Формоутворення європейського жіночого костюма 60-х років XX століття

K. Kyselova

Анотація


В статті досліджено розвиток форм жіночого костюма 60-х років ХХ століття. Розглянуті основні складові, що визначили вектори руху концепцій формотворчості. Докладно описаний вплив політичних, економічних та соціокультурних подій, наукових розробок того часу, які сприяли актуалізації певних образів, появі нових революційних форм одягу, обумовили логіку формотворчого процесу. Зроблена спроба виявити співвідношення естетичних, соціокультурних та технологічних аспектів формотворення. Виділені основні характерні риси інноваційних для того часу жіночих образів. Підкреслені композиційні, морфологічні та конструктивно-технологічні властивості форм. Проаналізовані характер форм, їх пропорції, геометричний вид, ступінь об’ємності, кольорова палітра, крій, прийоми та засоби створення, матеріали.

Ключові слова


Форма костюма; процес формотворення; дизайн одягу; історія моди; мода 60-х років ХХ століття.

Посилання


Дзеконьска-Козловска А. Женская мода XX века / пер.с польск. О. Пустоваловой; науч. ред. Р. В. Захаржевская. – Москва: Легкая индустрия, 1977. – 268 с.

История/ [П.С. Самыгин, К.С. Беликов, С.Е. Бережной и др.] – [7-е изд.]. – Рос¬тов-на-Дону: Феникс, 2007. – 478 с.

Кісіль М.В. Концепції формоутворення костюму в західноєвропейському дизайні ХХ століття: витоки, розвиток, тенденції: автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. мист.: 17.00.07 / М.В. Кісіль; Харківська державна академія дизайну і мистецтв – Харків, 2010. – 20 с.

Кисельова К.О. Побудова моделей процесу формоутворення костюма періоду 1908-1914рр. / К.О. Кисельова // Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. – Київ: КНУКіМ, 2010. – Випуск 23. – С. 86-98.

Кисельова К.О. Характеристика формоутворення жіночого костюма 50-х років ХХ століття / К.О. Кисельова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць: наук зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Вип. 21, Т.1 / упоряд. В.Г. Виткалов. – Рівне: РДГУ, 2015. – С. 101–109.

Косарева, Е. А. Мода XX век. Развитие модных форм костюма / Е. А. Косарева. – Санкт-Петербург: Петербургский институт печати, 2006. – 468 с.

Михайлов С. М. История дизайна. / С.М. Михайлов – М.: Союз дизайнеров России, 2004. – Том II. - 280 с.

Основы теории проектирования костюма / [Т.В. Козлова, Р.А. Степучев, Г.И. Петушкова и др.]; под ред. Т. В. Козловой. – Москва: Легпромбытиздат, 1984. – 452 с.

Парсонс Т. Система современных обществ / пер. с англ. А.А. Седова и А.Д. Ковалева; под ред. М.С. Ковальовой. – Москва: Аспект Пресс, 1998. – 270 с.

Петушкова Г. И. Структурообразование легкой женской одежды на основе методов симметрии: Дис. ... к.т.н. : 05.19.07 / Г.И. Петушкова; МТИ – Москва, 1984. - 328 с.

Пономарев М. В. История стран Европы и Америки в Новейшее время. / М.В. Пономарев. – Москва: Проспект, 2010. – 416 с.

Fiell Сh., Fiell P. Design of the 20 th Century / Charlotte Fiell, Peter Fiell – Сologne: Taschen, 1999. – 768р.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.