Формоутворення одягу: методичні пошуки та експерименти в навчальному процесі

M. Kisil

Анотація


В статті розглядаються актуальні питання сучасного формоутворення одягу. Основний акцент було зроблено на методичні пошуки у формоутворенні в структурі навчального процесу підготовки дизайнерів одягу. В результаті дослідження було виділено два напрямки пошуку формоутворення – художньо-ескізний та конструктивно-макетний. Серед джерел формоутворення було виокремлено асоціативні, біонічні та матеріальні об’єкти (створені людиною). Також в статті розглянуті методики формоутворення, які були перевірені та удосконалені на практиці – асоціативна, морфологічна та реверсивна.

Ключові слова


Форма; одяг; дизайн одягу; методи; формоутворення.

Посилання


Белько Т. В. Бионические принципы формообразования костюма: дис. на соискание научной степени докт. тех. наук: спец. 17.00.06. М., 2006. 342с.: ил.

Гусейнов Г. М., Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю. и др. Композиция костюма : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] 2-е изд., стер. М. : Издательский дом “Академия”, 2004. 432 с.

Kennedy A., Stoehrer E. B., Calderin J. Fashion Design, Referenced: A Visual Guide to the History, Language, & Practice of Fashion. Beverly, MA : Rockport-publishers, 2013. 416 p.

McKelvey K., Munslow J. Fashion design: process, innovation & practice [2nd edition]. Wiley, Hoboken, N.J., 2012. 236 p.

Плешкова И. С. Концептуальное направление в дизайне одежды ХХ – начала ХХІ века: автореф. дисс. на соисканиенауч. степени к. искусстведения: 17.00.06. С.-Петерб. гос. у-т техн. и диз.]. С-Пб., 2010. 31 с.

Тоmoko N. Pattern Magik. Tokio, 2005. 96 р.

Треверс-Спенсер С., Заман З. Справочник дизайнера по формам и стилям одежды. М. : Рипол-Классик, 2008. 144 с.

Wolff Colette. The Art of Manipulating Fabric. New York : Krause Publikations, 2000. 290 р.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.