МОВНА ЕКОНОМІЯ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ НА ПРИКЛАДАХ СКЛАДНИХ І СКОРОЧЕНИХ СЛІВ

Автор(и)

  • Ольга НЕЖИВА

DOI:

https://doi.org/10.18372/2520-6818.41.14583

Ключові слова:

мовна економія, слово, складне слово, мова, німецька мова

Анотація

У статті розглядається особливості формування і розвитку мовної економії в німецькій мові. Своє безпосереднє вираження тенденція до економії знаходить у співвідношенні вживаних мовних засобів до об'єму інформації. Тому й відправним пунктом дослідження економії в даному випадку є посилання на те, що словоскладання і утворення скорочених слів є важливими засобами мовної економії. Таким чином, автор у цій роботі приділяє увагу таким способам словотворення як утворення складних і скорочених слів, які проявляють тенденцію до економії з тим аби виділити чіткі моделі їх утворення. У статті виділяється такі класифікації як семантико-синтаксична, структурна та морфологічна.

Посилання

Бодуэн де Куртенэ, И.А. (1963): Вспомогательный международный язык. Избранные труды: В 2 тт. Москва. Т. 2.

Ищенко, Н.Г. (2000): Словообразовательная синонимия в современном немецком языке. Киев.

Кирилюк, М. (2010): Інновації в лексиці німецької мови початку ХХІ ст. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мово-знавство) : у 5 ч. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. Вип. 89 (3). С. 53–57.

Кирпиченко, О. Е. (2016): Інновації у словниковому складі німецької мови Держава та регіони Серія: Гуманітарні науки. № 1-2 С. 44-45.

Корягіна, А. Ю. (2012): Вимовна норма. Варіативність як головна її ознака (на матеріалі німецької мови). Наукові праці. Філологія. Мовознавство. Вип. 183. Т. 195. С. 45-49.

Нежива, О. М. (2012): Відображення якості освіти у сучасній Німеччині: соціально-філософський аналіз. Наукові записки КУТЕП. Київ. Вип. 13. С. 98-107.

Нежива, О. М. (2017): Міжкультурна комунікація як один із кроків успішної професійної діяльності. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ: зб. матер. IІI міжнародної науково-практичної конференції. К.: КНЕУ, 2017. С. 173-175.

Прищепа, В. Є. (2004): Дієслівні компресиви в сучасній німецькій мові як прояв лінгвістичної економії <http://eprints.zu.edu.ua/2036/1/04pveple.pdf > [online]. [cit. 10. 5. 2019].

Розен, Е. В. (2000): На пороге ХХІ века. Новые слова и словосочетания в немецком языке. Москва: Менеджер.

Слаба, О. В. (2014): Актуальні проблеми розвитку неологічної лексики в сучасній німецькій мові. Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. Вип. 29. С. 110–114.

Стрельнікова, О. В. (2010): Економія і варіативність як мовні константи. Чернівці: Національний університет імені Юрія Федьковича.

Юнг, Г. (1996): Граматика немецкого язика. Москва.

Duden (2007): Das Herkunftswörterbuch: Etymologie der deutschen Sprache. 4. Auflage. Beltz: Weinheim.

Herberg, D. (2002): Neologismen in der deutschen Gegenwartssprache. Probleme ihrer Erfassung und Beschreibung. Deutsch als Fremdsprache. Leipzig. № 4. S. 195–200.

Keller, A. J. (1993): Kleines padagogisches Wörterbuch. Grundbegriffe-Praxisorientierungen-Reformideen. Freiburg; Basel; Wien: Herder.

Nezhyva, O. (2015): Higher education system in modern Germany: social-philosophical analysis. Future Human Image. №2 (5). Кyiv. pp. 164-170.

Seitz, K.(2002): Bildung in der Weltgesellschaft. Frankfurt a. M.

Wahrig, G. (2001): Deutsches Wörterbuch. Mit einem «Lexikon der deutschen Sprachlehre». Guterslon; Munchen: Bertelsmann Lexikon Verlag.

Номер

Розділ

Мовознавство. Перекладознавство