Особливості презентації фотографічних творів на мистецьких та торгово-промислових виставках

V. Ovcharik, V. Myronenko

Анотація


У статті на основі аналізу характеристик мистецьких (художніх) та торгово-промислових виставок обґрунтовується можливість і доцільність створення експозицій фотографічних творів на виставках різних видів.

Ключові слова


Виставка; експозиція; реклама; виставковий центр; галерея; фотографія; виставковий простір.

Посилання


Vikipediia. [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0

Kritsotakis Ja. Torgovye vystavki i jarmarki. Tehnika uchastija i kommunikacii. / Kritsotakis Ja. – M. – 1977. – 224 S.

Pekar V. O. Osnovy vystavkovoi diialnosti : navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. VNZ «In-t reklamy»; Vyshcha shkola vystavkovoho menedzhmentu. – / Pekar V.O. K. 2009. – 348 s.

Vysheslavskyi H. A., Sydor-Hibelynda O. V. Terminolohiia suchasnoho mystetstva. Oznachennia, neolohizmy, zharhonizmy suchasnoho vizualnoho mystetstva Ukrainy / sost. Vysheslavskyi H. A., Sydor-Hibelynda O. V. – 2010. – 414 s.

Lukashova L. V. Orhanizatsiia vystavkovoi diialnosti: navch. posibnyk. / Lukashova L. V. K. : KNTEU, 2009. – 372 S.

Aleksandrova N. V., Filonenko I. K. Vystavochnyj menedzhment: strategii upravlenija i marketingovye kommunikacii / Aleksandrova N. V., Tula – 2006. – 384 s.

Panchenko A. S. Osnovnye tendencii sovremennoj vystavochnoj dejatel'nosti hudozhestvennogo muzeja (na materiale muzeev Sankt-Peterburga rubezha HH-HH1 vv.) : Dis. kan-ta. isk. Panchenko A. S. – SPb. – 2012. – 138s.

Kalugina T. P. Hudozhestvennyj muzej kak fenomen kul'tury. / Kalugina T. P. SPb.: Petropolis, 2001. 224 s. 2-e izd. – 2008. – 244 s.

Kameron D. Muzej: hram ili forum? / D. Kameron // Muzeevedenie. Problemy kul'turnoj kommunikacii v muzejnoj dejatel'nosti: Sb. nauch. tr. / NII kul'tury. M., 1988. S. 259-275.

Toropova E.O. Hudozhestvennaja vystavka. Metodika organizacii jekspozicii. / Toropova E.O. SPb.: MargInfo, – 2003. – 44s.

Kontseptsiia rozvytku vystavkovo-yarmarkovoi diialnosti : zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 serpnia 2007 r. # 1065. [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1065-2007-%EF

Lorenc Jan, Skolnik Li, Berger Krejk. Dizajn vystavok: prakticheskoe rukovodstvo / Lorenc Jan, Skolnik Li, Berger Krejk. M. – 2008. – 256 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.