних фактів як підстав виникнення, припинення та трансформації правових відносин у сфері реалізації судової влади / О. Г. Мельник // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Випуск 33. – Том 1. – С. 32-35.

Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М. І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392 с.

Кельман М. С. Загальна теорія держави і права: підручник / М. С. Кельман. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 716 с.

Головкін Б. М. Причинність у системі детермінації злочинності [Електронний ресурс] / Б. М. Головкін // Теорія і практика правознавства. – 2014. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_1_24 (дата звернення 30.05.2017)

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/4651-17 (дата звернення 30.05.2017)

Чувакова А. М. Юридические факти, фактические составы и их дефекты: монография / А. М. Чувакова. – Одесса: Фенікс, 2009. – 112 с.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення 30.05.2017)

Шафалович А. А. Новации в теории юридических фактов в свете развития правовой системы Республики Беларусь / А. А. Шафалович // Научные труды Белорусского государственного экономического университета: юбилейный сборник. Вып. 6 / М-во образования Респ. Беларусь, Белорусский гос. экон. ун-т; [редкол.: В. Н. Шимов (пред.) и др.]. – Минск: БГЭУ, 2013. – С. 532-537.

Теорія держави та права: навч. посіб. / [Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін.]; за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. – К.: НАВС, Освіта України, 2017. – 320 с.

Калюжний Р. А. Нормативні юридичні факти та їх роль у процесі трансформації суспільних відносин / Р. А. Калюжний, Л. О. Шапенко // Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М. С. Грушевського): [матеріали ІІI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Ірпінь, 23 лист. 2016 р.]. – Вінниця: «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 28-29.

References

Teoriia derzhavy i prava: navch. posib. dlia pidhot. fakhivtsiv z informatsiinoi bezpeky / [O. O. Tykhomyrov, M. M. Mikulina, Yu. A. Ivanov ta in.]; za zah. red. L. M. Strelbytskoi. – Kyiv: Kondor Vydavnytstvo, 2016. – 332 s.

Pleniuk M. The concept and features of legal facts in the doctrine of law of obligations / M. Pleniuk // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Svazek 3. – 2. vydání. – S. 126-131.

Melnyk O. H. Poniattia yurydychnykh faktiv yak pidstav vynyknennia, prypy-nennia ta transformatsii pravovykh vidnosyn u sferi realizatsii sudovoi vlady / O. H. Melnyk // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. – 2015. – Vypusk 33. – Tom 1. – S. 32-35.

Zahalna teoriia prava: pidruchnyk / za zah. red. M. I. Koziubry. – K.: Vaite, 2015. – 392 s.

Kelman M. S. Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk / M. S. Kelman. – K.: Kondor-Vydavnytstvo, 2016. – 716 s.

Holovkin B. M. Prychynnist u systemi determinatsii zlochynnosti [Elektronnyi resurs] / B. M. Holovkin // Teoriia i praktyka pravoznavstva. – 2014. – Vyp. 1. – Rezhym dostupu: http://nbuv. gov.ua/UJRN/tipp_2014_1_24 (data zvernennia 30.05.2017)

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651-VI [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (data zvernennia 30.05.2017)

Chuvakova A. M. Yuridicheskie fakty, fak-ticheskie sostavy i ykh defekty: monohrafyia / A. M. Chuvakova. – Odessa: Feniks, 2009. – 112 s.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (data zvernennia 30.05.2017)

Shafalovych A. A. Novatsyy v teoryy yurydycheskykh faktov v svete razvytyia pravovoi systemы Respublyky Belarus / A. A. Shafalovych // Nauchnye trudy Belorusskoho hosudarstvennoho ekonomicheskoho universiteta: yubyleinyi sbornik. Vyp. 6 / M-vo obrazovanyia Resp. Belarus, Belorusskyi hos. ekon. un-t; [redkol.: V. N. Shymov (pred.) y dr.]. – Minsk: BHEU, 2013. – S. 532-537.

Teoriia derzhavy ta prava: navch. posib. / [Ie. V. Bilozorov, V. P. Vlasenko, O. B. Horova, A. M. Zavalnyi, N. V. Zaiats ta in.]; za zah. red. S. D. Husarieva, O. D. Tykhomyrova. – K.: NAVS, Osvita Ukrainy, 2017. – 320 s.

Kaliuzhnyi R. A. Normatyvni yurydychni fakty ta yikh rol u protsesi transformatsii suspilnykh vidnosyn / R. A. Kaliuzhnyi, L. O. Sha¬penko // Derzhavo- ta pravotvorchi tradytsii ukrainskoho narodu (do 150-richchia M. S. Hrushevskoho): [materialy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Irpin, 23 lystopada 2016 r.]. – Vinnytsia: «Nilan-LTD», 2017. – S. 28-29.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.