Управління інноваційністю проектної діяльності магістрів спеціалізації «Дизайн одягу»

I. Gardabkhadze

Анотація


Розглянуті особливості проблеми управління інноваційним потенціалом проектної діяльності фешн-дизайнерів. На прикладі підготовки магістрів спеціалізації «дизайн одягу» показано, що система управління інноваційним потенціалом проектної діяльності може бути гармонійно інтегрована з навчально-методичним комплексом освітнього процесу. Наданий алгоритм управління інноваційністю проектної діяльності магістрів спеціалізації «дизайн одягу». Інтеграція елементів управління в освітній процес реалізується на основі «точок впровадження», які доцільно реалізувати у період проходження практики «стажування за фахом» та у ході виконання магістерської кваліфікаційної роботи. У ролі елементів, які регулюють інноваційний потенціал, обрані прийоми стимулювання креативної генерації творчих ідей та організація у процесі проектування інтерактивної взаємодії «викладач-студент».


Ключові слова


Управління інноваційним потенціалом проектної діяльності; інтерактивна взаємодія «викладач-студент».

Посилання


Инновационность. Взгляд общества : Инетернет-проект [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.innoprod.ru/ /. – Дата доступа: 10.04.2012. – Загл. с экрана.

Ілляшенко Н. С. Впровадження концепцій інноваційного маркетингу в діяльність промислових підприємств / Н. С. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 1. – С. 28–33.

Кузьмин А. М. Креативные и аналитические методы создания инноваций : справочник [Электронный ресурс] / А. М. Кузьмин. – Режим доступа: http://www.inventech.ru/pub/guide/. – Дата доступа: 10.04.2012. – Загл. с экрана.

Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» [электронный ресурс] – режим доступа : http://km.fem.sumdu.edu.ua/kafedra-marketingu/konferentsіya-marketing-іnnovatsіy-і-іnnovatsії-v-marketingu. – дата доступа 10.10 2013. – заглавие с экрана.

Методы поиска идей и создания инноваций [Электронный ресурс] // Портал «Центр креативных технологий». – Режим доступа: http://www.inventech.ru/pub/methods/. – Дата доступа: 10.04.2012. – Загл. с экрана.

Наука и образование. Инновационное мышление и инновационное поведение в системе подготовки специалистов индустрии моды. Сочинский опыт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rustm.net/catalog/article/1702.html. – Дата доступа: 10.04.2012. – Загл. с экрана.

Сумина О. Н. Розвиток ринку технологічних інновацій в Україні у процесі інтернаціоналізації науки і технології / О. Н. Сумина, Ю. Я. Ткачук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 139–144.

Форум «Открытые инновации» : Глобальная дискуссионная площадка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.forinnovations.ru/forum/. – Дата доступа: 10.04.2013. – Загл. с экрана.

Хайруллин Р.А. Этапы инновационного процесса // Р.А. Хайруллин. – Фундаментальные исследования. - 2011. - № 12 (часть 4). - C. 809-813.

Моргунов П.П. Модель управления инновационной деятельностью на предприятиях нефтегазового комплекса на примере ОАО «Сургутнефтегаз» // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2006. №1. URL: http://ogbus.ru/authors/Morgunov/Morgunov_1.pdf

Интернет-портал «Новая экономическая ассоциация». Блинов А.О. Диагностика творческого потенциала организаций. [Электронный ресурс] / А. О. Блинов, О.С. Рудакова. – Режим доступа: http://www.econorus.org/index.phtml. – Дата доступа: 10.11.2015. – Загл. с экрана.

Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент. Теоря практика в умовах трансформації економики : Навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К : «Центр учбової літератури», 202. – 448 с.

Зимогляд Н.С. Модель професійної діяльності дизайнера одягу з проектування швейних виробів / Н. С. Зимогяд // Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 2010, № 28/29. – С. 8-16.

Робоча програма практики «Стажування за фахом»для студентів 5 курсу спеціальності 8.02020701 «Дизайн» спеціалізації «Дизайн одягу» на 2015 2016 н.р./ Укладач Гардабхадзе І.А. – К : КНУКіМ, 2015.

Методичні рекомендації до виконання магістерської кваліфікаційної роботи спеціальності 8.02020701 «Дизайн» спеціалізації «Дизайн одягу» на 2015 2016 н.р./ Укладач Гардабхадзе І.А. – К : КНУКіМ, 2015.

Гардабхадзе І. А. Комплексна оцінка ефективності процесу проектування одягу на основі багатокомпонентної моделі / І. А. Гардабхадзе // Вісник КНУКІМ. Серія «Мистецтвознавство». – 2009. – Вип. 20. – С. 33–43.

Гардабхадзе І. А. Особливості системного підходу до вирішення актуальних проблем дизайну одягу / І. А. Гардабхадзе // Вісник ХДАДМ. – Х., 2012. – Вип. 15. – С. 7-10.

Гардабхадзе І.А. Підхід до комплексної оцінки інновацій у фешн-дизайні / І.А. Гардабхадзе // Дизайн. Теорія та практика, № 5. – К. : НАУ, 2014. – С. 3 15.

Гардабхадзе І. А. Сучасний одяг: науковий підхід до вирішення проблем дизайну : Навчальний посібник з курсу «Дизайн-проектування» / І. А. Гардабхадзе. – К. : «Издательский дом Виниченко», 2013. – 275 с.

Гардабхадзе І. А. Сучасні тенденції у дизайні одягу та їх відображення в освітньому процесі / І. А. Гардабхадзе, Т. Ф. Кротова // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2010. – Вип. 23. – С. 39–46.

Козубцов И.Н. О проблеме согласования второго и третьего образовательно-квалификационных уровней системы высшего образования : обсуждение проблемы за круглым столом [єлектронный ресурс] / И.Н. Козубцов, О.О. Герасименко, В.В.Куцаев // Междисциплинарные исследования в науке и образовании № 2K, 2013. – Режим доступа: www.es.rae.ru/mino/162-1294. – дата обращения: 02.08.2013.

Гардабхадзе І. А. Удосконалювання міждисциплінарних зв'язків програми підготовки дизайнерів одягу на основі компонентно-модульної моделі / І. А. Гардабхадзе, С.М. Березненко // Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира Даля, № 9 частина 2. – Луганськ : Східноукраїнський університет імені Володимира Даля, 2013. – С 220-226.

Гардабхадзе І.А. Науково-дослідна робота студентів за спеціалізацією «Дизайн одягу» у вищій школі / І.А. Гардабхадзе, К. О. Кисельова // «Вісник» КНУТД № 2, 2011. – С. 215-220. (6 ст.)

Гардабхадзе І.А. Удосконалення методики керівництва науково-дослідницькою діяльністю магістрів спеціалізації «дизайн одягу» в умовах євроінтеграції / І.А. Гардабхадзе // «Вісник» КНУКіМ №24, 2011. – С. 52-65 (14 ст.).

Гардабхадзе І.А. Аналіз методів стимулювання творчих ідей при проектуванні перспективних колекцій / І.А. Гардабхадзе // Питання культурології. Вип. 28, 2012. – С 175-188.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.