Педагогічний супровід розвитку творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів під час викладання курсу «Український дизайн»

V. Kosiuk

Анотація


Процес розвитку творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів в умовах відродження національної культури має багаторівневий та варіативний характер, він ґрунтується на  навчальних технологіях, що мають особистіснозорієнтовану направленість та спрямовані на формування у студентів розуміння особливостей національного стилю, значення творчості видатних представників української національної школи для світової художної культури взагалі та дизайну зокрема,  та здатності створювати дизайн-продукти з творчим використанням національної складової. У статті обґрунтовано особливості розвитку творчих художних здібностей майбутніх дизайнерів під час викладання курсу «Український дизайн».

Ключові слова


Творчі художні здібності; майбутні дизайнери; український дизайн; особистісно зорієнтоване навчання; персоніфіковані характеристики-маркери; професійна компетентність.

Посилання


Евтых С.Ш. Развитие творческих способностей будущих дизайнеров средствами формальной композиции/ С.Ш.Евтых// Вестник ОГУ. – 2005. - № 6. – С.60-63

Комашко Н.В. Формування творчої складової професійної діяльності майбутніх дизайнерів / Н. В. Комашко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2009. - Вип. 142. - С. 58-60.

Стась М.І. Вивчення стану сформованості творчих здібностей майбутніх художників-дизайнерів/ М.І. Стась // Вісник ХДАДМ. – 2008. - № 11. – С. 120-125

Бойчук А.В. Пространство дизайна - Харьков: Новое слово.-2013.-367с.

Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом: Мистецьке середовище Львова другої половини XX століття [Текст] / О. Голубець. – Львів: Академічний експрес, 2001. – 176 с.

Даниленко В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ століття (національний та глобалізаційний аспекти) : дис. д-ра мистецтвознавства: 05.01.03 / Львівська національна академія мистецтв. - Л., 2006.

Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю» [Текст] / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. – К.: Либідь, 2005. – 280с.

Кузнецова І.О. Засоби створення сучасного національного українського інтер’єру / І.О.Кузнецова, О.В. Лобода // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. – Х: ХДАДМ, 2012. – Вип. №5. - С. 62 – 65.

Сёмкин В.В. Дизайн как социально-культурная категория [Текст] /В.В. Сёмкин // Вісник ХДАДМ – 2015. -№ 3. –С.28-31.

Проблема національного стилю в українському мистецтві ХХ-початку ХХІ століття[Текст] / Л.Д. Соколюк // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 72-75.

Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН (Комплексная архитектурно-художественная школа. 1920-1930 гг.). - М.: Знание, 1990. - 64 с.

Шмагало Р.Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції. - Львів: українські технології, 2005. – С. 528.

Завгородня О.В. Дослідження ціннісної сфери художньо обдарованих студентів [Текст] / О. В. Завгородня // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 12. - С. 76-80.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 08 травня 2009 р. №4451[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

Життєва компетентність особистості : Наук.-методичний посібник / За ред. Л. Сохань, І. Єрмакова, Г. Несен. – К., 2003, 520 с.

Косюк В.Р. Розвиток творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів: сутність, зміст та особливості [Текст] /В.Р.Косюк// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Педагогіка, психологія, філософія” / Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К. Міленіум, 2016. – Вип. 233. – 398с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.