ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКОВОЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ВИМІРАХ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Світлана Григорівна Головко

Анотація


У статті актуалізується наукова проблема удосконалення нормативно-правового забезпечення інноваційного розвитку наукової та освітньої галузі в Україні. Визначено чинники, які утруднюють цей процес, та запропоновано механізми мінімізації їх впливу.


Ключові слова


інноваційна наукова освітня діяльність; законодавство про освіту; удосконалення нормативно-правового забезпечення

Посилання


Бахрушин В. Закон «Про вищу освіту»: проблеми імплементації / В. Бахрушин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// education-ua.org/ua/articles/443-zakon-pro-vishchu-osvitu-problemi-implementatsiji.

Впровадження Національної рамки кваліфікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ipq.org.ua/ua/research/formuvanniya/34.

Головко С. Г. Імплементація Закону України «Про вищу освіту»: завдання та механізми реалізації / С. Г. Головко // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2015. – № 1 (34). – С. 24-29.

Губерська Н. Л. Адміністративні процедури у сфері вищої освіти: теоретико-правове дослідження: монографія / Н. Л. Губерська [текст]. – Х.: Панов, 2015. – 508 с.

Губерська Н. Л. Основні етапи розвитку нормативно-правового регулювання адміністративно-процедурної діяльності у сфері вищої освіти в Україні / Н. Л. Губерська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-11-2015/item/431.

Гусаров С. М. Законодавство України про вищу освіту та актуальні проблеми його розвитку / С. М. Гусаров // Вісник ХНУВС. – 2013. – № 1 (60). – С. 7-12.

Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р. № 2984-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2984-14.

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848- VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 3. – Ст. 25.

Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с.

Красняков Є. Парламентські слухання з питань освіти як чинник удосконалення державної політики в галузі освіти України / Є. Красняков, С. Кузнєцова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/3970.

Красняков Є. В. Перспективи освітянського законодавства України / Є. В. Красняков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Krasniakov.pdf.

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти: Стратегія. Реалізація. Ре-зультати / В. Г. Кремень [текст]. – К.: Грамота, 2005. – 447 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_ strategia.pdf.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Правове забезпечення реформи освіти в Україні»: Постанова Верховної Ради України від 16.03.2016 № 1031-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1031-19.

Про Рекомендації парламентських слухань «Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні»: Постанова Верховної Ради України від 04.06.2004 № 1755-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1755-iv.

Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні / Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 13 травня 2004 р. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 184 с.

Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України: Указ Президента України від 17 лютого 2004 р. № 199/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199/2004.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.