ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ДРУКОВАНИХ РЕКЛАМНИХ ОГОЛОШЕНЬ

Автор(и)

  • Валентина ТИМКОВА

DOI:

https://doi.org/10.18372/2520-6818.41.14586

Ключові слова:

реклама, рекламний текст, прийоми впливу, порушення норм, частини мови, синтаксис, мовна гра

Анотація

Запропонована студія є спробою здійснити лінгвокультурний аналіз друкованої реклами з морфологічного i синтаксичного поглядів та з урахуванням порушення норм сучасної української літературної мови, а також впливу на читачів за допомогою лінгвістичних засобів.

Обґрунтовано актуальність та практичну цінність обраної теми, окреслено мету і завдання дослідження, зазначено методи та висунено об’єкт і предмет роботи. Об’єктом дослідження є рекламні тексти. Предметом дослідження є лінгвістична характеристика друкованих рекламних оголошень

Посилання

Безугла Т. А. Англо- і німецькомовний рекламний дискурс: полікодовий лінгвопрагматичний підхід: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Харків, 2017. 304 с.

Бернет Дж., Мориарти С., Уеллс У. Реклама: принципы и практика. Санкт-Петербург: Питер, 2006. 760 с.

Бондаренко Т.Г. Типологія мовних помилок та їх усунення під час редагування журналістських матеріалів: автореферат дис. на здоб. наук. ступ. к. філ.. н. : 10.01.08. Київ, 2003. 20 с.

Боса О. А. До питання лексичної специфіки української рекламно-комунікативної системи // Вивчаємо українську мову та літературу. 2009. № 26. С. 26–29.

Бурковська Л. Лінгвістичні аспекти англомовних рекламних текстів // Філологічні науки. 2014. № 18. С. 101–103.

Гарлицька Т. С. Лексика рекламних текстів як вияв лінгвокультурної свідомості містян // Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Сер.: Філологічні науки. 2016. № 5. С. 69–71.

Гейк П., Джексон П. Вчись аналізувати ринок. Львів: Сейбр-Світло, 1995. 270 с.

Голубник Т. С. Друкована реклама як вид поліграфічної продукції // Наукові записки. 2016. Вип. 53. С. 105–111.

Городецька І. В. Англійськомовний рекламний текст косметичних засобів: структура, семантика, прагматика // Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. Чернівці, 2015. 203 с.

Гузенко С. Семантико-синтаксичні компоненти заголовків реклами // Українська література в загальноосвітній школі: науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. 2008. №7/8. С. 68–71.

Дерпак О. В. Ефективність реклами: мовні особливості // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2010. № 8. С.24–33.

Добровольська Д. М. Полікодовість соціальної реклами: перекладацький аспект // Одеський лінгвістичний вісник. 2015. С. 101–107.

Єрмоленко С. Увага: помилки в усній і писемній мові // Культура слова. 2012. № 76. С. 170–175.

Зелінська О. І. Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук [Електронний ресурс]. Харків, 2002. 17 с. – Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/inode/4275.html.

Иванова К. А. Копирайтинг : секреты составления рекламных и PR-текстов. СПб. : Питер, 2005. 144 с.

Конюхова Л. Вираження спонукання в слогані телереклами // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2003. С. 103–108.

Кохтев Н. Н. Реклама : искусство слова [рекомендации для составителей рекламных текстов]. – Москва: Издательство МГУ, 1997. 96 с.

Мацик О. Стилістичні фігури в рекламному тексті [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/1243

Мацько О. М., Сидоренко О. М. Стилістика української мови: Підручник; [за ред. Л. І. Мацько]. Київ : Вища школа, 2003. 462 с.

Меркулова К. Класифікація мовних помилок на прикладі зовнішньої реклами міста Луцька // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. 2015. № 7/8 (6). С. 43–47.

Моксанцев Р. И. Психология рекламы: учебное пособие. Москва-Новосибирск, 2009. 230 с.

Остапчук І. І. Невербальне вираження тропів в англійській рекламі // Молодий вчений. 2015. №11 (26). С. 106–111.

Попова Е. С. Рекламный текст и проблемы манипуляции: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык». Екатеринбург, 2005. 27 с.

Порпуліт О. Прийоми створення мовної гри в рекламному тексті [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/1653

Про рекламу : Закон України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.vr.com.ua/zakon/

Разумовский Б. С. Реклама как вид социальной информации : автореферат дис. на стиск. уч. степ. канд. філол. наук. Минск, 1992. 17 с.

Савченко Л. Г. Наша реклама – наша безграмотність // Вивчаємо українську мову та літературу. 2006. № 3/4. С. 10–11.

Структурна та мовна організація сучасної друкованої реклами// Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин КНУКіМ / гол. ред. М. С. Тимошик. Ч. 2. К: КНУКі М, 2014. С. 306–311.

Сэндидж Ч., Фрайбургер В. , Ротцолл К. Реклама : теория и практика. Москва: Прогресс, 1989. 628 с.

Тєлєтов О. С. Особливості мовленнєвого впливу в рекламних текстах / О. С. Тєлєтов, С. Г. Тєлєтова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 4. – С. 49–58.

Хоменко Г. Є Прагматика сучасного рекламного тексту// Філологічні студії: наук. вісник Криворізького нац. у-ту: зб. наук. праць / редкол. Ж. В. Колоїз, П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. Кривий Ріг, 2010. Вип. 5. С. 221–225.

Хрушкова О. А. Рекламний текст як компонент комунікації (функціональні типи рекламних текстів Дніпропетровщини) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2015. № 18. С.46–49.

Чернявская В. Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 245 с.

Номер

Розділ

Мовознавство. Перекладознавство